7.4.6. Psalm 23

Favoriete Psalm

Ik denk dat Psalm 23 verreweg de meest bekende en de meest geliefd geliefde Psalm is. Deze Psalm heeft miljoenen gelovigen geholpen hun rust en vertrouwen in de Heer te vinden. Er is geen Psalm, waarin zo kort, krachtig en duidelijk naar voren komt dat God om ons geeft en alle zegeningen geeft die we als mensen nodig hebben. Gods zegenende aanwezigheid staat garant voor het hoogst denkbare geluk dat een mens zou kunnen bedenken. Wat wil je dan nog meer?

God voorziet in je geestelijke behoeften

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht." (Psalm 23:1-3, NBV2004)

Als nieuwtestamentische gelovigen mogen we deze woorden vooral toepassen op geestelijke zegeningen. Geestelijke zegeningen zijn verbonden met de Gever: de goede Herder.

"Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?" (Romeinen 8:32, NBV2004)

Alles wat God ons geeft, ontvangen we via Jezus, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Daardoor zijn Gods genadegaven op minstens vier manieren oneindig waardevol:

  1. Geestelijke zegeningen zijn op zichzelf zeer waardevol omdat ze van de allerhoogste (=hemelse) kwaliteit zijn, met een eeuwige garantietermijn.
  2. Geestelijke zegeningen ontvangen we van een zeer belangrijk Persoon: de allerhoogste God en Schepper.
  3. Geestelijke zegeningen ontvangen we van een zeer geliefd Persoon: onze eigen hemelse Vader.
  4. Geestelijke zegeningen hebben een zeer hoog prijskaartje: Jezus, de Zoon van de allerhoogste God, heeft zijn leven gegeven om het mogelijk te maken. Als Jezus bereid is gebleken om ons ZOVEEL te geven, zou Hij er dan moeite mee hebben om ons bovendien ook nog op andere manieren te zegenen?

Daarom kunnen gelovigen het Woord van God naspreken: mij ontbreekt niets. Dat is een geloofsuitspraak, vooral als alles je tegen lijkt te zitten. Dat is het verschil tussen geloven en niet geloven: zeker weten dat je oneindig rijk en gezegend bent onder alle omstandigheden. Daardoor zorgt Hij voor groene weiden en vredig water, een beeld van vrede en overvloed. Schapen hebben rust en tijd nodig om het gras te kunnen eten en te herkauwen. Die rust en die tijd krijgen ze van hun Herder. Zoals de schapen zich heerlijk voelen in groene weiden en aan vredig water, zo geeft God de gelovigen nieuwe kracht door de troostvolle en bemoedigende aanwezigheid van Gods Geest in hun leven.

God voorziet in je behoefte aan leiding en structuur

"... Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn naam." (Psalm 23:3, WV1995)

Soms word je zo in beslag genomen door wat je gevoel je ingeeft, dat er geen lijn meer zit in je leven. Je dwarrelt stuurloos rond en weet niet wat de koers in je leven moet zijn. God wil je dan ook leiden, zodat je het doel bereikt dat Hij met je leven heeft. Zijn Woord is de belangrijkste leidraad om het rechte spoor te houden. In aanvulling daarop wil God ook persoonlijke leiding geven om je te helpen bij beslissingen. Ook gelovigen om je heen kunnen je daarbij helpen.

De Goede Herder heeft een naam hoog te houden. Stel dat een herder zijn schapen alle kanten op zou laten gaan, dan zou dat niet veel vakbekwaamheid laten zien. God heeft je alle hulp en leiding toegezegd en woont met zijn Geest in je als gelovige. Dus aan God zal het echt niet liggen als je leven stuurloos is. Vertrouw Hem ervoor om structuur aan te brengen in je leven, door zijn Woord en Geest!

God voorziet in je emotionele behoeften

"Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed." (Psalm 23:4, NBV2004)

Psalm 23 schildert geen tafereel van rozengeur en maneschijn. Net als ieder ander mens kom je wel eens in een donker dal terecht waar je gewoon doorheen moet. Er zijn vijanden die je in het nauw brengen: moeilijke levensomstandigheden die de satan gebruikt om je te ontmoedigen. In deze Psalm wordt de donkerte van het dal wel genoemd, er wordt niet omheen gedraaid. Maar de focus is op de Herder. Gods persoonlijke aanwezigheid in je leven is zo waardevol wanneer je tegenslagen, moeite en verdriet moet verwerken. De stok van de herder dient om roofdieren op een afstand te houden en ze zo nodig te doden. Vooral in zwakke momenten staat de satan klaar om je aan te vallen. Denk er dan aan dat God dichtbij is om hem op een afstand te houden. De staf van de herder is ervoor om je op te trekken als je gevallen bent. Hij begint zijn schapen niet uit te schelden als ze zo stom zijn om te struikelen, maar heeft begrip voor hun situatie. Grijp de uitgestoken hand van God als je gestruikeld bent; Hij wil je weer oprichten met zijn sterke armen en je zo nodig dragen totdat je zelf weer verder kunt lopen.

