1.4.3. God is relatiegericht

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

God verbindt zich met mensen

Vanaf het moment dat er mensen op aarde woonden heeft God alles gedaan om goede en diepgaande relaties met de mensen te hebben. Hij maakte geregeld een wandeling met Adam (en later mogelijk ook met Adam en Eva samen) door de paradijstuin. God had vrienden als Henoch, Noach en Abraham. Onze Schepper verbond zich later op een bijzondere wijze aan het volk Israël (Oude Verbond) en later aan de Gemeente (Nieuwe Verbond). Deze verbonden zijn niet zomaar kille afspraken over rechten en plichten van beide kanten, maar vooral blijken van Gods verlangen naar innerlijke, innige VERBONDENHEID met mensen...

De relatie tussen God en individuele gelovigen wordt in de Bijbel met allerlei beelden beschreven. Zo zijn gelovigen Gods collega's:

"Dus wij zijn medewerkers van God..." (1 Korintiërs 3:9, NBV2004)

en tegelijk zijn kinderen en erfgenamen:

"En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen..." (Romeinen 8:17, NBV2004)

God gebruikt dikwijls het huwelijk om zijn relatie met zijn volk te illustreren. Dat toont aan dat God verlangt naar een hartsverbondenheid die erg diep gaat. Op aarde is het huwelijk immers de diepste uitdrukking van gemeenschap tussen twee mensen. Het aardse huwelijk is een voorafschaduwing van die megabruiloft die eens in de hemel zal plaatsvinden: de bruiloft van het Lam (Openbaring 19:7). Deze geestelijke huwelijksrelatie is eigenlijk waar het God om te doen is: de diepst denkbare relatie tussen God en mensen.

Kortom: de relatie die God met zijn schepselen wil hebben gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven, zowel voor het hier en nu als voor de toekomst.

Zie ook onderwerp 'Relatie met God' in hoofdstuk 'Omgang met God'.

God communiceert met mensen

De soevereine God is eigenmachtig en onafhankelijk en heeft niemand nodig om 'compleet' te zijn. Toch ligt het in zijn aard om contact te willen hebben met de mensen die Hij heeft geschapen. Daarom heeft Hij de mens ook mogelijkheden gegeven met Hem te communiceren. God geniet er van als zijn kinderen tijd voor Hem nemen in gebedsomgang met Hem. Hij verlangt naar gesprekken met ons, zoals Hij die kon hebben met Henoch, Abraham en Mozes. Met hen had God een diepe vriendschapsrelatie die ontstond door veel met elkaar op te trekken.

God heeft ons de Bijbel gegeven, om daarin uitvoerig en duidelijk met ons te communiceren. Ook door profetieën, visioenen, dromen, en rechtstreekse boodschappen spreekt God tot gelovigen. Wie zien daar talloze voorbeelden van in de Bijbel en vandaag de dag leidt God gelovigen ook op zulke manieren, tenminste als ze er voor openstaan. Hij is de levende God, de God die spreekt.

Zie ook hoofdstuk 'Gods leiding'.

Jezus en zijn vrienden

Gedurende de drie jaar van Jezus' bediening op aarde, is Hij heel intensief met mensen omgegaan. Hij had heel veel en heel uiteenlopende sociale contacten, variërend van hooggeplaatste mensen zoals Jozef van Arimatea en rijke belastinginners tot prostituees, van intellectuele schriftgeleerden zoals Nicodemus tot eenvoudige vissers. Hele groepen mensen volgden Jezus als Hij door het land trok.

Veel intensiever trok Jezus op met de twaalf discipelen en bij heel bijzondere gelegenheden nam Hij slechts drie van de twaalf discipelen mee: Petrus, Johannes en Jakobus. Ten slotte noemt Johannes zichzelf vier maal als de discipel, waar Jezus het meest op gesteld was. Zo zien we hoeveel belang Jezus stelde in persoonlijke vriendschappen. Jezus stond midden tussen de mensen en deed alles samen met zijn vrienden: eten, slapen, over het meer varen, voetreizen maken, mensen bezoeken, uitrusten, en ook de vele alledaagse dingen die niet in de Bijbel vermeld staan.

God woont bij de mensen

God verlangt ernaar onder de mensen te wonen. In het Oude Testament lezen we dat God min of meer zichtbaar te midden van zijn volk woonde en troonde. Eerst in de tabernakel in de woestijn:

"De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen." (Exodus 25:8, NBV2004)

en later in de tempel in Jeruzalem:

"David zei: 'De HEER, de God van Israël, heeft zijn volk rust geschonken en Hij woont voor altijd in Jeruzalem." (1 Kronieken 23:25, WV1995)

Jezus heeft gesproken over de hemel als het huis van de Vader, waar veel mensen welkom zijn:

"In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken?" (Johannes 14:2, WV1995)

Later, op de Nieuwe Aarde, zal God op een ongekend nieuwe manier voor altijd onder de mensen wonen:

"... Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn." (Openbaring 21:3, NBG1951)

Hoogste roeping: geestelijke gemeenschap met God

De verbondenheid met God door de Heilige Geest is de hoogst denkbare relatievorm voor de mens. Gelovigen zijn geroepen om in hun levenswandel één te zijn met Jezus en dat is de hoogst denkbare roeping:

"Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:9, WV1995)

Het hoogste doel voor de mens is God te kennen en met Hem te leven. Dat is de hoogste levensvorm.

"En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt." (Johannes 17:3, GNB1996)

De voortdurende verbondenheid tussen God en de mens wordt gerealiseerd door de actieve inwoning van de Heilige Geest in het hart van de wedergeboren gelovige. Dat is het belangrijkste geheim van de christengelovige.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.