1.6.3. God is dienstbaar

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

God geeft wat je nodig hebt en nog veel meer

God heeft het volk Israël op wonderlijke wijze van voedsel en water voorzien terwijl het door de woestijn trok.

"De HEER uw God heeft alles wat u doet gezegend: Hij heeft voor u gezorgd op uw tocht door die grote woestijn; al die veertig jaar is de HEER uw God met u geweest, zodat het u aan niets heeft ontbroken." (Deuteronomium 2:7)

Denk eens in hoeveel voorzieningen er in deze tijd nodig zouden zijn om een miljoenenvolk veertig jaar in de woestijn te onderhouden. Iets dergelijks is nooit eerder en nooit daarna vertoond.

God voorzag Elia van voedsel bij de beek Kerit en gebruikte daar zelfs raven voor (1 Koningen 17:2-6). Deze dieren staan erom bekend dat ze stelen als de raven en nooit uit zichzelf iets afstaan. Later zorgde een engel van God voor krachtvoeding voor Elia, zodat deze helemaal naar de Sinaï kon lopen zonder onderweg 'bij te hoeven tanken' (1 Koningen 19:4-8).

In de allerbekendste Psalm beschreef David Gods zorgzaamheid kort en krachtig:

"De HERE is mijn Herder. Mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1, NBG1951)

Ook in het Nieuwe Testament kun je lezen dat God je als gelovige geeft wat je nodig hebt: in de eerste plaats in geestelijke zin (Efeziërs 1:3) maar ook andere opzichten (1 Petrus 5:7; Romeinen 8:32). Paulus, een ervaringskundige op dat gebied, drukte het zo uit:

"Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt." (Filippenzen 4:19, HB2008)

God geeft leven

De kostbaarste zegen die God aan zijn schepselen heeft gegeven is het leven. We denken dan enerzijds aan het fysieke leven met alle bijbehorende mogelijkheden. Maar ook aan het geestelijke leven dat God mensen geeft die zich tot Hem bekeren (wedergeboorte). God heeft beloften gegeven over eeuwig leven na het leven op aarde. Daarbij kunnen we denken aan leven in de hemel, opstanding uit de doden en leven op de Nieuwe Aarde.

God doet goed aan iedereen

"... Hij (=God) laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen." (Matteüs 5:45, NBV2004)

Gods daden zijn weldaden. Toen Jezus op aarde was, sprak Hij over het Koninkrijk van de Hemel. Tegelijk deed Hij veel praktische dingen voor de mensen om hen te genezen, te bevrijden van demonische banden en allerlei narigheid. Hij gaf hongerige mensen te eten, bemoedigde de mensen aan de rand van de samenleving en had een vriendelijk woord voor iedereen.

God is bescheiden

De allerhoogste God zou het volste recht hebben om zich te laten eren met indrukwekkende ceremonies, imponerende tempels en allerlei andere pracht en praal. Toch komt God erg bescheiden over. Het eerste heiligdom (de tabernakel in de woestijn) was niet meer dan een uitneembare tent met wat spullen, die door de priesters gedragen moesten worden. Deze ontmoetingstent stond in een schril contrast met de prachtige heiligdommen voor de goden van de omwonende volken.

Toen koning David vele jaren later het voornemen kreeg om die oude tabernakel te vervangen door een prachtige tempel, kreeg hij via de profeet Natan te horen dat het voor God eigenlijk niet hoefde. God vond een eenvoudige tent genoeg. God stelde Davids plan op prijs, maar liet hem weten dat Hij juist een huis voor hém wilde bouwen, in figuurlijke zin: een eeuwigdurend koningshuis. Als je dat leest in 2 Samuël 7:4-17 kom je onder de indruk van Gods bescheiden opstelling. En als we lezen over de Nieuwe Aarde, dan lezen we weer zoiets simpels:

"... Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf bij hen zijn..." (Openbaring 21:3, NBG1951)

Persoonlijk vind ik de eenvoud van onze allerhoogste God een van zijn meest indrukwekkende sieraden! God zit niet op indrukwekkende kathedralen of kerktorens te wachten. Die dienen alleen maar tot de glorie van de kerk. Het liefst woont God eenvoudigweg in mensenharten waar Hij welkom is. God houdt er andere waarden op na dan de groten der aarde!

God is nederig

God stelt zich tegenover zijn schepping niet alleen op als Heerser, maar ook als een nederige Dienaar. Jezus heeft dat laten zien tijdens zijn verblijf op aarde:

"Wie onder u groot (leeuwaspect) wil worden, zal uw dienaar (rundaspect) zijn. Gelijk de Zoon des Mensen niet gekomen is om zich te laten dienen (leeuwaspect), maar om te dienen (rundaspect) en zijn leven te geven als losprijs voor velen." (Matteüs 2:26-28, NBG1951)

Gods nederige dienstbaarheid is vooral uitgedrukt in de persoon van Jezus, die zijn Vader diende. Hij toonde dat door enerzijds Gods levenswet in alle opzichten na te leven en anderzijds het ultieme offer aan de Vader te brengen: zijn leven. Typerend waren zijn woorden die Hij in de olijfgaard Getsemane tegen zijn Vader zei:

"... niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." (Lucas 22:42, NBG1951)

Jezus had zich bereid getoond om zijn hemelse glorie af te leggen en vrijwillig een menselijk lichaam aan te nemen en heeft zich dieper vernederd dan wie ook:

" ... Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel. Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven ..." (Filippenzen 2:6-9, HB2008)

Jezus, de Leeuw van Juda (Openbaring 5:5) werd het Lam van God (Openbaring 5:6). Van de allerhoogste positie tot de laagste positie. In Johannes 12 lezen we hoe Jezus bij het laatste Pesachmaal (dus het EERSTE Avondmaal!) zijn kleren (=waardigheid) aflegde, en de voeten van zijn discipelen ging wassen om dit te illustreren. Hiermee heeft Jezus HET voorbeeld gegeven van dienend leiderschap: de allerhoogste Koning die de laagste plaats inneemt om de mensheid te redden en met God te verzoenen.

God heeft een afkeer van trotse mensen, maar is vooral een helper voor nederige mensen.

"Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: in den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven." (Jesaja 57:15, NBG1951)

Wat een wonderlijke combinatie: de hoogheilige God die zich vooral identificeert met zwakke mensen. In het Oude Testament wordt God ook vaak 'Jakobs God' genoemd. Op zich genomen is dat vreemd, want hoe komt God erbij om zich te identificeren met Jakob? Zijn naam betekent immers 'bedrieger', hielenlichter en dat was hij ook! God wordt daar niet kleiner van, alleen maar groter. Voor wie het wil zien...

God brengt het hoogste offer

God heeft bewezen dat Hij het meest kostbaarste, namelijk zijn Zoon over had voor het welzijn van zijn schepping. Dit is een van de meest onbegrijpelijke waarheden over God. God had besloten om maar één Zoon te hebben en daarin alles van Hem zelf te investeren. Die ene Zoon heeft Hij gegeven en daarmee heeft Hij alles gegeven wat er te geven was. Omdat de Zoon niet losstaat van de Vader en er een geheel mee vormt, kunnen we rustig stellen dat God zichzelf gaf. Onbegrijpelijk.

Dit volmaakte offer van Jezus omvat alles wat God uit genade aan zijn kinderen wil geven. Paulus heeft dit als volgt omschreven:

"Hoe zal Hij (=God de Vader), die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32, NBG1951)

Deze belofte is zo allesomvattend dat we er als gelovigen nauwelijks raad mee weten. We zullen de omvang van Gods genade ALTIJD onderschatten...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.