7.3.6. Bidden om een wonder

Wat zijn wonderen?

We gaan het nu hebben over wonderen, die uiterlijk zichtbare tekenen zijn van goddelijk handelen. Wij aardbewoners noemen het bovennatuurlijke verschijnselen, maar in de geestelijke wereld zijn al die dingen zo natuurlijk als maar kan. Daar is dat soort dingen volkomen normaal. Daarom moeten we ons niet langer verbazen over dergelijke wonderen: ze horen eenvoudigweg bij het leven met God omdat God allerlei uiteenlopende wonderen gedaan heeft en nog steeds doet.

God doet wonderen

De Bijbel is één aaneenschakeling van wonderen van God. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we over talrijke wonderen. In de meeste van deze gevallen waren mensen Gods 'instrumenten' om deze wonderen tot stand te brengen. Enkele bekende voorbeelden:

  Oude Testament Nieuwe Testament
voorzienigheid een waterbron voor Hagar en Ismaël (Genesis 21:14-19); manna in de woestijn voor het volk Israël (Exodus 16); voedsel vermenigvuldigd (2 Koningen 4:42-44; vermeerdering van olie voor een weduwe (2 Koningen 4:1-7); drijvende bijl (2 Koningen 6:1-7) wonderbaarlijke visvangst (Lucas 5:1-11); vermenigvuldiging van voedsel (Marcus 6:35-44); water in wijn veranderd tijdens een bruiloft (Johannes 2:1-11)
uitredding volk Israël uit Egypte (Exodus 12-14), David uit macht van Saul (1 Samuël 23:14-28); de vrienden van Daniël uit de brandende oven (Daniël 3); Daniël uit de leeuwenkuil (Daniël 6) bevrijding van de apostelen uit de gevangenis (Handelingen 5:17-25); Petrus' bevrijding uit de gevangenis (Handelingen 12:6-11)
overwinning verwoesting van Jericho (Jozua 6); overwinning van Gideon over de Midianieten (Rechters 7); David tegen Goliath (1 Samuël 17); overwinning van koning Josafat op een talrijk leger (2 Kronieken 20) uitdrijven van demonen: een bezetene in het land van de Gerasenen (Marcus 5:1-20); een vrouw met een waarzeggende geest (Handelingen 16:16-18)
genezing geschiedenis van de koperen slang (Numeri 21:4-9); Naäman de Syriër (2 Koningen 5); koning Hizkia (Jesaja 37:14-20) blindgeborene (Johannes 9), verlamden (Handelingen 3; Handelingen 9:32-35)
opwekking van doden zoon van de weduwe van Sarefat (1 Koningen 17:17-24) Jezus (Lucas 24), Lazarus (Johannes 11:41-44), Dorkas (Handelingen 9:36-42)
natuurwonderen staf van Mozes die in een slang veranderde (Exodus 7:10); stilstand van zon en maan bij Jozua's strijd bij Gibeon (Jozua 10:13-14); vuur voor het offer van Elia op de berg Karmel (1 Koningen 18) lopen over het water (Johannes 6:16-21), storm kalmeren (Marcus 4:35-41); verdorde vijgenboom (Marcus 11:20-24); aardbeving toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten (Handelingen 16:24-34)

Als we een aantal wonderen uit het Oude en Nieuwe Testament naast elkaar zetten, valt het op dat er opvallend veel overeenkomsten zijn. In beide gevallen doet God fysieke wonderen, dus niet alleen in het Oude Testament. De nieuwtestamentische wonderen zijn verricht door Jezus en later door gelovigen in de naam van Jezus.

"De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, nieuwe talen zullen ze spreken, met hun handen zullen ze slangen opnemen, en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren. Zieken zullen ze de handen opleggen en zij zullen gezond worden." (Marcus 16:17-18, WV1995)

Geloof en ongeloof

Er zijn heel wat kerkmensen, die wel geloven in de wonderen uit de Bijbel, maar geen wonderen in het hier en nu verwachten. Vreemd dat ze zo Bijbelgetrouw zijn dat ze de wonderverhalen in de Bijbel vurig verdedigen tegenover Bijbelcritici en de wonderen van vandaag aanvallen, vooral als het gaat om goddelijke genezing! Wat een miskenning van Gods bedoelingen! God is de levende God, niet de God van een oud, stoffig boek over wonderen uit het grijze verleden, zo van: "er was eens ...". Geen wonder dat ongelovigen denken dat Bijbelverhalen sprookjes zijn. De christenheid heeft het er zelf naar gemaakt. Sommige theologen hanteren hun ongeloof zelfs als dogma door te verklaren dat de wonderen uit de Bijbel uitsluitend voor die tijd bedoeld waren. Wat een onzin!

Door de geschiedenis heen is de plaats van wonderen onder gelovigen inderdaad behoorlijk veranderd. Gedurende de eerste eeuwen na Christus kwamen relatief veel wonderen voor onder christenen. Na de vierde eeuw, toen het proces op gang kwam van institutionalisering van de kerk, werden ze steeds schaarser. In de tijd van de Reformatie ontstond de opvatting dat wij bovennatuurlijke wonderen niet meer nodig hebben nu wij de Schrift hebben. Zo is door de eeuwen heen de theologie aangepast aan de geloofsarmoede...

