1.5.4. God is daadkrachtig

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

Gods kracht is onbeperkt

"... Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput..." (Jesaja 40:28, NBV2004)

Niemand overtreft God in kracht. Onze Schepper bruist van energie en vitaliteit. Alle energie is immers van Hem afkomstig! God is oneindig daadkrachtig, maar weet zijn kracht volmaakt te beheersen, dit in tegenstelling tot de meeste mensen. Niemand verricht zulke krachtige daden als God.

"... Er is geen god in de hemel of op de aarde die zulke werken en zulke machtige daden verricht als U!" (Deuteronomium 3:24, WV1995)

Gods kracht werkt niet alleen op het aardse vlak, maar vooral ook op het geestelijke vlak. Denk maar aan de Heilige Geest, die met kracht in gelovigen werkt.

"Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen..." (Handelingen 1:8, NBV2004)

"... en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven." (Efeziërs 1:19, NBV20004)

Gods kracht openbaart zich onder meer in de vele wonderen die Hij heeft verricht in het verleden en de wonderen die Hij vandaag nog doet.

"Wij willen het onze kinderen niet onthouden, wij zullen aan het komend geslacht vertellen van de roemrijke, krachtige daden van de HEER, van de wonderen die hij heeft gedaan." (Psalm 78:4, NBV2004)

God is een strijder

In het Oude Testament lezen we talloze malen dat God zich in de strijd wierp als vijanden het op zijn volk Israël hadden gemunt. Daarom wordt God in het Oude Testament dikwijls de God van de hemelse legermacht genoemd. God is een krijgsheld (Exodus 15:3; Jesaja 42:13) en strijdt voor zijn volk.

"Wees niet bevreesd voor hen, want de HEERE, uw God, Hij is het die voor u strijdt." (Deuteronomium 3:22, HSV2010)

Toen Jezus op aarde geboren werd, was dat een militaire actie, een soort invasie in vijandelijk gebied. Bij Jezus' geboorte verscheen er dan ook geen zoetsappig engelenkoortje waar zondagsschoolverhalen en kerstliederen vaak over gaan, maar een indrukwekkende hemelse legermacht:

"En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen." (Lucas 2:13-14, HSV2010)

Het was een soort spreekkoor van soldaten, die hun Koning begeleidden naar de aarde, om daar de strijd aan te binden met de machten van de satan. Het lijden en sterven van Jezus lijkt aan de buitenkant een zwakke vertoning die op veel mensen niet veel indruk maakt. Maar juist aan het kruis waar Hij stierf behaalde Jezus de grootste militaire overwinning van alle eeuwen. In Gods Koninkrijk zijn veel dingen anders dan ze lijken...

Zie ook Openbaring 19:11-14 waarin Jezus op een symbolische manier wordt beschreven als legeraanvoerder in de strijd tegen de machten van de satan.

Opstandingkracht

De kracht van Jezus komt het sterkst naar voren in zijn opstanding uit de dood. Hij heeft:

"... door zijn opstanding uit de doden verklaard (=bewezen) Gods Zoon te zijn in kracht, Christus Jezus onze Here." (Romeinen 1:4, NBG1951)

De Bijbel spreekt zowel over het feit dat Jezus zelf is opgestaan als dat Hij door de Vader is opgewekt. Het maakt niet zoveel uit, omdat Vader en Zoon een hechte eenheid vormen. In de evangelieverkondiging van de eerste tijd werd sterk de nadruk gelegd op de opstanding van Jezus, omdat hierin de kracht van Jezus het sterkst naar voren komt. Het kruis was de aanloop naar de opstanding. Door de kruisdood van Jezus heeft Hij ons als gelovigen met God verzoend, maar LEVEN doen we vanuit de opstanding!

Vreeswekkend

"Vreeswekkend bent u; wie kan uw toorn trotseren?" (Psalm 76:8, NBV2004)

Veel gelovigen beseffen te weinig dat Jezus vandaag een andere positie heeft dan toen Hij op aarde leefde. Tijdens zijn leven op aarde was Hij vooral onderwijzend, dienend en genezend aanwezig, maar nu is Hij in de eerste plaats de machtige Heerser op de troon van God. In Openbaring 1:13-16 wordt ons verteld hoe de intussen verheerlijkte Jezus zich aan de apostel Johannes openbaarde:

  • Zijn ogen flikkerden als een vlammend vuur.
  • Zijn voeten gloeiden als brons in een oven.
  • Zijn stem klonk zo krachtig als het geluid van geweldige watermassa's.
  • Zijn tong was zo scherp als een tweesnijdend zwaard.
  • Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

Vroeger vond ik die beschrijving van Jezus' verschijning altijd een beetje angstaanjagend. Later ging ik begrijpen dat Jezus dat niet deed om zijn goede vriend Johannes de stuipen op het lijf te jagen. Nee dit was om hem te laten zien hoe krachtig Hij is als degene die de gelovigen beschermt en strijdt tegen het rijk van de satan. Geen wonder dat de satan doodsbang is voor zijn verschijning!

