3.3.3. Erfzonde

Wat is erfzonde?

De condities waaronder we werden geboren zijn een erfenis van Adam en Eva. Natuurlijk zijn we daar niet voor verantwoordelijk, maar we ondervinden er wel de gevolgen van. Door de zondeval verdween Gods heerlijkheid van de aarde en dat had enorme gevolgen, waaronder de geneigdheid tot zondigen die bij elk mens aanwezig is. Deze geneigdheid wordt ook wel 'erfzonde' genoemd en heeft alles te maken met de condities waaronder we op de wereld kwamen:

 1. met een sterfelijk, kwetsbaar lichaam
 2. als 'onafhankelijke' mensen
 3. zonder de Gods heerlijkheid, de zegenende aanwezigheid van God en onder de duistere invloedssfeer van de satan
 4. als geestelijk dode mensen

Erfzonde aspect 1: Geboren met een sterfelijk, kwetsbaar lichaam

Adam en Eva werden geschapen onder de meest idealen omstandigheden: ze waren door God geschapen.

 • Ze hadden een volmaakt lichaam dat niet hoefde te sterven.
 • Ze leefden onder de glorierijke heerschappij, bescherming en zegenrijke invloed van God.
 • Ze woonden in een prachtig paradijs, dat een volmaakt harmonische leefomgeving was.

Bij ons als hun nakomelingen zijn de omstandigheden eerder het tegenovergestelde.

 • We zijn geboren uit zondige ouders.
 • We zijn geboren met een onvolmaakt, sterfelijk lichaam met erfelijke belastingen waardoor we kwetsbaar zijn voor lichamelijke en psychische aandoeningen.
 • Sommige mensen worden met ernstige afwijkingen geboren.
 • Toen we geboren werden op de aarde die door de zonde was ontluisterd en door God was vervloekt, waren we weerloos en kwetsbaar.
 • Doordat we geboren zijn zonder de bescherming van Gods heerlijkheid, de zegenende aanwezigheid van God, hebben verleidingen meer invloed op ons en is onze weerstand tegen verleiding onvoldoende.

Wij zijn dus veel minder vitaal en krachtig en hebben dus veel minder weerstand tegen de zonde dan Adam en Eva.

"Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood..." (Romeinen 5:12, NBV2004)

Erfzonde aspect 2: Geboren als 'onafhankelijke' mensen

Adam en Eva hebben ervoor gekozen om onafhankelijk van God te willen leven. En met die zelfde onafhankelijkheid zijn wij op de wereld gekomen. Na onze geboorte groeiden we op en raakten steeds meer bewust van alles wat ons levensgeluk bedreigde. We begonnen voor onszelf op te komen en het belangrijkste was dat onze behoeften bevredigd werden. We leerden al heel gauw dat er maar één belangrijk persoon was: ikke zelf. Vanuit die basishouding van zelfzucht ontwikkelden zich irritante gewoonten en toen ons geweten zich meer ging ontwikkelen groeiden die gewoonten uit tot regelrecht zondige gewoonten. Als vanzelf.

Erfzonde aspect 3: Geboren zonder Gods heerlijkheid

Bij de zondeval van de mens heeft er een machtswisseling op de aarde plaatsgevonden.

"We weten dat ... de hele wereld in de macht van de duivel is." (1 Johannes 5:19, GNB1996)

Vanaf dat moment heerste de satan over de aarde in plaats van de mens als vertegenwoordiger van God. De heerlijkheid van God, die de hele aarde vulde, was een noodzakelijke voorwaarde voor de harmonie die er voor de zondeval was. De afwezigheid van Gods heerlijkheid en de aanwezigheid van de duistere invloedssfeer van de satan over de aarde hebben gezorgd voor een veranderd geestelijk klimaat op de aarde. Mogelijk met het oog daarop schreef de apostel Paulus:

"alle mensen hebben gezondigd en moeten het stellen zonder Gods heerlijke aanwezigheid." (Romeinen 3:23, GNB1996)

"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God," (Romeinen 3:23, HSV2010)

Evenals het niet zondigen normaal was in het paradijs, zo is het wel zondigen algemeen geworden op de door God vervloekte aarde. En dat is de zondemacht die ons mensen gevangen houdt vanaf de geboorte. Dat veranderde, duistere geestelijke klimaat op de aarde heeft gezorgd voor een geneigdheid tot zondigen waar we allemaal mee behept zijn. Adam en Eva leefden MET de heerlijkheid van God als een beschermende deken om hen heen en zij zondigden, hoewel ze niet hadden hoeven zondigen. Het was echt hun eigen schuld. Wij zijn geboren ZONDER die heerlijkheid van God om ons heen. Helaas, we waren vanaf het begin kansloos: het kan niet anders of we moesten allemaal onze persoonlijke zondeval meemaken. Dit alles met elkaar is de kern van het zondeprobleem. Het is menselijkerwijs volkomen onoplosbaar. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is dat God voor een oplossing heeft gezorgd in de persoon van Jezus. Gelukkig is ieder mens die Hem heeft ontmoet en door Hem is gered van de beklemmende macht van de zonde...

Erfzonde aspect 4: Geestelijke dood en geneigdheid tot zondigen

De geneigdheid van de mens tot zondigen heeft betrekking op de geest, de ziel en het lichaam van de mens. De geest van de mens was voor de zondeval het meest toonaangevende aspect van zijn wezen, waaraan zijn ziel en lichaam onderworpen waren. In zijn boek 'De geestelijke mens' geeft Watchman Nee het volgende voorbeeld. Onder normale omstandigheden is de geest als een heer des huizes, met de ziel als een huismeester en het lichaam als een dienaar. God heeft de mens zo geschapen dat hij alleen goed functioneert in afhankelijkheid van God. Dat betekent dat de menselijke geest zich onderwerpt aan God en in verbinding staat met de geest van God. De ziel is onderworpen aan de geest van de mens en het lichaam is onderworpen aan de ziel. Op die manier komt de mens tot zijn doel en beleeft hij het meest glorierijke leven dat voor een geschapen wezen denkbaar is.

Na de zondeval is deze prachtige harmonie grondig verstoord. De mens wilde onafhankelijk van God zijn en daardoor werd de verbinding tussen Gods Geest en de geest van de mens verbroken. Dat heet 'geestelijke dood'. Daardoor verloor de menselijke geest zijn belangrijkste functie en werd het een verlengstuk van de ziel. Om het nog erger te maken liet de menselijke ziel zich voortaan vooral leiden door de begeerten van zijn 'vlees', waarbij de begeerten en behoeften van het lichaam een belangrijke rol spelen. Dus de begeerten van het lichaam zijn bepalend voor wat de ziel belangrijk vindt om te doen, terwijl de ziel van de geest geen sturing ontvangt. Kortom: de hele harmonie van de mens is volledig op zijn kop gezet. Voor de zondeval was de mens een geestelijk mens (aangestuurd door de menselijke geest), na de zondeval een vleselijk mens (aangestuurd door het vlees met zijn zondige neigingen).

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.