1.5.1. Cherub gelijkend op een leeuw

Beeld van Gods kracht

"Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen." (Matteüs 6:7, NBG1951 - in de meeste andere vertalingen weggelaten)

Een van de cherubs in Openbaring 4:7 ziet er uit als een leeuw, waarmee Gods kracht, soevereiniteit en koningschap wordt uitgebeeld. De leeuw wordt ook wel de koning van de dierenwereld genoemd. Gods onbeperkte macht stelt Hem in staat om ALLES uit te voeren wat Hij wil.

Drie eigenschappen

Bij Gods wijsheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. eigenmachtig
  2. gezagvol
  3. daadkrachtig

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door de leeuw. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

Eigenmachtig

De leeuw is een beeld van onafhankelijkheid, eigenmachtigheid en onaantastbaarheid. Zo is God aan niemand verantwoording schuldig (Jeremia 49:19). Als zodanig vergelijkt God zichzelf met een leeuw:

"De Here brult uit Sion en uit Jeruzalem verheft Hij zijn stem." (Amos 1:2, NBG1951)

"Een leeuw heeft gebruld - wie zou er niet vrezen? God, de HEER, heeft gesproken - wie zou er niet profeteren?" (Amos 3:8, NBV2004)

Gezagvol

Talloze malen wordt in de Bijbel Gods koningschap, verhevenheid en zijn absolute gezag benadrukt.

"De HEER is koning tot in eeuwigheid..." (Psalm 146:10, NBV2004)

"Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot!" (Exodus 15:1, NBV2004)

"U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort u toe, HEER, u bezit het koningschap en de heerschappij." (1 Kronieken 29:11, NBV2004)

Jezus wordt de Leeuw van Juda genoemd (Openbaring 5:5), waarmee zijn afkomst en zijn koningschap wordt aangeduid als nakomeling van koning David.

Daadkrachtig

De leeuw is het symbool van moed en strijdbaarheid:

"de leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst;" (Spreuken 30:30, NBG1951)

"Een leeuw heeft gebruld - wie zou er niet vrezen?..." (Amos 3:8, NBV2004)

De leeuw is een verscheurend dier en in de Bijbel wordt de leeuw ook genoemd als wreker van de vijanden van zijn volk:

"Zoals een leeuw uit het struikgewas springt, zo doemt een vernietiger van volken op ..." (Jeremia 4:7, NBV2004)

Er is overigens geen ander roofdier dat in de Bijbel zozeer in positieve zin wordt genoemd.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.