4.3.23. Verloren schaap

Een andere gelijkenis over het thema 'God zoekt verloren mensen' is de gelijkenis van de verloren zoon.

Deze korte gelijkenis vinden we in Lucas 15:4-11.

God zoekt wat verloren is

"Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één is zoekgeraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis..." (Lucas 15:4-6, NBV2004)

Jezus heeft steeds duidelijk gezegd dat Hij vooral naar de aarde gekomen is om het verlorene te zoeken: mensen die zijn afgedwaald van God en die zich verloren weten. En aan zulke mensen geeft Jezus nadrukkelijk een hogere prioriteit dan aan mensen die al binnen het Koninkrijk van de Hemel zijn, die immers de Heilige Geest in zich hebben als Helper. In dat verband zei Jezus eens:

"... Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars." (Marcus 2:17, NBV2004)

Een voorbeeld van de manier waarop Jezus verloren zondaars zoekt is de geschiedenis van een tollenaar, Zacheüs geheten (Lucas 19:1-10). De laatste woorden van Jezus die in dit gedeelte vermeld zijn laten zien dat dit een belangrijk aspect van zijn bediening was (en is):

"... De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was." (Lucas 19:10, NBV2004)

Besteed aandacht aan afdwalende mensen

In de brief van Jakobus worden gelovigen opgeroepen om afgedwaalde mensen niet af te schrijven, maar zich voor hen in te zetten en daarmee het voorbeeld van de Goede Herder te volgen.

"Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt, en een ander brengt hem tot inkeer, weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken." (Jakobus 5:19-20, NBG1951)

In deze gelijkenis legt Jezus sterk de nadruk op de vreugde bij het terugvinden van wat verloren was. Daarom besloot Hij met de volgende woorden:

"Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt." (Lucas 15:10, NBV2004)

Deze woorden laten zien hoe de hemel meeleeft met wat er op aarde gebeurt. De engelen in de geestelijke wereld zien de geestelijke ontwikkelingen in mensen op aarde. Je kunt ook zeggen: geestelijke aangelegenheden (zoals bekeringen) maken gewoonweg deel uit van de geestelijke wereld. Voor ons aardbewoners zijn geestelijke dingen alleen zichtbaar door speciale openbaringen van Gods Geest, maar voor engelen gebeuren die dingen als het ware vlak voor hun ogen.

Zie ook de gelijkenis van de 'Goede Herder'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.