7.4.3. Gods zegeningen

In de vorige twee onderwerpen hebben we gezien dat alle mensen:

  1. behoeften hebben die ze graag bevredigd willen hebben en
  2. waarden die ze graag veilig stellen.

Behoeften en waarden leiden tot verlangens en iedereen doet zijn best om zoveel mogelijk van die verlangens 'vervuld' te krijgen. Dat is een normaal menselijk streven naar geluk. Het goede nieuws is:

God wil gelukkige mensen van ons maken.

De zegen van een overvloedig leven

Toe Jezus eens over zichzelf sprak als de Goede Herder, zei Hij het volgende:

"... Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10, NBG1951)

Letterlijk staat er in de grondtekst: opdat zij leven en dat (leven) in overvloed zullen hebben. En dat is de kern van de gelukkig makende zegen die God geeft aan zijn kinderen wanneer zij door wedergeboorte dat nieuwe, goddelijke Leven in zich ontvangen.

Veel Bijbeluitleggers hanteren bij Johannes 10:10 de term 'overvloedig leven' en dat is prima, zolang ze er geen welvaartsevangelie van maken. Want het gaat niet in de eerste plaats om materiële overvloed, maar om geestelijke overvloed.

  1. De zegen die God onder het Oude Verbond bracht was materiële zegen: een land waarin het volk Israël kon wonen, vrijheid, voldoende voedsel en gezondheid.
  2. Onder het Nieuwe Verbond ligt de nadruk op geestelijke zegeningen, terwijl materiële zegeningen niet gegarandeerd worden.

Deze gedachte moeten we vasthouden bij elk Bijbelgedeelte dat we lezen in het Oude en Nieuwe Testament als het gaat over voorspoed, zegen en rijkdom.

Geestelijke zegeningen

Paulus schrijft over de geestelijke zegeningen voor wedergeboren gelovigen:

"Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend met elke geestelijke zegen." (Efeziërs 1:3, WV1995)

ELKE zegen, dat is overvloed! Het blijkt dat God zijn kinderen echt alles wil geven wat er aan waardevols te geven is. In de daarop volgende Bijbelverzen noemt Paulus enkele fundamentele geestelijke zegeningen, waar alle andere geestelijke zegeningen uit voortvloeien. Die fundamentele zegeningen komen kortweg neer op de wedergeboorte en de bijbehorende inwoning van de Heilige Geest. Daardoor heb je als wedergeboren gelovige een regelrechte aansluiting op de bron van alle geestelijke zegeningen ontvangen. Uit die bronnen mag je dagelijks putten door het in geloof aan te nemen. Dit laatste is belangrijk, want anders heb je er nog niets aan. Bedank God maar voor zijn beloften en geniet ervan. Dit is een leerproces.

Samengevat komen geestelijke zegeningen op het volgende neer:

zielsaspect werk van de Heilige Geest
verstand De Heilige Geest geeft bovennatuurlijk inzicht in de dingen van God.
gevoel De Heilige Geest geeft een nieuwe beleving van de relatie met God.
wil De Heilige Geest geeft bovennatuurlijke kracht.
gedrag De Heilige Geest bewerkt een nieuwe levensstijl in de gelovige.

Werk van de Heilige Geest in de gelovige

Zie meer hierover in onderwerp 'Werk van de Heilige Geest' en de vier daarop volgende onderwerpen in hoofdstuk 'Heilige Geest'.

Overzicht geestelijke zegeningen

Nu gaan we de geestelijke zegeningen iets uitgebreider 'in kaart brengen'. Omdat geestelijke zegeningen verband houden met de Gever van de zegeningen, zal het je niet verbazen dat die verband houden met Gods karaktereigenschappen.

