1.6.2. God is trouw

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

"Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw." (Psalm 57:11, NBV2004)

God is beheerst

Hoewel God oneindig krachtig is en ook bewogen, heeft God een volkomen beheersing van zijn kracht en zijn gevoelens. Op veel plaatsen lezen we in de Bijbel dat God zijn boosheid inhield als Hij het volste recht had om zeer hard op te treden.

Ook Jezus toonde steeds een bewonderenswaardige zelfbeheersing, vanaf het moment dat Hij in de woestijn door de satan op de proef werd gesteld tot in de lijdenstijd waarin hij tot het uiterste beproefd werd. Hij liet zich niet tot ongehoorzaamheid aan de Vader verleiden.

God is onveranderlijk

In God is geen spoor van grilligheid, veranderlijkheid of wispelturigheid.

"... de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer." (Jakobus 1:17, NBG1951)

De Heer is een eeuwige rots, waar je op kunt vertrouwen.

"Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis." (Jesaja 26:4, NBV2004)

Mensen veranderen, culturen veranderen, tijden veranderen, de wereld verandert, maar God niet. We kunnen altijd op Hem bouwen.

God geeft rust en stabiliteit

Je kent waarschijnlijk wel de overbekende uitnodiging van Jezus om bij Hem rust te vinden:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

Dit Bijbelvers heeft zowel betrekking op de onrust van het ronddolen zonder Hem als op de onrust van het in eigen kracht proberen volmaakt te zijn. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zoveel onrust was als nu. Iedereen is druk met van alles dat dringend nodig schijnt te zijn en in ijltempo komt een stortvloed van informatie en impulsen op ons af, die we allemaal denken te kunnen verwerken. Te midden van al die gekte staat Jezus als de bron van rust en vrede. Alleen Jezus geeft echte vrede. Hij is ook de komende Vredevorst die de vrede zal brengen waar heel de schepping naar snakt.

Zie ook hoofdstuk 'Rust die God geeft'.

God geeft veiligheid en bescherming

De Bijbel geeft talloze aansporingen om vooral te vertrouwen op zijn bescherming.

"U bent mijn schuilplaats en mijn schild..." (Psalm 119:114, HSV2010)

Deze Bijbeltekst doet denken aan oorlogvoering en is van toepassing op alle vormen van geestelijke strijd waar alle gelovigen mee te maken hebben. Zijn eeuwige armen dragen ons als gelovigen, vooral als we zijn bescherming het meest nodig hebben.

"De eeuwige God is voor u een woning, en onder u zijn eeuwige armen ..." (Deuteronomium 33:27, HSV2010)

Omdat God tegelijk ook oneindig krachtig is, mogen we ons volkomen veilig weten bij Hem. Hij is onze schuilplaats, waar we veilig kunnen wegkruipen als het ons even te veel wordt. Hij is er altijd als we Hem nodig hebben. In het volgende Bijbelvers lees je een opeenstapeling van beeldende omschrijvingen die iets zeggen over Gods betrouwbare hulp onder alle omstandigheden:

"HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht." (Psalm 18:3, NBV2004)

God komt zijn beloften na

De Bijbel staat boordevol beloften die er niet om liegen. We mogen van God verwachten dat Hij geen enkele van al die beloften onvervuld laat. God staat volledig achter zijn afspraken (Numeri 23:19) en houdt zich aan zijn verbonden (Deuteronomium 7:9). De Bijbel is vol met voorbeelden van vervulde beloften.

Wel moeten we bedenken dat we Gods beloften meestal alleen daadwerkelijk ontvangen als we ze in geloof aannemen. Zo heeft God voor vandaag hulp en kracht beloofd. Hij heeft ons als gelovigen beloofd elke dag bij ons te zijn en dat we eenmaal met Hem verenigd zullen worden, als we naar de hemel gaan. Ook heeft Hij beloofd dat Jezus zal terugkomen om de aarde weer tot een paradijs te maken. Kortom, genoeg beloften om elke dag naar uit te zien.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.