1.5.2. God is eigenmachtig

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

God is onafhankelijk

In de Bijbel lezen we dat de eeuwige God de enige is die onsterfelijkheid heeft:

"... de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan..." (2 Timoteüs 6:15-16, NBG1951)

God is de enige in het heelal die leven in zichzelf heeft en die daarom volkomen onafhankelijk is. Hij treedt volledig eigenmachtig op en daarin onderscheidt God zich van alles en iedereen. Daarom kan alleen God zichzelf aanduiden met die bijzondere naam "Ik ben" (Exodus 3:14), een naam die betrekking heeft op de verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. In het Bijbelboek Openbaring komen we een prachtige 'vertaling' van deze naam tegen:

"Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige." (Openbaring 1:8, NBG1951)

God is aan niemand verantwoording schuldig. God doet wat Hem goeddunkt.

"Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt." (Psalm 115:3, HSV2010)

Alle andere levende wezens zijn door God geschapen en hebben het leven van Hem ontvangen en daardoor zijn ze afhankelijk van Hem. God is volkomen vrij in zijn doen en laten. Hij bepaalt wat er gebeurt en wordt daarbij door niemand beperkt of gedwongen om iets tegen zijn wil te doen.

God is initiatiefrijk

God is degene die initiatieven neemt. Hij heeft besloten tot het scheppen van hemel en aarde en sindsdien leidt Hij de geschiedenis en voert Hij zijn plannen uit, soms door de mensen hun gang te laten gaan, soms door in te grijpen. Denk maar aan de zondvloed, de roeping van Abram, de manier waarop God het volk Israël door de eeuwen heen geleid heeft. Denk ook aan het zenden van Jezus naar de aarde, aan de krachtdadige bekering van Paulus, aan het herstel van de staat Israël in 1948, enzovoort.

De Bijbel staat vol met voorbeelden van goddelijk ingrijpen, van opdrachten die God aan individuele mensen gaf en van Gods plannen voor de toekomst. God grijpt voortdurend in, zowel in het groot (wereldgeschiedenis) als in het klein (in jouw en mijn leven), of we het opmerken of niet.

God is de eerste in alles

God is degene, die in alles de toon aangeeft. Jezus wordt de 'Leidsman en Voltooier van ons geloof' genoemd (Hebreeën 12:2, WV1995). Hij is de grote Pionier en Voortrekker, die ons heeft voorgeleefd hoe een leven in volkomen gehoorzaamheid en verbondenheid met God er uit ziet. In zijn sterven en opstanding is Hij ons voorgegaan op de weg die we allemaal hebben te gaan. Aan het einde van ons aardse leven zullen alle ware gelovigen via de dood het Leven binnengaan. Kortom: Jezus is degene die in alle opzichten voorop gaat en een voorbeeld voor ons is.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.