7.3.4. Bidden om hulp bij uitdagingen

Beproevingen

In de Psalmen komen we veel uitspraken tegen van 'roepen tot God' onder moeilijke omstandigheden, zoals:

  • verdriet, moeite en pijn
  • teleurstelling omdat God niet ingrijpt of antwoordt
  • boosheid.

Enkele voorbeelden:

"... HEER, mijn rots, ik roep U aan, wijs mij niet af door uw zwijgen; blijf niet onverschillig voor mij anders word ik als iemand die in zijn graf ligt.." (Psalm 28:1-2, WV1995)

"... U roep ik, HEER, haast u en help mij; luister toch, nu ik luid tot U roep.." (Psalm 141:1, WV1995)

"Met luider stem roep ik tot de HERE, met luider stem smeek ik de HERE; ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend." (Psalm 142:2-3, NBG1951)

Vaak zijn het vooral uitingen van emoties. Bedenk dat er verschillende manieren van roepen zijn:

  1. Ruwe verwijten aan Gods adres, zo van: "God wat heb ik aan U? Ik kan niet op U aan, want ik zit in de narigheid en U doet niks. Ik kan net zo goed stoppen met geloven."
  2. Boosheid of pijn uiten met een ondertoon van vertrouwen en verwachting. God blijven vertrouwen ook al begrijp je Hem niet, ondanks zorg en pijn in het hart.

Ik denk dat de eerste manier niet kan, omdat elk geloofselement eraan ontbreekt. De tweede manier is wel goed, en die komen we dan ook in heel veel psalmen tegen.

Twijfel nooit aan Gods bereidwilligheid om te luisteren en te helpen, zelfs al lijkt het of God niets voor je doet.

"... Hij heeft zijn gelaat niet afgewend, nee, Hij luisterde toen om Hem werd geroepen." (Psalm 22:25, WV1995)

Vertel je moeite aan God en schuil bij Hem. Als je groot verdriet hebt, vertrouw erop dat God elke traan met je meehuilt, want Vader geeft om je en alles wat je meemaakt gaat Hem ter harte. God wil je troosten, soms door je zicht te geven op zijn bedoelingen met je leven en hoop te geven voor de toekomst. Je mag dan zwak zijn bij Hem en Hij kijkt niet verwijtend naar je als je niet geestelijk genoeg bent om 'Halleluja' te roepen terwijl je het ergens moeilijk mee hebt. Laat je dan ook troosten door Zijn aanwezigheid en zorgzaamheid.

Zie ook hoofdstuk 'Beproevingen'.

Vervolging

Toen Petrus en Johannes door de joodse raad bedreigd werden nadat ze het evangelie in de tempel hadden verkondigd baden ze niet: "Heer, we hebben het zo moeilijk. Help ons toch alstublieft dat ze ons niets aandoen. Bescherm ons toch!" Integendeel:

"Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken." (Handelingen 4:29, NBV2004)

Dit was geen gebed waar hun eigen veiligheid voorop stond, maar de uitvoering van de opdracht van Jezus om het evangelie te verkondigen. God gaf de gelovigen ogenblikkelijk een bevestiging dat God hen de hulp zou geven waar ze om vroegen. Sterker nog: God kon bijna niet wachten tot ze klaar waren met bidden:

"Na dit gebed begon op de plek waar ze bij elkaar waren, de aarde te schudden. Ze werden allemaal vervuld van de heilige Geest en verkondigden vrijmoedig de boodschap van God." (Handelingen 4:31, GNB1996)

Toen de apostelen het evangelie gingen verkondigen, werkte de Heilige Geest met grote kracht in en door hen.

Zie ook onderwerp 'Omgaan met geloofsvervolging' in hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

Andere uitdagingen

Toen Elia op het punt stond om in de hemel te worden opgenomen stond hij zijn opvolger Elisa toe om een wens uit te spreken, iets wat hij graag van God zou willen ontvangen. Elisa aarzelde geen moment en vroeg om tweemaal zoveel geestelijke kracht als Elia (2 Koningen 2:9-10). Elia zei dat het wel veel gevraagd was, maar liet de vervulling natuurlijk aan God over. God gaf Elisa wat hij van Hem verlangde. Van de profeet Elisa lezen we dan ook veel meer wondertekenen dan van Elia. God houdt ervan als mensen uitdagingen aandurven en daarbij het vaste geloofsvertrouwen hebben dat God hen daarvoor de mogelijkheden geeft.

Soms laat God moeilijke situaties in ons leven toe om ons te oefenen Hem te vertrouwen voor oplossingen. Enkele voorbeelden uit de Bijbel:

  • Nehemia bad om een goed verloop van een moeilijk gesprek met koning Artaxerxes (Nehemia 1:11). De koning bleek hem in alles ter wille te zijn en maakte het hem mogelijk om naar Jeruzalem te gaan (Nehemia 2).
  • Koning Josafat vroeg God om hulp tegen een vijandelijk leger dat het land was binnengevallen. God zorgde ervoor dat er geen vijand overbleef (2 Kronieken 20:1-30)

Uit deze geschiedenissen valt veel te leren.

Bidden om wijsheid en inzicht

Wijsheid en inzicht zijn geschenken die we ontvangen door de Heilige Geest die in het hart van elke wedergeboren gelovige woont. In de Bijbel worden we aangespoord om te bidden om inzicht en wijsheid wanneer we daar gebrek aan hebben. Koning Salomo voelde zich erg onzeker toen hij op jonge leeftijd koning werd en vroeg aan God:

"schenk mij daarom wijsheid en inzicht, zodat ik dit volk kan leiden. Want hoe zou ik anders dit grote volk van u kunnen besturen?" (2 Kronieken 1:10, NBV2004)

Dit was een gebed naar Gods hart, want Salomo vroeg niet iets voor zichzelf, maar om hem te bekwamen om God te kunnen dienen. God verhoorde zijn gebed op een heel bijzondere manier door Salomo een ongeëvenaarde wijsheid te schenken die spreekwoordelijk is geworden.

Ook in het Nieuwe Testament worden we aangespoord om God om wijsheid te vragen wanneer nodig.

"Komt een van u wijsheid tekort? Vraag God erom en hij, die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven." (Jakobus 1:5, NBV2004)

Deze belofte is een algemene belofte van wijsheid. Andere voorbeelden van gebeden om wijsheid en inzicht:

  • Abrahams dienaar bad om inzicht om de juiste vrouw te vinden voor Isaak. God bracht hem in contact met Rebecca (Genesis 24:12-27)
  • David vroeg God of hij de inwoners van Kehila wel konden vertrouwen en of ze hem misschien aan koning Saul zouden uitleveren. God gaf hem een duidelijk antwoord (1 Samuël 23:1-13)

Dus vandaag wil God ook jou helpen als je moeite hebt met je opleiding, werk, de opvoeding van je kinderen, je computer, of wat ook. God heeft overal verstand van en kan je uitstekend raad geven, of Hij kan je gedachten verhelderen zodat je er zelf uitkomt.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Gods leiding'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.