4.3.26. Zaaier ">

 

4.3.26. Zaaier

Een andere gelijkenis over het thema 'vruchtdragen' is de gelijkenis van de wijnstok.

Er was eens een zaaier...

"Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien." (Marcus 4:3, NBV2004)

Met dat eerste woord gaf Jezus wellicht aan dat Hij van plan was iets heel belangrijks te gaan vertellen. Ook het feit dat dit de gelijkenis is met de meest uitvoerige uitleg van Jezus geeft aan hoe belangrijk deze woorden zijn. Dus doen ook wij er goed aan om er goede aandacht aan te schenken.

In de overbekende gelijkenis van de zaaier illustreert Jezus enkele oorzaken waardoor gelovigen al of niet tot vruchtdragen komen. In de gelijkenis worden vier plaatsen genoemd waar het zaad terecht kon komen. Deze stellen vier soorten mensen voor, die elk op een verschillende manier reageren op Gods Woord. Je kunt ook denken aan vier verschillende geloofshoudingen of aan vier verschillende fasen in iemands geloofsontwikkeling.

Als een boer zijn akker bezaait, kan het zaad terechtkomen op verschillende bodemsoorten: de harde grond van het pad om de akker, steenachtige grond, grond met allerlei onkruid en goede aarde. Alleen zaad dat in goede aarde valt draagt vrucht.

1. Het zaad op het pad rondom de akker

"Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op." (Marcus 4:4, NBV2004)

(uitleg van Jezus:) "Sommigen zijn als het zaad dat op de weg valt: het woord wordt wel gezaaid, maar wanneer ze het gehoord hebben, komt meteen Satan om het woord weg te graaien dat in hen gezaaid is." (Marcus 4:15, NBV2004)

Niet al het gezaaide zaad komt op. De paden rondom de akker hebben harde grond en dat is een afbeelding van mensen die de woorden van Jezus wel horen, maar die er geen gehoor aan geven omdat hun hart er niet ontvankelijk voor is. Zij komen niet tot bekering en maken dus niet de innerlijke levensvernieuwing mee die de Bijbel 'wedergeboorte' noemt. Het zijn mensen die bewust of onbewust afstand nemen van de Bijbelse boodschap, waaronder ook kerkmensen die niet verder komen dan een uiterlijke godsdienstigheid zonder innerlijke verandering.

2. Het zaad op steenachtige grond

Het tweede soort mensen komt wel tot een levend geloof, maar helaas niet tot vruchtdragen voor Gods Koninkrijk:

"Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien ... Een ... deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit." (Marcus 4:3-8, NBV2004)

(uitleg van Jezus:) "Anderen zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid: wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen met vreugde in zich op, maar in hen schiet het geen wortel, ze zijn te oppervlakkig, en als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand." (Marcus 4:16-17, NBV2004)

Het gaat hier over mensen die open staan voor het Woord van God door het te lezen of door er naar te luisteren, bijvoorbeeld tijdens de kerkelijke samenkomst. Ze reageren er spontaan op, echt vanuit hun gevoel, met alle kenmerken van echtheid. Ze hebben de vreugde geproefd van het nieuwe leven en de nabijheid van de Zaaier in hun leven ervaren en toch ... bij tegenslag in hun leven geven ze het op. Ze lijken zo in vuur en vlam te staan, maar het vuurtje dooft snel uit als er moeilijkheden op hun pad komen. Het gaat hier over oppervlakkige gelovigen. Hun geloof heeft geen diepgang en geen krachtig fundament. God laat beproevingen toe in ieders leven om de echtheid en de standvastigheid van het geloof te testen. Als het goed is worden gelovigen daar sterker van, maar het zijn de oppervlakkige gelovigen die het als eersten opgeven. Vanzelfsprekend komen ze niet tot vruchtdragen.

3. Het zaad tussen het onkruid

Het derde soort mensen komt ook tot een levend geloof, maar helaas ook niet tot vruchtdragen voor Gods Koninkrijk:

"Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien ... Weer ander zaad viel tussen de distels en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort." (Marcus 4:3-8, NBV2004)

(uitleg van Jezus:) "... ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft." (Marcus 4:18-19, NBV2004)

Er zijn veel soorten onkruid en zo zijn er ook veel dingen die ons kunnen afhouden van het dienen van de Heer. Gelovigen die zich laten beheersen door zorgen brengen geen geestelijke vruchten voort. Bezorgdheid leidt gemakkelijk tot neerslachtigheid; beide zijn voorbeelden van negatief denken die iemands geestelijk leven kunnen verlammen. Ook gelovigen voor wie wereldse ambities net iets te belangrijk zijn of die te veel toegeven aan hun verlangens naar aardse dingen brengen geen geestelijke vruchten voort. Dat wordt allemaal afgebeeld door het zaad dat tussen het onkruid werd gezaaid.

Sommige planten die wij gewoonlijk onkruid noemen, kunnen op zich heel nuttige planten zijn. Maar we noemen iets onkruid als het groeit waar het niet hoort te groeien. Gras in een gazon is prima, maar niet in een bloemenborder. Zo kunnen er veel dingen in ons leven zijn die op zich goed zijn, maar die ons toch weerhouden om te doen wat God ons heeft opgedragen. Er is niets mis met bijvoorbeeld sport of met hobby's, maar wel als je er te fanatiek in wordt of als je liefde voor zulke dingen ten koste gaat van de dingen van het Koninkrijk van de Hemel.

Iedereen weet dat onkruid sneller groeit dan de meeste andere planten. Wereldse waarden lijken snel gelukkig te maken, maar het is schijngeluk, en zeker geen duurzaam geluk. Soms hebben we heel veel jaren nodig om dat te ontdekken.

Alle liefde en aandacht die we besteden aan het najagen van aardse genoegens en bezittingen kunnen we niet in Gods Koninkrijk investeren. Wie ernst wil maken met Gods doel voor zijn leven en voor Hem vrucht wil dragen, zal op dit gebied keuzen moeten maken. In onze tijd met een overdreven welvaartspeil kom je dan ook niet zo veel vruchtbare gelovigen tegen. De meesten willen genieten van alles wat deze tijd te bieden heeft en ja, dan zijn hooguit de restjes voor Gods Koninkrijk.

Laat je niet inpakken door de satan, de god van deze eeuw, die je wil verblinden met dingen die geen waarde hebben. Kies ervoor om je aandacht te richten op alles wat waarde heeft voor het Koninkrijk van de Hemel. Alleen dan zul je geestelijke vruchten dragen.

4. Het zaad in de goede grond

Gelukkig zijn er ook gelovigen die wel vrucht dragen:

"Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op goede grond is gezaaid: zij horen het woord en aanvaarden het en dragen vrucht, sommigen dertigvoudig, anderen zestigvoudig en weer anderen honderdvoudig." (Marcus 4:20, NBV2004)

Het zaad dat in goede aarde terecht kwam heeft betrekking op mensen die openstaan voor de woorden van Jezus en het in zich opnemen zodat het zijn uitwerking heeft in hun harten en naar buiten treedt in goede daden die in verbondenheid met God verricht zijn. Bij verschillende mensen zorgt dat voor verschillende hoeveelheden geestelijke vruchten en verschillende soorten vruchten.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.