1.5.3. God is gezagvol

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

Gods wil wordt uitgevoerd

God is heerser over de schepping en regeert met onbetwist gezag over alles wat Hij geschapen heeft:

"God is koning van heel de aarde ... God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon." (Psalm 47:8-9, NBV2004)

Gods absolute heerschappij houdt in dat zijn wil wet is in het heelal. Gods besluiten staan vast en zijn wil wordt uitgevoerd. De manier waarop die worden uitgevoerd is voor ons mensen niet altijd te volgen en roept soms indringende vragen op. Omdat God ook volmaakt verstandig is mogen we ervan uitgaan dat Hij geen vergissingen maakt en dat alles in de wereldgeschiedenis op termijn zich op de juiste manier zal ontwikkelen.

"... Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer." (Jesaja 46:10, NBV2004)

Dat mogen we als gelovigen ook beamen in het 'onze Vader' gebed:

"... Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde." (Matteüs 16:10, NBG1951)

Zie ook onderwerp 'Gods eeuwige plan' in hoofdstuk 'Gods leiding'.

Dienend leiderschap

Ondanks Gods overweldigende, ontzagwekkende macht en gezag over de schepping, hanteert God het model van het dienende leiderschap. Dit wordt het beste geïllustreerd door Jezus, die de diepst mogelijke weg is gegaan om de mensheid te dienen als de minste onder de mensen. Jezus heeft zich vernederd door de meest vervloekte dood te sterven om mensen te redden en hen eeuwig leven te kunnen aanbieden. Nooit in de geschiedenis is zo'n extreem voorbeeld van dienend leiderschap gegeven. Deze mentaliteit komen we niet alleen tegen bij Jezus, maar evenzeer bij God de Vader, want beiden hebben exact hetzelfde karakter.

Daarom wordt dit voorbeeld van dienend leiderschap als voorbeeld gesteld voor alle gelovigen, en speciaal voor geestelijke leiders en gehuwde mannen.

"Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden ... en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken..." (Filippenzen 2:6-9, GNB1996)

Nadat Jezus zijn taak op aarde volledig had vervuld, ontving Hij welverdiend een zeer hoge positie in de hemelse gewesten. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en dat betekent dat Jezus de uitvoerende macht heeft onder het oppergezag van de Vader. Ook zal Hij terugkomen om als de lang verwachte Vredevorst over de aarde te regeren.

Jezus zou nooit Koning van de aarde kunnen worden zonder die diepe weg van zelfopoffering. Alleen Hij is waardig genoeg om als Koning te worden geaccepteerd, gehoorzaamd en aanbeden te worden door de schepping. Zo'n Koning is het toppunt van edelmoedigheid en voor de volle 100% betrouwbaar. Daarom is het een voorrecht, een eer en een vreugde om zo'n Koning te dienen en te volgen.

Gods langetermijnvisie

Een goede directeur, leider of regeerder heeft niet alleen een goed beleid voor de afhandeling van lopende zaken, maar ook een langetermijnvisie. God kan de eeuwigheid overzien en als geen ander weet Hij welk beleid Hij moet voeren om op termijn de beste resultaten te bereiken.

Dat betekent soms dat er maatregelen genomen moeten worden die op korte termijn onprettig zijn, maar op lange termijn veel winst opleveren. Denk maar aan bezuinigingsrondes van de regering en maatregelen voor het terugdringen van het financieringstekort. Regeringsleiders moeten in zulke gevallen steevast hevige weerstanden overwinnen van mensen of politieke partijen die alleen maar willen denken aan de korte termijn en wat ze morgen in hun portemonnee hebben.

Ook op Gods beleid is enorm veel kritiek. De bekendste kritiek is: "waarom laat God zoveel lijden en narigheid toe? Is dat nu een God van liefde?" De Bijbel geeft daar een gedeeltelijk antwoord op, ook al wordt dat antwoord niet altijd in dank afgenomen, omdat de meeste mensen (ook gelovigen) zich vrijwel uitsluitend bezig houden met de korte termijn:

"Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods." (Romeinen 8:18-19, NBG1951)

Gods langetermijnplanning voor de mensheid is gericht op de Nieuwe Aarde. De bovenstaande Bijbeltekst heeft betrekking op de wederkomst van Jezus, een belangrijke mijlpaal in de toekomstige geschiedenis, die voorafgaat aan de schepping van de Nieuwe Aarde. In de periode daarvoor laat God allerlei moeiten toe in onze levens voor zover die ons helpen beter voorbereid te zijn voor het plan dat God voor ieder van ons heeft op de Nieuwe Aarde. Onder de soms moeilijke omstandigheden van vandaag wordt ons geloofsvertrouwen in onze Grote Leider op de proef gesteld. Als we Hem blijven vertrouwen worden we daar alleen maar sterker van. De tijd zal ons leren dat onze alwetende, almachtige Koning geen vergissingen maakt en dat we Hem uiteindelijk zullen bedanken voor zijn verrassend volmaakte plan met ons leven. De beproevingen van vandaag zullen we dan allang vergeten zijn en we zullen ons eeuwig verbazen over Gods eindeloos goede beleid.

Wees ervan overtuigd dat God ook zijn bedoelingen met jouw leven zal uitwerken en dat niets buiten zijn wil kan gebeuren wat je schade zal doen.

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6, HSV2010)

Zie ook onderwerpen
- 'Gods eeuwige plan' in hoofdstuk 'Gods leiding'.
- 'Geschiedenis van Gods Koninkrijk' in hoofdstuk 'God Koninkrijk'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.