God is een vergelder van het kwade

In de Bijbel staat tamelijk veel geschreven over de wraak van God. Het is een onderwerp dat in sommige kringen te veel benadrukt wordt, zodat de kerkgangers beven bij de gedachte aan Gods brandende toorn en zijn vlammende oordeel over hun zonden. In andere kringen wordt gedaan alsof Gods wraak niet bestaat, want het klinkt zo afschrikwekkend. Maar, als we een gebalanceerd beeld van God willen krijgen, mogen we dit aspect van God niet negeren.

Gods wraak of vergelding is een uitwerking van Gods gerechtvaardigde toorn over de zonde. Sterker nog: zonder dat zou God onmogelijk rechtvaardig genoemd kunnen worden. God voert zo nodig straffen of strafgerichten uit over zijn vijanden als vergeldingsmaatregelen (Psalm 94:1-2). Denk bijvoorbeeld aan de zondvloed (Genesis 6:5-7) en de verwoesting van Sodom en Gomorra (Genesis 18-19). In de visioenen van Johannes komt een opmerkelijke passage voor over de martelaren in de hemel. Zij bidden het volgende gebed tot God:

"... Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? " (Openbaring 6:10, HSV2010)

Bij de wederkomst van Jezus zullen Gods strafgerichten plaatsvinden tegen de vijanden van Gods volk (Israël en de Gemeente). Veel Bijbelgedeelten geven daar informatie over, meestal in de vorm van symbolische voorstellingen (zie bijvoorbeeld Zacharia 14:12; Openbaring 16). God is een verterend vuur voor zijn vijanden (Jesaja 33:14; Hebreeën12:29) waardoor eenmaal alles zal worden verteerd wat onheilig is.

Toen David achterna gezeten werd door koning Saul, liet hij de vergelding over aan God.

"Laat de HEER beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de HEER mij op u wreken; ik zal mijn hand niet tegen u opheffen. (1 Samuël 24:13, NBV2004)

Door die instelling bleef hij zelf vrij van schuld. Gods vergelding is namelijk onze bescherming en bewaart ons ervoor om zelf het kwade op een onverantwoorde manier te vergelden. Als we in verbondenheid met Hem leven, hoeven we als gelovigen zijn toorn niet te vrezen, want alle vergelding voor onze beleden zonden heeft God op Jezus doen neerkomen. Die vergelding heeft dus al plaatsgevonden en zal niet worden herhaald.

God is een beschermer en bevrijder van gelovigen

God heeft zijn volk Israël met grote kracht uit Egypte geleid en zijn volk voortdurend daadkrachtig geholpen. Dezelfde God staat even nadrukkelijk klaar om ons in alle opzichten bij te staan in de strijd, in geestelijke zin wel te verstaan. God is "een toevlucht en vesting" (Psalm 46:1), "een kracht en een schild" (Psalm 28:7). De Bijbel staat vol met voorbeelden waarbij mensen op wonderlijke manieren werden beschermd of bevrijd. Denk maar aan David die beschermd werd tegen de aanvallen van koning Saul, Daniël die de leeuwenkuil overleefde. God geeft zijn kracht aan zwakken (Jesaja 40:29-31).

"... waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij." (Jozua 1:9, NBV2004)

In het Nieuwe Testament komen we ook wonderen van goddelijke bevrijding en bescherming tegen. Voorbeelden:

  • Bevrijding van de apostelen uit de gevangenis (Handelingen 5:17-25)
  • Bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:6-19)
  • Aardbeving toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten (Handelingen 19:19-40)
  • Bewaring van Paulus en de opvarenden van een schip tijdens een storm (Handelingen 27:14-44)
  • Bescherming van Paulus toen hij door een giftige slang was gebeten (Handelingen 28:2-6)

In de loop van de geschiedenis heeft God talloze van dergelijke wonderen van bescherming en uitredding verricht, tot op vandaag toe. Daarover zijn zoveel boeken en artikelen en TV reportages beschikbaar, te veel om op te noemen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.