7.3.3. Bidden om dagelijkse hulp

Bidden of danken?

"Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 121:2, NBV2004)

In de praktijk vragen veel gelovigen God vaak om hulp die te maken heeft de dagelijkse gebeurtenissen, terwijl ik denk dat we in veel gevallen beter God kunnen vertrouwen en bedanken dan Hem erom te vragen, eenvoudigweg omdat Hij deze hulp allang definitief heeft toegezegd. Laten we eens naar een paar voorbeelden kijken.

veelgehoorde gebeden terwijl Gods Woord zegt: maar het kan ook zo:
Heer, wilt U deze dag bij mij zijn? "En Ik zal de Vader vragen jullie een andere Helper te geven, die voor altijd met jullie zal zijn." (Johannes 14:16, WV1995) Dank U Vader, dat U beloofd hebt elke dag bij me te zijn. Bij U ben ik elk moment van de dag veilig!
Heer, wilt U met hen meegaan op de weg naar huis. "Zijn zij (engelen) niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil (=eeuwig leven) zullen beërven?" (Hebreeën 1:14, NBG1951)
"Zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de HEER zijn volk van nu tot in eeuwigheid." (Psalm 125:2, NBV2004)
Dank U Vader, dat U beloofd hebt elke dag bij me te zijn. Bij U ben ik elk moment van de dag veilig, ook onderweg! Wilt U me helpen om oplettend te zijn in het verkeer?
Here houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht. "In vrede ga ik naar bed, vredig slaap ik in; alleen u, Heer, geeft mij rust en veiligheid." (Psalm 4:9, GNB1996)
"Ik ga liggen, val in slaap
en word wakker - de HEER beschermt mij." (Psalm 3:6, NBV2004)
Dank U Vader, dat ik ook vannacht veilig kan slapen, omdat U over me waakt.
Heer, wilt U mij vandaag helpen met mijn werk? "Want David zegt van Hem: Ik zag de Here te allen tijde voor mij; want Hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet wankelen zou." (Handelingen 2:25, NBG1951)
"Mijn hulp komt van de HEER die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 121:2, NBV2004)
Dank U Vader, dat U beloofd hebt elke dag bij me te zijn. Dat is een geweldige zegen daarom vertrouw ik op uw aanwezigheid en hulp vandaag. Want vooral vanmorgen heb ik uw hulp hard nodig!

We moeten nooit vergeten dat we niet bidden tot een God die ver weg is, ook al is Hij de Vader in de hemel. Tegelijk is God oneindig dicht bij iedere wedergeboren gelovige, want voor hen geldt dat de Heilige Geest permanent met hun hart verbonden is. Laten we asjeblieft bidden tot de God die dichtbij IS en dat houdt heel veel in. Het is goed om dat in onze gebeden te laten doorklinken.

Gods hulp willen ervaren

Veel gebeden om dagelijkse hulp zijn in feite geen gebeden om Gods aanwezigheid, maar om zijn ondersteunende aanwezigheid te mogen ervaren. Als iemand bijvoorbeeld bidt: "Heer wilt U vandaag bij me zijn" dan kan hij daarmee BEDOELEN: "Heer ik voel me onveilig en ik zou uw aanwezigheid vandaag zo graag willen ervaren ter bemoediging." In zo'n geval zou ik zeggen: zeg dan ook wat je bedoelt, dat maakt alles veel helderder. Als je behoefte hebt aan het ervaren van Gods bemoedigende aanwezigheid, zou je ook het volgende kunnen bidden: "Heer, ik weet dat U elk moment van de dag bij me bent. Maar diep in mijn hart zie ik tegen deze dag op. Daarom zou ik het fijn vinden als ik U heel persoonlijk zou ervaren als ik dat moeilijke moet ondergaan. Maar zelfs als ik uw aanwezigheid niet zo duidelijk voel, dan toch nog ben ik blij en dankbaar dat U er bent." Kijk, dat is eerlijke taal en bovendien geloofstaal. Op deze manier steun je op Gods beloften en niet op je gevoel. Natuurlijk wil ik het zoeken van geestelijke ervaringen niet ontmoedigen, maar wel in het juiste perspectief zetten. Ervaringen zijn wel nuttig ter bemoediging en ter ondersteuning van je geloof, maar je hebt ze niet altijd nodig.

Bidden om hulp en eigen verantwoordelijkheid

We moeten God nooit vragen om te doen wat Hij ONS heeft opgedragen om te doen, want daarvoor zijn we immers zelf verantwoordelijk. De Heilige Geest is aan gelovigen gegeven als een HELPER, niet als degene die de keuzen maakt. Toch hoor je geregeld bidden of GOD wil doen wat ONS is opgedragen. Kijk eens naar de volgende voorbeelden van veel gehoorde gebeden:

veelgehoorde gebeden: maar Gods Woord geeft ons de opdrachten:
Heer, maak mij dankbaar. "... wees dankbaar" (Kolossenzen 3:15, GNB1996)
Heer, geef dat wij mogen luisteren naar uw Woord. "Wie oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt." (Openbaring 3:6, NBV2004)
Heer, maak mij blij. "Verheug u altijd in de Heer. Nog eens: verheug u!" (Filippenzen 4:4, WV1995)
Heer, maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. "... Wijd uzelf aan Hem toe als een levende, heilige offergave, Hem welgevallig. Dat is de geestelijke eredienst die u past..." (Romeinen 12:1, WV1995)
Heer, maak dat ik u meer liefheb. "... Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met heel uw verstand en met inzet van al uw krachten..." (Marcus 12:30, GNB1996)

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Als je zulke gebeden uitspreekt, dan BEDOEL je misschien iets anders, bijvoorbeeld: "Help me om U te gehoorzamen want dat vind in onder sommige omstandigheden erg moeilijk." Weer zeg ik dan: zeg dan ook wat je bedoelt, dat maakt alles veel helderder. Natuurlijk wil God je helpen bij het uitvoeren van zijn wil. Daarvoor heeft Hij immers de Heilige Geest gezonden om je Helper te zijn. Maar de keuze om het te WILLEN doen, moet uit jezelf komen. Dan staat de Heilige Geest ogenblikkelijk klaar om je te ondersteunen. Kortom, gebeden van het bovenstaande soort zijn niet zinvol, want daarmee we leggen in feite de verantwoordelijkheid voor onze gehoorzaamheid bij God neer. Zulke gebeden klinken misschien wel vroom voor jezelf, maar ze camoufleren je eigen gebrek aan geloof en dat is echt helemaal fout.

Verder hebben we als gelovigen natuurlijk altijd de verantwoordelijkheid om goed met onszelf om te gaan op allerlei praktische manieren. Van vind je bijvoorbeeld van een kettingroker die vraagt of God hem weer schone longen wil geven...? Of van iemand die te lui is om te werken en God vraagt om geld om zijn maandelijkse huur van zijn woning te kunnen betalen...?

Conclusie

Ga God in geloof bedanken voor de hulp die Hij overeenkomstig zijn belofte heeft gegeven in plaats van ervoor te bidden. Grote kans dat je daarmee ook leert om Gods geschenken daadwerkelijk aan te pakken en de zegen ervan veel nadrukkelijker te ervaren.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.