Is het je opgevallen dat er bij dit vers iets verandert in de schrijfstijl van de Psalm? Vanaf dit vers spreken we niet OVER de goede Herder, maar TOT Hem. Moeilijke situaties helpen je om dicht bij God weg te kruipen, veel met Hem te praten en een diepere relatie met Hem te hebben. Vanaf vers 4 wordt Psalm 23 intiemer, het wordt een spreken tot God zelf.

God voorziet in je materiële behoeften

"U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over." (Psalm 23:5, NBV2004)

Een maaltijd is een beeld van voorziening in je eerste levensbehoeften. En als God de tafel gedekt heeft, reken dan maar op een heerlijke overvloedige maaltijd. Verder gaat het niet om een eenpersoonstafel alsof je in een restaurant zit, maar je komt bij de allerhoogste God aan tafel te zitten. Alles wat God geeft heeft een relationele waarde waardoor het allemaal zo kostbaar is. Om in het beeld van de Psalm te blijven: je eet niet alleen, maar met de goede Herder. Het is een overvloedige maaltijd met een zeer hooggeplaatst Persoon bij wie je je veilig, geliefd en thuis voelt. Sterker nog: gelovigen krijgen van God een VIP behandeling.

De satan en de mensen die zich laten gebruiken om het jou moeilijk te maken, ze hebben het voor het nakijken. God heeft jou uitgekozen om je te zegenen en iedereen mag het weten hoe belangrijk jij bent in Gods ogen. Zalving doet enerzijds denken aan een geneesmiddel voor wonden, die je in je leven hebt opgelopen. Het is ook een teken van eerbetoon: een lekker geurtje voor gewaardeerde gasten.

God voorziet in je eeuwige behoeften

"Uw goedheid, uw liefde ervaar ik, mijn leven lang, in uw huis mag ik wonen, tot in lengte van dagen." (Psalm 23:6, GNB1996)

Waar je levensweg in de toekomst heen zal leiden, de zegeningen van de goede Herder zullen met je meegaan, eenvoudigweg omdat de Herder Zelf steeds bij je zal zijn. Daar komt geen eind aan, want zijn zegeningen zullen ook na de dood met je meegaan, als je in het Vaderhuis mag wonen en voor eeuwig bij Hem zult zijn...

De Heer is mijn herder

Ik hoop van harte dat je hart opengaat bij het lezen van deze prachtige Psalm en dat je hart het Woord kan naspreken:

"De HEER is mijn herder..." (Psalm 23:1, NBV2004)

Je zou eens de tijd kunnen nemen om over deze vijf woorden te mediteren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door de betekenis van elk woord goed tot je door te laten dringen waardoor het diep in je hart doordringt om er een zegen achter te laten:

  1. De HEER is mijn herder - Wie zorgt voor je? Niemand minder dan de allerhoogste God en Schepper. Hij is Heer over je levensomstandigheden en Hij voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor jouw welzijn.
  2. DE Heer is mijn herder - Er is maar één allerhoogste Heer; er is geen andere God.
  3. De Heer IS mijn herder - Niet alleen toen je tot geloof kwam of op andere hoogtepunten in je leven, maar ook VANDAAG en elke volgende dag!
  4. De Heer is mijn HERDER - Hij is de Goede Herder die zijn leven over heeft voor zijn schapen. Niemand die zo goed kan voorzien in alles wat je nodig hebt dan deze Herder. Je kunt Hem vertrouwen als geen ander. Hij is er altijd voor je, zowel op de bergtop als in het dal.
  5. De Heer is MIJN herder - De Herder kent je persoonlijk en daarom is Hij ook JOUW herder, de meest vakbekwame hoeder van je ziel, vol liefde, begrip en geduld.

Kortom: we kunnen onze Herder volledig vertrouwen, onder alle omstandigheden, 7 dagen in de week, 24 uur per dag. God is de ware bron van echt levensgeluk dat geen einde kent.

Zie ook onderwerp 'Goede Herder' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.