1.6.4. God is werkzaam

Bij het bespreken van Gods karakter hanteren we vier karakteraspecten, onderverdeeld in twaalf karaktereigenschappen:

Gods karakteraspect karaktereigenschappen
wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Gods karaktereigenschappen

God is actief betrokken

God is werkzaam en actief aanwezig in de wereld. In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat onze Schepper zijn schepping onderhoudt en verzorgt. Waar nodig stuurt Hij de loop van de wereldgeschiedenis bij en Hij leidt ook de gebeurtenissen en omstandigheden in individuele mensenlevens. De Bijbel staat boordevol met voorbeelden van Gods handelen met betrekking tot de mensen. In algemene termen kunnen we dan bijvoorbeeld denken aan:

  • opdrachten geven aan mensen om die uit te voeren (zoals aan Noach om de ark te bouwen, Mozes om het volk Israël uit Egypte te leiden)
  • leiding en inzicht geven (aanwijzingen, profetieën)
  • genezen, bescherming bieden, redding uit gevaarlijke situaties

Gods engelen zijn voortdurend bij de gelovigen, door God gestuurd om hen te ondersteunen (Psalm 103:20-21; Hebreeën 1:14). God werkt voortdurend via de Heilige Geest in en door alle gelovigen, die vanuit de verbondenheid met Hem zich actief willen inzetten voor anderen (1 Korintiërs 12:6).

Toen Jezus op aarde was, zette Hij zich op alle fronten in voor het welzijn van mensen. Enkele van zijn vele activiteiten waren:

  • onderwijs geven aan kleine groepen volgelingen
  • grote groepen toespreken
  • mensen ontvangen voor pastorale gesprekken en om hun vragen te beantwoorden
  • zieken genezen
  • mensen bevrijden van demonische geesten
  • mensen bemoedigen
  • zorgen voor voedsel (wonderbare spijziging en visvangst)

Zie deel 4: 'Jezus'.

God zorgt voor structuur

Onze creatieve Schepper heeft gezorgd voor een enorme verscheidenheid van scheppingsvormen, maar tegelijk zijn daarbij duidelijke structuren waar te nemen. Zo zijn bijvoorbeeld alle bladeren van een bepaalde boom verschillend, maar ze vertonen allemaal een vast patroon zodat van elk blad kan worden gezien van welke soort boom het afkomstig is. Het resultaat van Gods scheppingswerk (Genesis 1-2) was geen chaos van allerlei levensvormen, maar een harmonisch geheel van planten, dieren en de mens als hoogste scheppingsvorm. Daaruit kunnen we leren dat de Schepper zelf ook ordelijk en gestructureerd is.

God heeft aan zijn volk Israël zijn levenswet gegeven met verordeningen om structuur te geven aan de samenleving. Denk ook aan de sabbatsvieringen, de jaarlijks terugkerende feest- en gedenkdagen, sociale richtlijnen, enzovoort. Ook gaf God inzettingen over de manier waarop het volk de eredienst voor Hem diende te verrichten.

God is praktisch

Toen Mozes een dag of veertig op de berg Sinaï was om bij God te zijn, heeft God Hem een soort maquette getoond van de tabernakel die hij moest bouwen. Deze tabernakel zou een eenvoudige mobiele tempel zijn waar de priesterdienst zou worden uitgevoerd voor God. Tot in de kleinste details liet God aan Mozes zien hoe een en ander vervaardigd moest worden (Exodus 25-27,30). God zei tegen Mozes:

"Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan." (Exodus 25:9, NBV2004)

God had aan alles gedacht: aan de materialen die gebruikt moesten worden, de maten van alle voorwerpen en onderdelen van de tabernakel, de motieven die op de gordijnen moesten worden geborduurd. Verder noemde God aan Mozes wie de technische projectleiders voor de bouw van de tabernakel moesten worden, namelijk Bezaleël en Aholiab.

In die periode maakte God eigenhandig de twee stenen platen , waar Hij persoonlijk de 'Tien Geboden' graveerde (Exodus 31:18). God gaf het volk Israël ook leefregels voor het dagelijkse leven. Gods voorschriften over hygiëne waren in die tijd revolutionair en gingen tegen alle gangbare ideeën in, maar ze werkten wel. Eeuwen later hebben wetenschappers pas het grote nut van die voorschriften aangetoond. Gods voedingswetten voor het volk Israël hadden gedeeltelijk een godsdienstige functie, maar waren over het algemeen ook bevorderlijk voor de gezondheid.

De Bijbel staat vol met wijsheden over de manier waarop mensen met elkaar dienen om te gaan, zoals in de Bijbelboeken Exodus tot en met Deuteronomium en Spreuken. Jezus zelf gaf veel onderwijs over dit onderwerp en in de brieven van Paulus en de andere apostelen lezen we veel praktische aanwijzingen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.