Gods karakteraspect karaktereigenschap voorbeelden van zegeningen voor gelovigen
wijs verstandig God geeft je nieuwe inzichten en helpt je te groeien in wijsheid. God leidt je leven en geeft je persoonlijke adviezen en opdrachten.
rechtvaardig Gods levenswet helpt je om een stabiel, gelukkig leven te leiden.
creatief Je kunt genieten van de schoonheid van Gods schepping en van de creativiteit die je hebt gekregen. God wil wonderen doen in je leven. Hij heeft grote idealen en plannen met je leven.
vriendelijk bewogen God geeft blijdschap en vrede waardoor je diepgaand geluk in je leven ervaart.
relatiegericht God is je Vader en is elk moment met je verbonden door de Heilige Geest die in je woont. Je mag op een persoonlijke manier met God omgaan door gebed.
ruimhartig Je hebt Gods royale vergeving van je zonden ontvangen. God helpt je om zijn liefde met anderen te delen.
krachtig eigenmachtig God heeft je een vrije wil gegeven waardoor je je eigen keuzen mag maken om in diepe afhankelijkheid van Hem te leven.
gezagvol God weet zich verantwoordelijk voor je leven en daardoor heb je het goed. God heeft je in Jezus autoriteit gegeven in de geestelijke wereld als kind en erfgenaam van de Koning.
daadkrachtig God heeft alle macht om je te helpen, te beschermen en zo nodig te bevrijden uit gevaar. God geeft je kracht om te overwinnen in de geestelijke strijd.
zorgzaam trouw Gods trouw helpt je om op Hem te vertrouwen. God geeft rust en stabiliteit in je leven. God komt al zijn beloften na.
dienstbaar God zorgt er voor dat je alles krijgt wat je nodig hebt: onbeperkte geestelijke zegeningen en alle materiële dingen die je nodig hebt op aarde. God helpt en leert je om anderen te dienen. God heeft zijn Zoon geofferd om dit alles mogelijk te maken.
werkzaam God is actief betrokken bij alle aspecten van je leven en zorgt voor orde en structuur in je leven.

Gods zegeningen die voortvloeien uit zijn karaktereigenschappen

God geeft de materiële zegeningen die je nodig hebt

God wil niet dat gelovigen hun aardse behoeften negeren, maar ze mogen geen hoofdrol spelen.

"Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus." (Filippenzen 4:19, NBG1951)

God voorziet in alle aardse behoeften, maar misschien niet zoals we het zelf zouden willen, maar voor zover God dat nodig vindt. Dat kan variëren van armoede tot overvloed. De apostel Paulus schreef hier over:

"Ik weet wat het is om gebrek te lijden, maar ook wat het is om in rijkdom te leven. Ik heb alles aan den lijve ondervonden: overvloed en honger, rijkdom en gebrek. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft." (Filippenzen 4:12-13, NBV2004)

Geestelijke zegeningen tegenover fysieke behoeften

Het Nieuwe Testament is geen welvaartsevangelie, tenminste niet voor materiële welvaart. God de Schepper weet heel goed dat een mens gelukkiger wordt van geestelijke dan van materiële zegeningen.

  • Rijke mensen zijn ongelukkig als ze hun aandacht hebben gericht op materiële rijkdom en arm zijn gebleven in geestelijk opzicht.
  • Arme mensen zijn gelukkige mensen als ze de rijkdom hebben ontdekt van een leven met Jezus.

Jaren geleden heb ik Joni Erickson eens horen spreken. Ze zei iets, wat ik mijn leven lang niet zal vergeten:

"Als je verlamd bent, kun je nog steeds wandelen met de Heer. 
Als je blind bent, kun je op Jezus blijven zien. 
Als je doof bent, kun je de stem van de Goede Herder horen."

Dat is de rijkdom van het nieuwe Leven. Wie oud en gebrekkig van lichaam is, kan vitaal zijn in zijn geest. Als we ons alleen voelen, kunnen we elk moment kracht en blijdschap putten uit de omgang met God in gebed. Als we ons deze enorme waarheid eigen kunnen maken, zal dit ons buitengewoon helpen als we langdurig worstelen met teleurstellingen over niet-vervulde behoeften. Dat is geen geestelijke dagdromerij, maar leven vanuit een betrouwbare krachtbron.

God is buitengewoon royaal met zijn zegeningen, houd daar vooral rekening mee:

"God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt." (Efeziërs 3:20, HB2008)

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.