6.6.1. Verandering van denken

WORD veranderd

"En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is..." (Romeinen 12:2, HSV2010)

Gods doorgaande herscheppingswerk van een wedergeboren mens is in de eerste plaats een verandering van DENKEN die God tot stand brengt door de actieve werking van Gods Geest vanuit het hart van de gelovige. Jammer genoeg kent een groot deel van de kerkgangers dat leven vanuit Gods Geest niet of nauwelijks. Daardoor zijn ze voornamelijk aangewezen op hun eigen wilskracht als ze willen veranderen. Als zij in de Bijbel aansporingen lezen tot vernieuwing van denken vatten zij die onmiddellijk op als opdrachten om dat proces ZELF uit te voeren. Dat geeft natuurlijk niet veel resultaat, zodat de gelovige het dan maar laat zitten en zich schikt in een plichtmatig geloofsleven waar niet veel kracht van uitgaat. Gelukkig zijn er andere gelovigen die door die woorden juist een sterker verlangen krijgen naar vervulling met Gods Geest. Dan zijn ze op de goede weg.

Ik kan niet genoeg benadrukken dat de Bijbel in de eerder aangehaalde Bijbeltekst zegt: "WORD veranderd" en niet: "VERANDER JEZELF" Sommige vertalingen poetsen dat stukje betekenis weg, zoals de NBV2004 vertaling waarin we lezen: "U moet ... veranderen door uw gezindheid te vernieuwen." Door deze vertaling word je precies op het verkeerde been gezet omdat je het kunt lezen als een aansporing om jezelf te veranderen. Bij het veranderingsproces is de wil van de gelovige zeker ook betrokken, maar het gaat in de eerste plaats over de doorwerking van Gods Geest in de gelovige. Alleen daardoor ben je met de Bron verbonden. In de grondtekst staat letterlijk: "Laat er een metamorfose plaatsvinden in je innerlijk." Vrij weergegeven: "Stel je open om door Gods Geest van binnen te worden veranderd zodat je op een totaal nieuwe manier gaat denken." Het gaat dus niet om een paar kleine aanpassingen, maar om een herschepping van je denkwijze.

Innerlijke verandering

Aan de ene kant is het dus de Heilige Geest die je verstand verlicht met zijn waarheid; dan gaan de woorden van God voor je 'open'. Aan de andere kant heb je als gelovige de opdracht en uitdaging om de waarheid te zoeken en je gedachten ermee te vullen:

"Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat." (Filippenzen 4:8, HSV2010)

Als je je hart openstelt voor Gods Woord en verlangt om vanuit zijn kracht te leven, zul je deze vernieuwing van denken ook ervaren. God verlangt ernaar je te vernieuwen. De enige beperkende factor ... ben je zelf. Er is een immens verschil tussen wie jij vandaag bent en wat God van je zou willen maken. Ik hoop van harte dat jij en ik altijd blijven verlangen om steeds weer verder door Gods Geest vernieuwd te worden. Bij elke levende relatie moet er altijd gewerkt worden aan groei en verdieping. Dat geldt voor het huwelijk, voor vriendschappen; voor het leven in verbondenheid met God geldt hetzelfde.

Denken vanuit de hemel

De nieuwe manier van denken, die Jezus aan de mensen probeerde uit te leggen, was vooral: denken vanuit de hemel. Deze denkwijze staat in veel gevallen lijnrecht tegenover de wereldse manier van denken.

  • Wat God goed noemt, vindt de wereld slecht; wat God slecht noemt, vindt de wereld goed.
  • Wat God belangrijk noemt, vindt de wereld onbelangrijk; en andersom.

Vrede van God

Denken vanuit de hemel begint bij het besef dat God goed is en uitsluitend het allerbeste met je voor heeft.

"elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen." (Jakobus 1:17, NBV2004)

God houdt van je; God KAN je het allerbeste geven, God WIL het en Hij ZAL het doen. Deze kernwaarheid moet je in geloof vastgrijpen, je eigen maken en nooit meer loslaten, ongeacht je levensomstandigheden en wat er ooit met je gebeurt. Ook dat is een leerproces. Maar geloofsvertrouwen is geen zaak van verstandelijk iets accepteren, maar iets wat je leert door ervaring, door te leven met God.

De nieuwe manier van denken heeft vrede als belangrijkste kenmerk: de vrede die God geeft, die je bevrijdt van onrust en krampachtigheid, van je beklemmende afhankelijkheid van je omstandigheden:

"Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren." (Filippenzen 4:7, NBV2004)

Hier zien we bevestigd wat eerder genoemd is: Gods werkt via het geweten (de diepere verstandsfunctie van het hart) naar het verstand waarin onze bewuste gedachten plaatsvinden. Vanuit je hart komt die vrede, die ook je gedachten tot rust kunnen brengen en die de rust in je hart en je gedachten kan BEWAREN.

Eigen verantwoordelijkheid voor je gedachten

In het leven met God gaat het om geestelijke dingen, die verband houden met de verbondenheid van de gelovige met God. Maar als mens heb je ook een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om je gedachten. God heeft je een wil gegeven om ZELF te bepalen wat je denkt. God bestuurt je gedachten niet, want dat behoor je zelf te doen. Net zo goed als je zelf als eerste verantwoordelijk bent voor de gezondheid van je lichaam en ervoor moet zorgen dat je op een verantwoorde manier eet, rust neemt, enzovoort, bent je ook zelf verantwoordelijk voor je gedachten. Oefen je dus in een gezonde discipline van denken. Geloof me, de volgende eenvoudige tips zijn goud waard:

  • Laat je gedachten geënt zijn op waarheid en niet op leugen.
  • Als er verkeerde gedachten bij je opkomen, wijs ze af en denk er niet verder over na.
  • Maak er een gewoonte van om 's nachts niet of bijna niet te denken; God heeft je de nacht gegeven om te rusten en de dag om dingen te bedenken.

Kom uit de gevangenis van je gedachten

Veel mensen, ook gelovigen, zijn slaaf van gedachtestromen die hun innerlijke vrede ontnemen. Vaak zijn het gedachten die gebaseerd zijn op leugens of op eigen verbeelding. Daarvan worden in de volgende onderwerpen van dit hoofdstuk een aantal voorbeelden uitgewerkt. Soms zijn het steeds terugkerende gedachten waar op zich niets verkeerds in zit. Als je vastzit in bepaalde gedachtepatronen die je bezighouden en waar je soms van wakker ligt, dan ben je in feite de gevangene van je gedachte, hoe vreemd dat misschien ook klinkt. Erken het maar. Het erge is dat de satan deze uitstekend kan gebruiken om je van God te verwijderen en je je rust te ontnemen. Zo kun je ongemerkt onder zijn invloed staan...

Tot zover het slechte nieuws. Maar het goed nieuws is dat je als gelovige in staat bent om los te komen uit die gevangenis. De knop om de deur van je gevangenis te openen zit namelijk aan de binnenkant. God heeft je geroepen tot vrijheid. Die gedachten, die je zo beheersen, moet je in Jezus' naam afwijzen en van je afschudden. Het zijn je vijanden geworden en die horen zich niet in je innerlijk te nestelen. Ze maken je onrustig en zoiets is NIET van God. Er is soms heel wat innerlijke geestelijke strijd nodig om tot rust te komen, maar de Heilige Geest, die in elke wedergeboren gelovige woont, is je kracht en je overwinning. Ga ervoor!

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.