4.3.7. Koninklijke bruiloft

Deze gelijkenis vind je in Matteüs 22:1-13 en Lucas 14:15-24. In beide weergaven van de gelijkenis kom je verschillende details tegen. In het evangelie van Tomas (een buiten-Bijbelse bron) wordt weer een andere versie weergegeven. Het is heel goed denkbaar dat Jezus zijn gelijkenissen verschillende keren heeft verteld en telkens met verschillende details en accenten.

In deze gelijkenis wordt geen standaard bruiloft beschreven. Sommige details zouden in het dagelijkse leven wel erg extreem zijn. Maar juist in die extreme details komt het verschil naar voren tussen de gelijkenis zelf en de toepassing van de gelijkenis:

  • enerzijds de relatie tussen een vader van de bruidegom en de genodigden
  • anderzijds de relatie tussen God en de mensen die het evangelie hebben gehoord

Uitnodiging voor de bruiloft

Een koning nodigt mensen enige tijd van tevoren uit voor de bruiloft van zijn zoon.

"Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen..." (Matteüs 22:1-2, NBV2004)

De genodigden laten het een voor een afweten en komen met allerlei excuses aanzetten. Maar de koning organiseert de bruiloft zoals gepland en laat de genodigden dan nog een keer vragen om alsnog te komen; alles staat klaar en ze zijn nog steeds van harte welkom.

"Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: 'Zeg tegen de genodigden: 'Ik heb een feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!' Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen." (Matteüs 22:4-6, NBV2004)

De koning neemt hen de botte weigering om te komen zeer kwalijk. En vooral het feit dat sommige genodigden zijn dienaren hadden mishandeld en gedood is een openlijke verklaring van vijandigheid. De koning laat hen ombrengen als vergelding voor hun opstandigheid. Vervolgens laat de koning mensen van de straat plukken om als bruiloftsgasten te mogen deelnemen aan het feest.

"Ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen... Ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn." (Lucas 14:21,23, NBV2004)

Uitnodiging om deel te hebben aan het Koninkrijk van de Hemel

De uitnodiging voor de bruiloft heeft betrekking op de uitnodiging om Jezus te volgen. Deze uitnodiging was in de eerste plaats voor de joden, vanwege hun relatie met God via het Oude Verbond. Volgelingen van Jezus hebben de belofte van eeuwig leven en om eeuwig bij God te mogen wonen en zijn uitgenodigd voor de bruiloft van het Lam, een symbolische aanduiding voor de eenwording met Jezus in het hiernamaals. Het gaat om een uitnodiging voor een FEEST. Jezus belooft een leven vol vreugde en overvloed, waar tijdens het aardse leven al veel van kan worden ervaren, zelfs onder moeilijke omstandigheden. Maar die feestvreugde zal zijn hoogtepunt pas bereiken in het hiernamaals.

Veel van de joden trokken hun neus op voor het Koninkrijk van de Hemel. Hun posities in Gods Koninkrijk zouden worden ingenomen door niet-joden die tot geloof zouden komen.

Er zijn kerkmensen die niet echt warm lopen voor het Koninkrijk. Zij hebben het evangelie duidelijk gehoord, maar hebben hun hart niet geopend voor Jezus zodat zij zijn blijven steken in uiterlijke godsdienstigheid. Evenals de genodigden in de gelijkenis, vinden zij hun dagelijkse dingen belangrijker dan de dingen van God en blijven in hun hart ver bij God vandaan. Ook zij dreigen geen deel te zullen hebben aan het bruiloftsfeest van het Lam.

Daarentegen staat Gods hart wijd open voor mensen die zich onaanzienlijk weten en zich onwaardig vinden om eregasten van Koning Jezus te zijn. Als zij wel op de uitnodiging van het evangelie ingaan, zullen zij deelhebben aan de zegeningen van het Koninkrijk, in plaats van de eerder genodigden die het lieten afweten. Er is voldoende plaats in Gods hart voor veel van zulke mensen:

"... want mijn huis moet vol zijn." (Lucas 14:23, NBV2004)

De uitnodiging moet worden doorgegeven aan alle volken van de wereld.

Man zonder bruiloftskleding

De gelijkenis gaat nog even verder. Op datzelfde bruiloftsfeest verschijnt een man zonder de speciale feestkleding die tevoren aan hem was uitgereikt. Dat was gebruikelijk in de dagen van Jezus, maar dan alleen bij heel voorname bruiloften. De man zonder bruiloftskleed wordt hardhandig verwijderd.

"Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had, en hij vroeg hem: 'Vriend, hoe ben je hier binnengekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aanhebt?' De man wist niets te zeggen. (Matteüs 22:11-12, NBV2004)

Niemand kan op eigen voorwaarden het eeuwige leven ontvangen. Alleen mensen die zijn bekleed met het nieuwe leven dat bij wedergeboorte wordt toegekend, zijn welkom op het feest van de eeuwigheid. Alleen zij dragen de feestkleding.

"Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed ... Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!'" (Openbaring 7:10, NBV2004)

Witte kleding symboliseert het feit dat mensen bij hun wedergeboorte innerlijk van zonden zijn gereinigd en rechtvaardig zijn verklaard.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.