10.3.4. Wie ben je in de hemel?

Geestelijke verschijningsvorm

Als mensen zijn we in principe geschapen om zowel in de materiële wereld te leven (met ons lichaam) EN in de geestelijke wereld (met onze geest). Daarin onderscheiden we ons bijvoorbeeld van de engelen (alleen geestelijk) en de dieren (alleen lichamelijk). In de loop der tijd doorlopen we de volgende stadia:

  1. Tijdens ons leven op aarde: alleen in het lichaam
  2. In de hemel, in afwachting van de opstanding: alleen in de geest
  3. na de opstanding: in een nieuw lichaam EN in de geest (zoals Jezus, na zijn opstanding)

Na het sterven van het lichaam zullen alle mensen een geestelijke verschijningsvorm krijgen: een geestelijk lichaam, waarmee we met ons bewustzijn in de geestelijke wereld kunnen vertoeven en dat waarneembaar is voor anderen. Ik geloof niet dat we in de hemel als zwevende, onpersoonlijke wolkjes zullen leven. Ons nieuwe, geestelijke lichaam zal een waardig omhulsel van onze persoonlijkheid zijn, vol van vitaliteit en levenskracht. Het is voor ons aardbewoners moeilijk om ons daar een goede voorstelling van te maken. Het zal, veel meer dan hier op aarde, een manifestatie zijn van ons innerlijk. Op aarde kom je beeldschone mensen tegen met een trots, hard karakter. Daarnaast ook mensen, die beslist moeders mooiste niet zijn, maar die een hart van goud hebben. In het hiernamaals worden de bordjes verhangen. Wat op aarde je innerlijk is, zal in de geestelijke wereld je uiterlijk zijn, zodat anderen kunnen zien wie je innerlijk bent en wat je in je leven op aarde hebt gedaan en meegemaakt.

Voortzetting van het aardse leven

Het leven in de hemel zal een natuurlijke voortzetting zijn van je leven op aarde. Je zult er oogsten wat je gezaaid hebt.

"... wat een mens zaait, zal hij ook oogsten." (Galaten 6:7, NBV2004)

Paulus legt dit als volgt uit:

"... Als u iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen." (1 Korintiërs 15:36, NBV2004)

Je aardse leven is in figuurlijke zin een zaadje. Dat aardse zaadje moet eerst sterven om vervolgens de uiteindelijke (geestelijke) plant voort te brengen. Je persoonlijkheid wordt in het hiernamaals niet vervangen, maar juist verder ontplooid. Hoe meer je tijdens je leven op aarde gegroeid bent tot geestelijke volwassenheid, hoe krachtiger je start zal zijn in het hiernamaals. Je gaat dan verder met wat God op aarde in je leven heeft opgebouwd.

"In de hemel zullen we zijn wat God op aarde van ons heeft kunnen maken." (Henk Binnendijk)

Kleding in de hemel

In de hemel zullen we geen kleding nodig hebben ons (geestelijke) lichaam te bedekken. Op aarde was dat wel nodig, dat wil zeggen: vanaf de zondeval, toen de mens ineens zo veel te bedekken had en de schaamte leerde kennen. Lopen we in de hemel dan in ons blootje rond, omdat er dan geen behoefte meer zal zijn aan bedekking? Johannes zag het anders: hij zag in de hemel mensen rondlopen in witte kleding:

"... en haar (de "Bruid" van Christus, Gods volk in heerlijkheid) is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen." (Openbaring 19:8, NBG1951)

De witte kleur is een aanduiding van innerlijke reinheid. Als volkomen gerechtvaardigde mensen zullen ze met de reinheid van Jezus bekleed zijn. Omdat alle gelovigen op aarde verschillend geleefd hebben, zal ook ieders hemelse kleding verschillend zijn. Het zal een weerspiegeling zijn van wat God op aarde in en door hen heen heeft kunnen doen. Hemelse kleding dient dus niet om het lichaam te bedekken, maar eerder om het innerlijk te openbaren! Mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt, (en ook Soendar Singh trouwens) vertelden dat ze in de geestelijke wereld wezens hadden gezien met kleding die van verschillende kleuren licht gemaakt leek te zijn.

