6.6.5. Realistisch zelfbeeld

Zelfbeeld en identiteit van Jezus

Als je negatief over jezelf denkt of meent dat andere mensen negatief over je denken, ben je niet de enige. Jezus begrijpt je volledig, want:

 • Jezus werd belachelijk gemaakt (Marcus 3:21; Johannes 8:48).
 • Jezus werd niet geaccepteerd (Johannes 1:11).
 • Jezus werd vernederd en bespot (Jesaja 53:3; Lucas 23:8-12).
 • Jezus had geen materiële bezittingen (Matteüs 8:20).

Maar toch ... dat was niet bepalend voor zijn gevoel van eigenwaarde. Hij wist namelijk wie Hij WERKELIJK was en altijd zou zijn. Bij zijn doop in de rivier de Jordaan door Johannes de Doper bevestigde God wie Jezus werkelijk was:

"... er klonk een stem uit de hemel: 'Jij bent mijn geliefde Zoon, in wie Ik vreugde vind.'" (Lucas 3:22, WV1995)

Jezus was zich bewust van zijn positie als geliefde Zoon van God. Daarom kon Hij ermee omgaan, ook als alle aardse identiteitsfactoren Hem ontvielen. Toen Hij stierf aan het kruis had Hij helemaal niets meer over maar Hij wist nog steeds hoe zijn Vader over Hem dacht en dat zijn Vader Hem nooit zou loslaten. Dat was zijn kracht.

Hoe God over je denkt

Ook in dit opzicht geldt dat Gods waarheid vrij maakt. Om een goed en realistisch zelfbeeld te krijgen is het van het grootste belang om te gaan denken vanuit de hemel. Laten we zien hoe God over je denkt en welke maatstaven Hij hanteert:

 • Al ver voor je geboorte kende God je en had Hij al een plan met je leven. Een goed plan.
 • Omdat God je geschapen heeft, ben je extreem kostbaar voor Hem. Je bent op een unieke manier zijn evenbeeld..
 • Door te zondigen ben je volstrekt waardeloos geworden. Ondanks dat bleef God je zo waardevol vinden dat Hij de allerhoogste prijs betaald heeft om je vrij te kopen van de macht van zonde en dood.
 • Als je bent wedergeboren woont de Heilige God met zijn Geest in je. God wil graag een intieme relatie met je hebben en onderhouden zodat je voortdurend in verbondenheid met Hem leeft.
 • God stelt je gezelschap zo op prijs dat Hij je als gelovige heeft bestemd om eeuwig bij Hem te mogen zijn, zodat Hij langdurig van je aanwezigheid kan genieten.
 • God heeft je lief met een eeuwige liefde, vanaf het begin van de tijd tot en met de eeuwigheid in de toekomst. Altijd.

Al deze waarheden kom je op vele plaatsen in de Bijbel tegen. Kortom, je bent van enorme waarde voor God.

Als God zo positief over jou denkt en jou volkomen accepteert, WIE GEEFT JOU DAN HET RECHT OM JEZELF AF TE WIJZEN?

"Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? ... God is het die rechtvaardigt, wie zal veroordelen? ..." (Romeinen 8:31,33, NBG1951)

Dit heeft niet alleen betrekking op vergeving van zonden, maar ook op Gods volmaakt liefdevolle acceptatie van zijn kinderen. Eens hoorde ik een man spreken die het grootste deel van zijn leven had geworsteld met gevoelens van minderwaardigheid. Hij had zich als kind voortdurend achtergesteld gevoeld bij zijn oudere broer en hij schaamde zich voor zijn uiterlijk. Hij vertelde hoe hij tot vrijheid in Jezus was gekomen en die vrijheid straalde van hem af. Hij vertelde dat hij nog steeds bijna elke morgen in de spiegel kijkt en het volgende Bijbelvers citeert:

"Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan." (Psalm 139:14, HB2008)

Als je weet hoeveel de almachtige God van je houdt en hoe Hij over je denkt, leef daar dan ook naar.

Zelfafwijzing is zonde

Als je jezelf steeds naar beneden haalt vanuit een negatief (en dus verkeerd) zelfbeeld, dien je dit als zonde aan God te belijden en zijn waarheid over jezelf te accepteren. Door je verkeerde gedachten als zonden te belijden kun je er afstand van nemen.

In het accepteren van de waarheid over jezelf ligt een diepe vrede, die je beschermt tegen allerlei neerdrukkende gedachten en gevoelens waar niemand iets aan heeft. Het gevolg is dat je een gezond zelfvertrouwen ontwikkelt, dat niet gebaseerd is op eigen vermeende kwaliteiten, maar wel op het feit dat God je accepteert en het feit dat God je waardevol vindt. De oplossing ontstaat als je door de Heilige Geest bevrijd wordt van de tirannie van de leugen en je gedachten worden gevuld met Gods waarheid. Die bevrijding begint nadat je deze waarheid in geloof hebt vastgegrepen en wordt compleet als je volhardend aan deze waarheid blijft vasthouden. Een negatief zelfbeeld, dat je jarenlang gekoesterd hebt verdwijnt niet in één dag. Door telkens weer Gods waarheid als medicijn in te nemen voor de genezing van je hart, zal die waarheid een deel van je leven worden en zul je van binnenuit veranderen.

Mozes

In de Bijbel lezen we over Mozes die na zijn vlucht uit Egypte een sterk gevoel van zelfafwijzing en faalangst had. Dat bleek toen God hem riep als de bevrijder van het volk Israël (Exodus 3). Hij stapelde het ene excuus op het andere. Kort samengevat kwamen ze op het volgende neer:

 • Ik kan niks.
 • Ik weet niks.
 • Mensen nemen niets van mij aan.
 • Ik kan niet goed spreken.
 • Daarom wil ik niet gaan.

God weerlegde al zijn excuses en zette daar zijn goddelijke hulp en kracht tegenover. Mozes zei: "Ik ben NIETS." God zei (vrij weergegeven): "Ik ben ALLES en als Ik bij je ben, ben jij ook ALLES." Pas toen Mozes uiteindelijk zei dat hij niet wilde gaan werd God boos op hem, omdat hij vanuit ongeloof Gods hulp en waarheid had afgewezen. Gelukkig had God genoeg geduld met Mozes om hem over die barrière heen te helpen. Al de bovengenoemde excuses van Mozes heeft God in het tegendeel veranderd.

De onderwerpen 'Positief denken' en 'Hoop' in dit hoofdstuk kunnen je helpen om negatieve gedachten te voorkomen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.