1.3.2. God is verstandig

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

God is van alles op de hoogte

Deze eigenschap doet ons denken aan de vliegende adelaar, die vanaf zijn grote hoogte alles kan overzien wat er beneden op aarde gebeurt. God is op de hoogte van alles wat er gebeurt en beschikt over alle informatie die er is. God is immers overal, onbeperkt in ruimte en tijd.

"Want Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen." (Job 34:21, NBV2004)

"Want des HEREN ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat." (2 Kronieken 16:9, NBG1951)

"Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd." (Psalm 139:1-3, NBG1951)

Niets is voor God verborgen. De overal aanwezige Schepper kent je door en door, tot in de kleinste details.

"Vanaf zijn troon houdt hij (=God) het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden." (Psalm 33:14-15, NBV2004)

Hij weet wat je in het verborgen voor Hem gedaan hebt (Matteüs 6:4). God kent de diepste motieven van je hart en ook je gedachten en gevoelens die je voor de buitenwereld verborgen wilt houden.

"... Hij kent de geheimen van ons hart." (Psalm 44:22, NBV2004)

Voor een ongelovige of een ongehoorzame gelovige kan dit overkomen als een bedreiging, want God ziet elke zonde. Een gelovige weet dat God van hem houdt, ondanks alles wat Hij van hem weet.

God kent je persoonlijk, zelfs beter dan dat je jezelf kent. Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt (Matteüs 10:30). Als God zulke onbelangrijke details van je kent, mag je weten dat Hij op de hoogte is van alles wat wel belangrijk voor je is. Voor iedere oprechte gelovige is Gods alwetendheid een grote bemoediging. God kent ook je verborgen pijn, teleurstellingen en mislukkingen. Hij begrijpt je volledig en daarom kan God je helpen als geen ander.

God heeft overal verstand van

Alles wat mensen ooit bedacht hebben of ooit zullen bedenken is maar een fractie van wat God allemaal weet. Als ontwikkelaar van computer software kwam ik regelmatig voor problemen te staan waar ik niet uitkwam. Diverse keren vroeg ik God om hulp en kreeg ik op dat moment een ingeving die mij op het juiste spoor bracht. Geen vraagstuk is te ingewikkeld voor Hem. Je kunt het niet zo gek bedenken of onze alwetende Schepper heeft er weet van.

Het wereldrecord wijsheid stond eeuwenlang op naam van koning Salomo. Toen eens de koningin van Scheba bij hem op bezoek kwam, legde zij hem een waslijst vragen voor.

"En Salomo loste al haar vraagstukken op; niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen." (1 Koningen 10:3, NBG1951)

Jezus is de meest wijze persoon, die de aarde ooit gekend heeft en verbeterde daarbij ruimschoots de reputatie van koning Salomo. Hij zei van zichzelf:

"... en zie, meer dan Salomo is hier." (Lucas11:31, NBG1951)

Dus ook jouw en mijn problemen zijn oplosbaar voor God. Geen enkel probleem!

Al op 12-jarige leeftijd wist Jezus de schriftgeleerden te verbazen door zijn inzicht in de dingen van God.

"Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden." (Lucas 2:47, HSV2010)

God is oneindig intelligent en diepzinnig

"De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd." (Spreuken 3:19, NBV2004)

Gods intelligentie is onbeperkt. Dat kunnen we onder meer ontdekken in de schepping die mateloos complex is. Het is niet voor niets dat heel veel wetenschappers uit vorige eeuwen diepgelovige christenen waren, want hoe meer ze de natuur bestudeerden, hoe meer respect ze kregen voor wat de Schepper had gemaakt.

Als mensen proberen we God graag na te rekenen. Als er iets gebeurt in ons leven wat we niet begrijpen, willen we weten waarom God dit laat plaatsvinden. We moeten leren accepteren dat Gods wijsheid dikwijls niet door ons begrepen kan worden. Ondanks dat kunnen we ons gerust toevertrouwen aan een God die zo 'onwijs wijs' is.

"... Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen." (Jesaja 40:28, HB2008)

De wijsheid van Jezus was geestelijk van oorsprong en gebaseerd op het persoonlijk kennen van de Vader en zijn diepste bedoelingen. Daarin stond Hij ver boven de schriftgeleerden die het moesten hebben van hun eigen intellectuele hoogstandjes. Mensen ontvangen wijsheid door dicht bij God te leven. Zo kon de apostel Paulus het volgende zeggen na een lange leerschool in het wandelen met God:

"O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen." (Romeinen 11:33, NBG1951

God leert en onderwijst

Het meeste geloofsonderwijs ontvangen we via het geschreven Woord van God, de Bijbel. Toch blijven deze woorden niet meer dan dode letters en nutteloze verstandskennis als ze niet levend worden gemaakt door Gods Geest. Dat begint al bij de wedergeboorte. Iemand komt tot nieuw leven na bekering, waarbij er een bepaalde manier van levendmaking van de evangelieboodschap in het hart plaatsvindt. Jezus zei het op de volgende manier:

"... Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij." (Johannes 6:45, HSV2010)

Dat is meer dan overdracht van kennis of informatie. Dan wordt het licht als het ware aangestoken in je hart en ga je het 'zien' met geestelijke ogen en dan 'weet' je op een heel diepe manier dat het waar en echt en zuiver en kostbaar is. Zo onderwijst de Heilige Geest de gelovige steeds bij het lezen van de Bijbel. Dat is het geheim de verknochtheid aan het Woord van God die je aantreft bij gelovigen die de verbondenheid met God door de Heilige Geest uit ervaring kennen.

God is opvoeder

In de lange geschiedenis van het volk Israël kunnen we talloze malen zien hoe God zijn volk steeds stimuleert om het goede te doen en de zonde na te laten.

"God, u onderwees mij van jongs af aan..." (Psalm 71:17, NBV2004)

Als een goede opvoeder beloont Hij zijn volk met zegeningen als het Hem gehoorzaamt, en laat Hij tegenslagen toe als ze zondigen. Denk aan de toezegging van zegen en vloek aan het volk Israël in Deuteronomium 28. Ook in het Nieuwe Testament lezen we hierover:

"... Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als hij je terechtwijst..." (Hebreeën 12:5, GNB1996)

God is geen slappe Vader, die zijn kinderen laat aanmodderen met het risico dat ze verkeerd terechtkomen. God gaat zorgvuldig met hen om en laat zo nodig moeilijke levensomstandigheden toe als die tot hun welzijn dienen. Daarom heeft God bijvoorbeeld de ballingschap van het volk Israël toegelaten als een soort tuchtmaatregel vanwege hun zondige levensstijl en om te voorkomen dat het zou ondergaan in totale goddeloosheid. In de gelijkenis van de verloren zoon zien we hoe de vader de jongste zoon vrijuit liet gaan omdat er geen betere manier was om een indringende levensles te leren (Lucas 15:11-24). Let wel, het gaat hier niet om vergeldingsstraffen, want die horen niet in een opvoeding thuis. Gods opvoedmethoden getuigen van grote wijsheid, bedachtzaamheid en zorgzaamheid. Ze zijn gericht op het allerbeste resultaat op de lange termijn.

God is een Leidsman en Raadgever

"Ik onderwijs en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u." (Psalm 32:8, HSV2010)

Deze woorden hebben in de eerste plaats betrekking op het onderwijs vanuit Gods levenswet om te leven volgens zijn leefregels. Daarnaast kun je God vertrouwen voor de wijze waarop zijn goddelijke leiding je helpt het doel te bereiken dat God met je heeft. Soms lijkt je leven een warboel, maar dan ontdek je later hoe God alle gebeurtenissen in je leven gebruikt om je te zegenen en om je leven te verrijken.

Ook beproevingen en onbegrijpelijke dingen die Hij toelaat in onze levens, passen binnen zijn wijze leiding over ons leven. Gelovigen mogen weten dat God hun leven zal leiden en besturen en het tot een goed einde zal brengen.

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk is begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6, HSV2010)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.