In de Bijbel lezen we dat er bij Jezus veel wonderen gebeurden waar Hij veel geloof aantrof. Andersom ook. Toen Jezus een keer voorging in de synagoge van Nazaret, ontmoette Hij daar weerstanden tegenover Hem. Daar gebeurden dan ook weinig wonderen:

"En hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongeloof." (Matteüs 13:58, NBV2004)

In de meeste kerken van vandaag vinden dergelijke wonderen helemaal niet plaats. WAT ZEGT DIT VAN HUN GELOOF?

Gelukkig zijn er momenteel steeds meer mensen die God leren vertrouwen om wonderen te doen. Alle soorten wonderen, die Jezus gedaan heeft toen Hij op aarde was, vinden ook in deze tijd plaats. God is niet veranderd en zijn vermogen en verlangen om wonderen op aarde te doen is niet verminderd.

"Christus Jezus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid." (Hebreeën 13:8)

In de tijd dat ik in Papoea Nieuw Guinea heb gewoond zijn er bij opwekkingen mensen uit de dood opgewekt. Ik heb ooggetuigenverslagen gehoord over drie verschillende voorvallen van opwekking uit de dood. In de Sepik provincie hebben gelovigen over een kolkende rivier gelopen om naar hun samenkomst te gaan. Ook zijn er verslagen van voedselvermenigvuldiging in Indonesië toen er opwekkingen plaatsvonden.

Wil God mij genezen?

Er zijn mensen die wel degelijk geloven in goddelijke genezing, maar het wonder waarom ze bidden, gebeurt niet. Enerzijds moeten we er voor openstaan, maar anderzijds kunnen wij God niet dwingen om te doen wat wij zo graag willen. God is soeverein en Hij bepaalt in zijn oneindige wijsheid wanneer Hij wat doet. Ook doet God vaak een ander wonder dan dat we van Hem bidden. Zo kunnen we bidden om genezing van ons lichaam en geneest Hij ons innerlijk. We bidden of God een bedreigende omstandigheid van ons wegneemt, en God geeft ons zo'n bovennatuurlijke vrede, dat de omstandigheden ons niet deren. God zet ons vaak voor verrassingen. Maar laten we wonderen van God verwachten, zowel grote als kleine, zowel wonderen in ons innerlijk als in onze omstandigheden. Als ze gebeuren, laten we ze nooit vergeten en God ervoor eren. En als bepaalde wonderen uitblijven ondanks gelovig gebed ... dan vindt de volmaakt wijze God wellicht dat er een betere manier is om tot zijn doel te komen. Geloof je dat?

Binnen het Koninkrijk van de Hemel is zeker plaats voor fysieke wonderen, maar toch neemt het geestelijke aspect de eerste plaats in. Daarom mogen we ons niet blind staren op fysieke wonderen, maar ons veel meer uitstrekken naar geestelijke wonderen. Voorbeelden van zulke wonderen vinden plaats:

  • als mensen worden wedergeboren en een nieuw leven van God ontvangen
  • als opstandige mensen de weg tot God vinden en zich aan Hem overgeven
  • als verbitterde mensen de weg tot elkaar weer weten te vinden en hun relatie wordt hersteld
  • als een dreigende huwelijkscrisis door Gods ingrijpen een springplank blijkt te zijn voor een beter huwelijk dan ooit tevoren
  • als gelovigen leren omgaan met hun verborgen pijn en die hebben geaccepteerd als de achtergrond waartegen God hen zegent
  • als gelovigen lijden verdragen ondanks zware vervolging en desondanks volhouden tot het einde
  • als gelovigen tot geestelijke vernieuwing komen

De waarde van geestelijke wonderen is vele malen hoger dan die van fysieke wonderen, omdat de effecten eeuwig zichtbaar zullen blijven. Als je verlangt naar een fysiek wonder, pin je daar niet aan vast, maar laat God kiezen of Hij een fysiek wonder wil doen of een geestelijk wonder of allebei. Dat geeft de innerlijke rust die je op dat moment nodig hebt. Het bevrijdt je van de gespannen, soms krampachtige houding die je bij zoveel gelovigen tegenkomt, die alleen gefixeerd lijken te zijn op fysieke wonderen. Laten we goed letten op de les die Paulus eens heeft geleerd:

"Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." (1 Korintiërs 12:7-10, NBG1951)

Paulus bleef niet stilstaan bij zijn probleem. Hij leerde niet alleen om zijn handicap te accepteren, maar het ook te zien als een bron van geestelijke verrijking. Als God een fysiek wonder had gedaan door hem ervan af te helpen, zou hij dankbaar zijn geweest voor het wonder. Door het wonder NIET te doen, maar hem inzicht te geven in de werkelijkheid er omheen, deed God een veel groter wonder in zijn hart, waar hij nu nog de vruchten van plukt...

God wordt zowel door zijn fysieke wonderen geëerd als door zijn geestelijke wonderen. We moeten die beide niet tegenover elkaar zetten, maar naast elkaar. God wil beide doen. Laten we ons als gelovigen maar uitstrekken naar Gods wonderen. Hij wil er meer doen dan dat wij denken. Ook voor Gods wonderen geldt:

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen." (Efeziërs 3:20-21, NBG1951)

Zie ook onderwerp 'Ziekte en genezing' in hoofdstuk 'Bevrijding'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.