8.4.6. Ziekte en genezing

Wat wil God met de zieke?

De moeilijkheid bij genezing van ziekte is dat we meestal geen inzicht hebben in de bedoelingen die God ermee heeft:

  1. Kan God vandaag op een bovennatuurlijke manier genezen?
  2. Wil God op een bovennatuurlijke manier genezen?
  3. Wil God de ziekte gebruiken als leerproces?
  4. Wil God de genezing bevorderen, eventueel naast behandeling door artsen?
  5. Wil God een dodelijk ziek persoon gauw bij zich hebben in de hemel omdat zijn taak op aarde afgelopen is?
  6. Zal God de zieke genezen?

1. Kan God vandaag op een bovennatuurlijke manier genezen?

Elke Bijbelgetrouwe gelovigen zal onmiddellijk beweren dat hij gelooft in goddelijke genezing. De Bijbel staat immers vol met verslagen van goddelijke genezing. Maar niet iedereen is er van overtuigd dat God ook in deze tijd mensen wil genezen. Zij geloven dat genezingswonderen alleen in Bijbelse tijden aan de orde waren en dat we in deze tijd genoegen moeten nemen met Gods Woord en meer aandacht moeten besteden aan ons geestelijk heil dan aan lichamelijk welzijn. En als je dan toch ziek bent: dan is het een kruis dat God je te dragen geeft en wat je dan kunt doen is: niet klagen, maar dragen en bidden om kracht.

Ik heb geen goed woord over voor dat uitgangspunt. In de eerste plaats geeft de Bijbel geen enkele aanwijzing over het ophouden van goddelijke wonderen. In de tweede plaats geneest God in deze tijd veel mensen op basis van geloof, net zoals in Bijbelse tijden.

"Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid." (Hebreeën 13:8, NBG1951)

2. Wil God op een bovennatuurlijke manier genezen?

Jezus heeft tijdens zijn bediening op aarde enorm veel zieke mensen genezen. Voorwaarde voor de genezing was altijd: geloof. In veel gevallen het geloof van de zieke zelf, in andere gevallen het geloof van de mensen die hun zieken bij Jezus brachten. Iedere zieke op wie Jezus de handen legde, werd genezen (Lucas 4:40).

Nooit heeft Jezus een zieke die in geloof naar Hem toe kwam ongenezen weggestuurd met de boodschap dat Hij hem niet WILDE genezen. En dit is een heel belangrijk principe wat we moeten vasthouden. Dit is namelijk een Bijbels FEIT!

Daarnaast moeten we wel beseffen dat Jezus niet zomaar iedereen de handen oplegde om hen te genezen. Geloof was altijd nodig. Veel gelovigen worstelen met de vraag: heb ik wel genoeg geloof tot genezing? En als hun gebed om genezing niet verhoord lijkt te worden, gaan ze twijfelen aan zichzelf en kunnen ze daardoor ernstig teleurgesteld worden. Je hoeft geen volmaakt geloof te hebben voordat God je WIL genezen, want Hij begrijpt heel goed dat zieken vaak door een ontmoedigend proces van vermoeidheid, pijn en frustratie gaan. Alleen geloof in de bereidheid van God om je te genezen op basis van zijn Woord is voldoende. Daarnaast is gelovig gebed van anderen van belang ter ondersteuning.

Zie ook onderwerp 'Jezus genas zieken' in hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

3. Wil God de ziekte gebruiken als leerproces?

Ik ben ervan overtuigd dat dit vrijwel in alle gevallen zo is. Maar dat sluit goddelijke genezing niet uit. Heel veel mensen (waaronder ikzelf) kunnen ervan getuigen dat zij God juist in een proces van ziekten of beperkingen beter hebben leren kennen, door Hem gezegend zijn en nieuwe dingen van Hem hebben geleerd. Als iemand zijn ziekte kan accepteren en ondanks zijn ziekte Gods vrede en blijdschap in zijn hart ervaren, dan levert dit alleen maar geestelijke rijkdom op en geloofsgroei. Bovendien kan dat een positief effect hebben op het herstel van het lichaam. Elke arts zal dat beamen.

"Op zijn ziekbed zal de HEER hem tot steun zijn. 'Hoe lang hij ook ziek ligt, u keert zijn lot ten goede.'" (Psalm 41:4, NBV2004)

Maar dat betekent niet dat ziekte een geschenk van God is dat we mogen koesteren. Ziekte is een vloek die hoort bij de gedegenereerde aarde en bij de gebrokenheid van onze eigen leven door de zonde van anderen of van onszelf. Maar God wil een zieke graag naast zijn ziekte een zegen geven die de moeite van de ziekte ver overstijgt en dat is overvloedige genade.

