7.3.9. Hoe kunnen we voorbede doen?

Voorbeeld van Paulus

Let eens op hoe Paulus bad voor de gemeenten, waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde:

"Ik dank mijn God telkens weer om u. Ik dank hem voor de goedheid van God die u gegeven is in Christus Jezus... En God zal u staande houden tot het einde toe." (1 Korintiërs 1:4,8, GNB1996)

"Daarom zeg ik onophoudelijk dank en gedenk ik u steeds in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen. Moge Hij de ogen van uw hart verlichten, zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen..." (Efeziërs 1:16-18, WV1995)

Paulus begon de meeste van zijn brieven met het schrijven over manier waarop hij voor de gemeenten bad. Hij hechtte meer waarde aan de uitwerking van zijn gebed dan van zijn brieven. Hij begon NIET met het noemen van alles wat nog moest verbeteren, maar WEL met God te bedanken voor wat Hij al in die gemeenten tot stand had gebracht.

Paulus bad bijvoorbeeld NIET om de verbetering van hun levensomstandigheden, maar WEL dat God hun ogen zou gaan openen voor wie Hij is en hoeveel goeds ze door hun verbondenheid met Jezus ontvangen hebben:

"Daarom bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt." (Kolossenzen 1:9, NBV2004)

Lees ook Kolossenzen 1:9-12, Filippenzen 1:3-11; 1 Tessalonicenzen 1:2-3).

Tips voor effectieve voorbede

Als je voor anderen bidt, zou je aan het volgende kunnen denken:

  • Bedank God voor wat Hij al heeft kunnen doen in hun leven.
  • Vraag of God hen iets van zichzelf laat zien door zijn Woord en door de Heilige Geest zodat ze beter zicht krijgen op zijn grootheid en liefde.
  • Vraag of God hen bemoedigt om in de bestaande omstandigheden op Hem te vertrouwen.
  • Vraag of God hen vult met zijn liefde, blijdschap en vrede.
  • Vraag God of Hij hen wil helpen geestelijk vrucht te dragen.
  • Vertrouw God ervoor dat Hij zal afmaken wat Hij begonnen is te doen in hun levens.
  • Vraag of God hun levensomstandigheden verandert, voor zover dat passend is binnen de grenzen van Gods wijze beleid.

Hudson Taylor, de bekende zendeling in China uit de negentiende eeuw, was een man van gebed. Hij deed eens de volgende uitspraak, gebaseerd op zijn persoonlijke ervaring:

"Mensen worden alleen na gebed door God in beweging gezet."

Gods wil en de wil van de bidder

Als je voor andere mensen wilt bidden heb je een probleem: je weet lang niet altijd wat het beste voor de ander is. Je bent gauw geneigd God allerlei suggesties aan te reiken over de manier waarop Hij het beste voor die ander kan zorgen. Maar als je even nadenkt besef je dat God veel betere ideeën heeft. De grote uitdaging voor elke bidder is om Gods wil te leren kennen en om binnen het kader van Gods wil te bidden, want alleen die gebeden worden verhoord. Vraag God of Hij je wil leren te bidden in overeenstemming met zijn wil. Denk daarbij ook aan de volgende woorden van Paulus:

"Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt..." (Efeziërs 6:18, NBV2004)

Dat klinkt eenvoudig, maar in de praktijk is het een langzaam leerproces en er is veel oefening voor nodig.

Het is belangrijk om Gods Woord te kennen. Daarin vinden we veel voorbeelden van de manier waarop God met mensen omgaat en hoe Hij hen helpt onder alle mogelijke omstandigheden. Daaruit kunnen we veel lering trekken die we kunnen toepassen bij onze voorbeden.

Voorbede van boven naar beneden

Vaak bidden gelovigen van beneden naar boven als het gaat om voorbede. Vanaf de aarde smeken ze als het ware naar boven tot God of Hij hulp wil bieden. Het is bidden vanuit de probleemsituatie op aarde tot God in de hemel. Dat zou ik een oudtestamentische manier van bidden willen noemen. Het is bidden vanuit de positie van een onderdaan tegenover zijn koning. Een nieuwtestamentisch gelovige heeft in Jezus een plaats gekregen in de geestelijke wereld.

"Hij heeft ons samen met hem (=Jezus) uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus." (Efeziërs 2:6, NBV2004)

Gelovig gebed speelt zich dan ook af in de geestelijke wereld, want de bidder verkeert in Gods tegenwoordigheid. Als je dat beseft, bid je dus vanuit de tegenwoordigheid van God en probeer je de aardse probleemsituatie vanuit de hemel te bekijken. Hoe kijkt God ernaar? Welke bedoelingen zou God ermee kunnen hebben? Je gaat dan met geestelijke ogen naar de probleemsituatie kijken en komt losser van de emoties, die het probleem bij je oproept. Voorbede doen voor iemand wordt dan bidden vanuit je verbondenheid met Jezus en in de autoriteit van Jezus. Dat komt in grote lijnen neer op het volgende:

  • bidden dat Gods bedoelingen op aarde worden gerealiseerd met die persoon ("Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel")
  • bidden dat die persoon beter zicht op God krijgt en dat zijn aansluiting op de hemelse krachtbron goed functioneert

Dergelijke gebeden zijn zonder twijfel in overeenstemming met Gods wil en zullen dus zeker worden verhoord.

Volhouden

Soms beantwoordt God ons gebed voordat we Hem aanroepen:

" Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken." (Jesaja 65:24, NBV2004)

Een andere keer laat de verhoring op zich wachten. De apostel Paulus schreef:

"Bid zonder ophouden." (1 Tessalonicenzen 5:17, WV1995)

Paulus bedoelde natuurlijk: het gebed niet opgeven. De bekende Godsman George Müller, die in de negentiende eeuw onder meer een weeshuis heeft gesticht in Engeland, was een van de grootste bidders van alle tijden. Hij moest bijna 64 jaar bidden voor de bekering van een vriend. "Het belangrijkste is dat we het nooit opgeven tot de verhoring komt," zei hij kort voordat hij stierf: "Hij is nog niet gered, maar het zal gebeuren! Ik heb de onveranderlijke belofte van Jehova en daar steun ik op." George was nog maar net gestorven of zijn vriend kwam tot Jezus, nog VOOR zijn begrafenis.

Lees Lucas 18:1-8 eens, waarin Jezus ons de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter aanspoort om het bidden niet op te geven. Soms is gebedsverhoring afhankelijk van het feit of we doorgaan of het na korte tijd laten afweten.

Zie ook de onderwerpen
- 'Groepsgebed' in dit hoofdstuk
- 'Gebed als geestelijk wapen' in hoofdstuk 'Geestelijke strijd'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.