1.3.4. God is creatief

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

God houdt van schoonheid

Gods schepping is uitbundig in schoonheid, soms bijna overdadig. Als we denken aan de verscheidenheid aan kleuren en geuren in de natuur, de geluiden van de zangvogels, aan al die soorten planten en dieren, aan allerlei verschillende gedragingen van dieren, dan raak je daar nooit op uitgekeken. Als de schepping in haar huidige, gedegenereerde staat al zoveel moois te bieden heeft, hoe schitterend zou de oorspronkelijke schepping dan wel niet geweest zijn?

Toen God de opdracht gaf om de tabernakel te bouwen (Exodus 35-40) als een mobiele minitempel heeft Hij mensen de begaafdheid gegeven om kunstige voorwerpen en veelkleurige gordijnen te maken. God is een kleurrijk God, die van schoonheid houdt en veel schoonheid heeft geschapen. Onze Schepper heeft de mensen mogelijkheden gegeven om van allerlei vormen van schoonheid te genieten en zelf ook scheppend bezig te zijn om mooie dingen te maken.

God is de Herschepper

Als we de Bijbel doorlezen zien we dat God steeds nieuwe dingen doet, die tevoren nooit zijn vertoond. God is voortdurend herscheppend bezig in mensenlevens:

"... zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5, NBG1951)

De arend of adelaar wordt hier als symbool genoemd voor vernieuwing en dat doet ons denken aan de cherub, die Gods wijsheid en creativiteit laat zien. Gods creativiteit uit zich vooral in het geniale herscheppingplan voor de mens, waarbij het verzoenend sterven van zijn Zoon centraal staat. Dit plan was zo origineel, dat de satan er volledig door verrast was zonder in staat te zijn een passende tegenzet uit te voeren. In dat herscheppingplan laat God zien dat Hij van een hopeloos verloren mens een nieuwe schepping kan maken. Alleen een groot kunstenaar is in staat om van waardeloze rommel een schitterend kunstwerk te maken. Onze Schepper is de allergrootste Kunstenaar die eeuwige roem zal ontvangen voor zijn werk.

"Al uw werken zullen U loven, HERE..." (Psalm 145:10, NBG1951)

Dit Bijbelvers heeft vooral betrekking op de mensen, die God heeft geschapen en herschapen, maar kan ook worden toegepast op alles wat God maakt en doet.

God is origineel

Hoewel we God kunnen leren kennen is Hij niet voorspelbaar en de creativiteit in zijn handelen gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. God werkt wel gestructureerd en volgens bepaalde basisprincipes, maar zelden volgens clichés. Daardoor is het leven van een gelovige die met God wandelt altijd spannend: je weet maar nooit wat Hij in je leven gaat doen. Je weet alleen dat het goed is. Je staat geregeld voor verrassingen en telkens weer doet God originele dingen in mensenlevens waarover je verbaasd kunt staan.

Jezus was zo origineel in zijn optreden dat Hij in geen enkel patroon te vangen was en dat irriteerde zijn tegenstanders mateloos. Ook was Jezus buitengewoon origineel in zijn uitspraken. Hij deed vriend en vijand versteld staan vanwege zijn rake reacties, waartegen niets was in te brengen. Dat deed Jezus bijvoorbeeld als mensen Hem een strikvraag kwamen stellen (bijvoorbeeld Lucas 20:20-26) waarbij Hij hen fijntjes in hun hemd zette. Uit allerlei voorbeelden en gelijkenissen zien we hoe creatief Jezus was om Gods waarheid over te brengen.

God doet wonderen

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn? ..." (Genesis 18:14, NBG1951)

De Bijbel staat vol met wonderen die God in het verleden gedaan heeft. Wat opvalt is dat er moeilijk een patroon in te herkennen is. Elke keer weet God op een nieuwe manier iets te doen, waardoor Hij zijn almacht en creativiteit toont. Toen Jezus op aarde was, deed Hij meer wonderen dan dat alle profeten VOOR Hem gedaan hadden.

De grootste wonderen gebeuren in mensenharten, wanneer die radicaal vernieuwd worden door de inwoning van Gods Geest.

God is idealistisch

Al vanaf de schepping van hemel en aarde had God buitengewoon hoge idealen voor zijn schepping. Hij was en is vastbesloten om tot het uiterste te gaan om het aller-allerhoogste doel met de mensen te bereiken. Gods ideaalplan onder het Oude Verbond was de staat Israël, waar het volk onder zijn persoonlijke leiding de hoogst denkbare vorm van welzijn zou kunnen ervaren. Onder het Nieuwe Verbond is het Koninkrijk van de Hemel het grote ideaalproject van God. Jezus heeft daar zoveel over gezegd toen Hij op aarde was. Het omvat de samenleving, waarin God en mensen die Hem liefhebben in volkomen harmonie met elkaar samenwerken. Daarin krijgt God de hoogste eer en vindt de mens zijn hoogste vreugde en voldoening. Het uiteindelijke doel zal zijn gerealiseerd als de nieuwe hemel en de Nieuwe Aarde met elkaar samensmelten en het Koninkrijk van de Hemel in volle glorie is verwezenlijkt. Daardoor wordt niet alleen de ellende van de zondeval tenietgedaan, maar gebruikt God de zondeval zelfs als middel om zijn schepping nog tot veel grotere heerlijkheid te brengen dan VOOR de zondeval.

Zie meer hierover in onderwerp 'Geschiedenis van Gods Koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods Koninkrijk'.

Leuke toekomst?

Daarom mogen we ook verwachten dat we in de Hemel en nog later op de Nieuwe Aarde stomverbaasd zullen staan van al het mooie, het nieuwe en het goede dat we daar zullen aantreffen. Het klinkt misschien raar, maar veel gelovigen zijn diep in hun hart bang dat het een beetje saai zal zijn in de hemel, eenvoudigweg omdat de meeste spannende dingen van het aardse leven er dan niet meer zullen zijn. Want waar gaan de mooiste en meest spannende boeken en films over? Over oorlog, misdaad, bedrog, overspel en ellende. Zal er dan in de hemel nog wel iets spannends gebeuren?

Wie bang is dat hij zich in de hemel of daarna ooit zal vervelen, heeft weinig begrepen van de eindeloze creativiteit van zijn Schepper!

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Hemel'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.