4. Wil God de genezing bevorderen, eventueel naast behandeling door artsen?

Bovennatuurlijke genezing na gebed of handoplegging en gebruikmaking van de diensten van artsen zijn geen tegenstellingen. Gelukkig hebben we een uitstekende medische zorg in ons land en dat kunnen we zeker beschouwen als een geschenk van God. Artsen kunnen veel tot stand brengen, maar de genezing hebben zij niet in de hand. God heeft ons lichaam zo geschapen dat het in veel gevallen min of meer vanzelf geneest. Maar het genezingsproces van iemand die zich bezorgd maakt, boos op God is, medelijden met zichzelf heeft of vast blijft zitten aan zijn zonden is heel anders dan dat van een gelovige die kan rusten in God, vrij is van innerlijke gebondenheden, vertrouwen heeft in God die zijn leven bestuurt en gelooft in verhoring van gebeden. Ik ken veel gevallen van gelovige mensen die opvallend snel zijn genezen of waarbij iemand met een terminale ziekte nog vele levensjaren ontving. Eigenlijk hoeft ons dat niet te verbazen. De Bijbel ondersteunt die gedachte:

"Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de HEER en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam." (Spreuken 3:7-8, NBV2004)

"Een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren." (Spreuken 17:22, HSV2010)

5. Wil God een dodelijk ziek persoon gauw bij zich hebben in de hemel omdat zijn taak op aarde afgelopen is?

Normaal gesproken zal ieder mens eenmaal sterven omdat zijn aardse lichaam het begeeft en dus is er in ieders leven een moment dat het gewoon tijd is om te gaan. We weten lang niet altijd wanneer het Gods tijd is, maar vaak zien we het wel degelijk aankomen. Er is een tijd van leven en een tijd van sterven (Prediker 3:2).

6. Zijn er blokkades voor goddelijke genezing

Nu komen we bij een heel moeilijke kwestie. In de praktijk blijkt dat heel veel gelovig gebed om genezing niet resulteert in goddelijke genezing. In veel gevallen komt dit niet zozeer door een gebrek aan geloof bij de zieke, maar doordat er innerlijke barrières in de zieke zijn waardoor hij niet kan genezen. Veel ziekten zijn namelijk ontstaan of worden in stand gehouden doordat bepaalde aspecten van zijn leven onder de heerschappij van de satan staan, bijvoorbeeld door allerlei bindingen waardoor een gelovige niet die innerlijke vrijheid ervaart die God hem gunt. Deze gebondenheden verhinderen niet alleen iemands genezing, maar zijn verhinderingen voor elke werking van God in en door de gelovige!

Hier is veel meer over te zeggen. Een gelovige hoeft natuurlijk niet volmaakt zondeloos te zijn voordat God hem wil genezen, maar zolang er een ernstig gebrek is aan innerlijke reinheid of gebondenheid is het meestal nog niet de tijd van goddelijke genezing. Voor zieken is het van belang om zichzelf te onderzoeken op deze gebieden om dergelijke blokkades op te ruimen. In veel gevallen is hulp van pastorale werkers nodig. Het opruimen van geestelijke blokkades is doorgaans een pijnlijk proces, maar ook een buitengewoon heilzaam proces. Het is in veel gevallen de sleutel tot het ontvangen van goddelijke genezing.

Het loont altijd wanneer je je ziekte aangrijpt om op een gezonde manier naar binnen te kijken en opruiming in je hart te houden: onbeleden zonden belijden en bevrijding van gebondenheden zoeken. Er is dan geen belemmering voor het ontvangen van het allerbeste wat God je wil geven, zoals het bevorderen van je genezing of bovennatuurlijke genezing.

7. Zal God de zieke genezen?

God zal genezing schenken als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. Er is geloof tot genezing. Dan kunnen we denken aan het geloof van de zieke zelf EN aan het geloof van de mensen om de zieke heen, die voor hem bidden of hem de handen opleggen. Eenmaal genas Jezus een verlamde man op basis van het geloof van zijn vier vrienden die hem door het dak voor Jezus' voeten lieten zakken (Marcus 2:1-12). In veel andere gevallen zei Jezus dat ze genezen werden vanwege hun geloof.
  2. Er zijn geen gebondenheden die de genezing tegenhouden.
  3. De genezing past binnen het plan dat God heeft met het leven van de zieke.

Hoe God precies met deze voorwaarden omgaat is moeilijk te zeggen. Als er gebondenheden zijn kan het zijn dat God de zieke eerst van die gebondenheden wil bevrijden. Ook dat is een vorm van genezing. Het is begrijpelijk dat een zieke verlangt naar goddelijke genezing. In Gods ogen kunnen bepaalde gebondenheden namelijk een veel groter probleem zijn dan de ziekte. God is een liefdevolle en wijze Vader, die alleen aan zijn kinderen wil geven waar hij voor open staat en wat het beste voor hem is. In veel gevallen wil God dus de ziekte pas genezen nadat de gebondenheden zijn verwijderd.

En verder is er altijd het voorbehoud dat God er redenen voor kan hebben om de genezing uit te stellen, en om de genezing ineens, stapsgewijs of geleidelijk tot stand wil brengen. Wel geloof ik dat God vandaag de dag veel meer mensen van hun ziekten wil genezen dan dat er momenteel genezen worden.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.