1.6.1. Cherub gelijkend op een rund

Beeld van Gods zorgzaamheid

Een van de cherubs ziet er uit als een rund. Een rund is een nuttig dier dat op veel manieren in menselijke behoeften voorziet. Het is een symbool van Gods zorgzaamheid, waarmee Hij zijn schepping onderhoudt en alles geeft wat nodig is. Vroeger werd in dit verband ook wel de term voorzienigheid gebruikt. Gods zorgzaamheid heeft te maken met alles wat God DOET voor zijn schepping.

Drie eigenschappen

Bij Gods wijsheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. trouw
  2. dienstbaar
  3. werkzaam

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door de adelaar. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

Trouw

Vooral ossen kunnen worden ingezet voor het langdurig uitvoeren van routinematig, zwaar werk, bijvoorbeeld voor het trekken van een ploeg:

"... de kracht van ossen biedt een rijke oogst." (Spreuken 14:4, NBV2004)

Probeer je eens voor te stellen dat een boer zijn ploeg laat trekken door een leeuw. Die is wel sterk, maar iedereen begrijpt dat zo'n onstuimig dier niet geschikt is voor zulk werk. Een os is juist heel goed in toom te houden. Een rund is dan ook het toppunt van stabiliteit en betrouwbaarheid en dient als beeld voor Gods trouw en eeuwige onveranderlijkheid.

Dienstbaar

Een rund is een buitengewoon nuttig dier en heeft heel wat te bieden aan zijn eigenaar: melk om te drinken, vlees als voedsel en de huid om er leer van de maken. En wat er dan nog overblijft wordt ook nog voor allerlei doeleinden gebruikt. Ook is het rund een teken van welzijn en rijkdom (Genesis 24:35; 26:12-14; Job 1:3).

Een rund is een symbool van dienstbaarheid en offerbereidheid. Jonge, gave runderen werden geofferd (Leviticus 1:5; 4:3,14) als de meest waardevolle offerdieren. Alle offerdieren waren verwijzingen naar het grote offer, dat eenmaal door de Zoon van God aan het kruis zou worden gebracht.

Werkzaam

Hoewel een rund een krachtig dier is, zal hij nooit een Olympisch record vestigen op de honderd meter, want hij is bepaald niet een van de snelste. Maar het is een harde werker en levert constant dezelfde hoeveelheid werkkracht. Hij is daarmee een symbool van praktische werkzaamheid en van een gestructureerde manier van werken. Zo is ook God zeer ordelijk in zijn handelen. In de schepping, in zijn wetgeving is duidelijk structuur te ontdekken. God is ook werkzaam en zeer actief betrokken bij het zorg dragen voor zijn schepping.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.