Identiteit

Er is geen twijfel mogelijk: je zult in de hemel je eigen (vernieuwde) identiteit behouden en dus ook je (intussen gereinigde) karakter meenemen. Als je in de hemel plotseling iemand anders zou worden, zou je immers ophouden te bestaan. Jezus had het over woonplekken (meervoud!) in het huis van de Vader (Johannes 14:2) en dus niet over één grote commune en ook niet over kamers in een soort woonkazerne. Ook het feit dat Jezus ieder mens een eigen naam geeft (Openbaring 2:17) ondersteunt die gedachte.

Ik denk dat onze toekomstige woning bovenal een beeld is van de eigen plaats die iedere individuele gelovige in de hemel zal gaan innemen. Toch denk ik persoonlijk dat er voor iedereen een woonplek zal zijn in de hemel, waar je desgewenst ook even alleen kunt zijn. Zoals elk kind in het gezin een bepaalde plaats heeft, zo zullen we later een plaats innemen in de samenleving van de hemel die geheel bij ons past.

Mannen en vrouwen in de hemel

In Matteüs 22:30 lezen we dat we in de hemel zoals de engelen zullen zijn, en dat het aardse huwelijk niet meer als zodanig zal functioneren. Betekent dat dan dat we daar als geslachtsloze wezens zullen rondlopen? Ik geloof het niet. Het mannelijke of vrouwelijke in ons is een belangrijk aspect van de unieke manier waarop God ons heeft ontworpen. Het is een essentieel deel van onze persoonlijkheid en er is geen enkele reden om aan te nemen dat God zo iets belangrijks zal vernietigen. Ik geloof dat in de hemel mannen volledig man zullen zijn en vrouwen volledig vrouw, zoals God het bedoeld heeft, ook al zal er niet meer zoiets zijn als een aards huwelijk.

Mannen zijn door God geschapen om vooral zijn heiligheid uit te beelden: Gods kracht en wijsheid. Vrouwen zijn geschapen om vooral Gods liefde te tonen: Gods vriendelijkheid en zorgzaamheid. Mannen en vrouwen hebben zo elk een extra accent in hun persoonlijkheid, dat hun mannelijkheid of vrouwelijkheid laat zien. Wat ligt meer voor de hand dan er vanuit te gaan dat deze geschapen verschillen in de hemel worden vervolmaakt?

Zie meer hierover in onderwerpen 'Man als beeld van Gods heiligheid' en 'Vrouw als beeld van Gods liefde' in hoofdstuk 'Karakter en geloofsgroei'.

Communicatie in de hemel

Veel mensen vragen zich af hoe er in de hemel wordt gecommuniceerd tussen mensen die op aarde zoveel verschillende talen hebben gesproken, en talen die in de loop van de eeuwen ook behoorlijk veranderd zijn. Ik heb een Chinese christen hierover het volgende horen zeggen: "In de hemel wordt natuurlijk Chinees gesproken, want het duurt een eeuwigheid om die taal te leren."

Soendar Singh schreef hierover:

"Als hemelbewoners spreken, spreken ze hun gedachten mijn hart binnen in een taal die ik niet hoefde te leren. Als je daar komt spreek je die taal zo gemakkelijk als dat een pasgeboren kind ademt zodra hij geboren wordt."

Ook mensen die een bijna-doodervaring hebben meegemaakt vertellen dat ze op zo'n manier met geestelijke wezens konden communiceren, zonder dat ze dit hoefden te leren. Het was geen taal waarbij je woorden achter elkaar uitspreekt, maar waarbij een gedachte in zijn geheel van de een naar de ander gaat. De uitgesproken gedachten worden dan opgevangen via de intuïtie, ons veelzijdige geestelijke zintuig. Veel gelovigen die God tot zich hebben horen spreken hebben iets dergelijks op aarde al meegemaakt. Dit is ook een beetje te vergelijken met de manier waarop je via internet met anderen communiceert in een virtuele wereld, zoals in 'Second Life'. Kennelijk is het in de hemel mogelijk niet alleen geestelijk waar te nemen, maar ook naar buiten toe geestelijk te communiceren.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.