1.3.3. God is rechtvaardig

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

"Want de HERE is rechtvaardig, en Hij heeft gerechtigheid lief." (Psalm 11:7, NBG1951)

God van gerechtigheid

Gods rechtvaardigheid voldoet aan de hoogst denkbare normen van morele perfectie. Gods gerechtigheid houdt in dat Hij ervoor kiest om altijd het beste te zoeken voor zijn schepping, altijd recht te doen aan iedereen. Het komt niet in God op om de schepping uit te buiten voor eigen belang. God vertegenwoordigt de absolute moraliteit, of anders gezegd: God is goed in de meest volledige betekenis van het woord. In zijn oneindige wijsheid weet God wat goed is voor zijn schepping onder alle omstandigheden.

"... gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon." (Psalm 97:2, NBG1951)

God kan onmogelijk iets zondigs doen (Hebreeën 6:18). Zodra God eenmaal zou zondigen, zou Gods troon wankelen, die immers op gerechtigheid gebaseerd is. Dan zou God ophouden God te zijn. Daarom is het ondenkbaar dat God ook maar de geringste zonde zou bedrijven.

God spreekt de waarheid

Gods rechtvaardigheid houdt ook in dat Hij uitsluitend de zuivere waarheid spreekt en daaruit leeft. Jezus zei zelfs: Ik BEN de waarheid (Johannes 14:6). De Heilige Geest wordt de Geest van waarheid genoemd (Johannes 15:26). Al wat God zegt is betrouwbaar. God is volkomen eerlijk en het spreekt voor zich dat Hij niet liegt (Numeri 23:19). God zou wel kunnen liegen, maar Hij doet het niet, want dat staat haaks op zijn persoonlijkheid, op wie Hij altijd wil zijn, en dat is dus ondenkbaar.

Daarom hoeven we geen moment te twijfelen aan de waarheid van Gods Woord. God houdt zich aan zijn woord en vervult al zijn beloften. We kunnen Hem ook altijd vertrouwen op wat Hij in zijn Woord heeft beloofd, want tegen zijn eigen beloften ingaan kan Hij niet.

"Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen." (2 Timoteüs 2:13, HSV2010)

Jezus voldeed aan Gods levenswet

Jezus was de enige mens die Gods levenswet volledig in praktijk heeft gebracht.

"En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet." (1 Johannes :5, HSV2010)

"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen." (Matteüs 5:17, HSV2010)

De volgende opmerkelijke uitspraak van Jezus kan gezien worden als een waarmerk voor de echtheid en zuiverheid van zijn bediening:

"... Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mijzelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand." (Johannes 7:17-18, NBV2004)

Jezus leefde niet voor zichzelf, maar deed alles om God de Vader te eren en te dienen. Daarin toonde Hij zijn volstrekte integriteit. Andere stichters van religies hebben hun eigen boodschap gebracht en daar meestal een soort goddelijke autoriteit aan verbonden. Verder worden deze religies vaak met dwang aan mensen opgelegd. Jezus was totaal anders. Hij leefde zijn boodschap voor. Hij dwong niemand om Hem te accepteren, maar daagde de mensen uit om met een eerlijk, op God gericht hart zelf te proeven of Hij van God kwam of namens zichzelf optrad. Jezus is de meest geloofwaardige persoon die ooit op aarde geleefd heeft.

God bepaalt wat goed en slecht is

God zelf is de norm van rechtvaardigheid. Er is geen hogere wet waaraan God zich dient te onderwerpen. Niemand anders dan de Schepper kan bepalen wat goed en slecht is en rechtvaardige richtlijnen bepalen voor het gedrag van zijn schepselen. God bepaalt wat gerechtigheid is (wat wij behoren te doen) en wat zonde is (wat we niet behoren te doen) naar zijn heilige wil zoals die ook is beschreven in Gods Woord, de Bijbel.

De langste Psalm van de Bijbel (Psalm 119) gaat over Gods levenswet. Dit is een bron van blijde verwondering voor ieder die achter die levenswet Gods volmaakte persoonlijkheid ontdekt.

De Heilige Geest overtuigt van zonde

De Heilige Geest, die in het hart van elk wedergeboren mens woont, spreekt hem zo nodig aan op zijn gedrag en wel via het geweten.

"Wanneer hij (=Heilige Geest) komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is." (Johannes 16:8, NBV2004)

De profeet Jeremia had hierover al geprofeteerd dat God zijn levenswet in de harten van gelovigen zou 'inplanten' zodat deze hen motiveert om het goede te doen en om zonden na te laten:

"Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk." (Jeremia 31:33, NBV2004)

God beoordeelt mensen

Omdat God de enige is die alles weet, ook de diepste gedachten, motieven, achtergronden en omstandigheden van de mensen, is Hij de enige die een rechtvaardige beoordeling van hun daden kan geven na hun aardse leven. God is zowel streng als mild. Hij doet recht aan ieder mens.

"Want onze God is een verterend vuur." (Hebreeën 12:29, HSV2010)

"Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid." (Psalm 103:8, HSV2010)

"De trots van de zondaar zal ik (=God) breken, de rechtvaardige zal worden verheven." (Psalm 75:11, NBV2004)

Gods rechtvaardigheid houdt ook in dat Hij in staat is om zijn schepselen op een volkomen eerlijke wijze te beoordelen aan de hand van zijn rechtvaardige normen.

  • God is onpartijdig (Romeinen 2:2,11)
  • God beoordeelt iemand naar wat Hij doet (Romeinen 2:6; Openbaring 20:12)
  • God beoordeelt iemand naar de kennis die hij heeft (Lucas 12:48)

Laten we ervoor oppassen een te streng of te mild beeld van Hem te hebben en laten we de beoordeling van mensen aan Hem overlaten. God heeft gerechtigheid lief, maar Hij haat de zonde, de meest verwoestende kracht in het heelal. Tegelijk heeft God de zondaar lief en wijst niemand af die zijn zonden aan Hem belijdt.

Samenvatting

Wat betekent Gods rechtvaardigheid voor gelovigen?

  • God doet recht aan ieder mens.
  • God doet alleen goede dingen.
  • God spreekt de waarheid: de volle waarheid en niets dan de waarheid.
  • God vervult al zijn beloften.
  • God voldoet aan zijn eigen levenswet.
  • God bepaalt wat goed en slecht is.

Kortom: Je kunt ALTIJD op God aan...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.