10.3.7. Bezigheden in de hemel

Het zal in de hemel allesbehalve een saaie boel zijn. Er zal waarschijnlijk veel meer te doen zijn dan op aarde en het leuke is, dat er geen tijdsbeperkingen zullen zijn. Overal is tijd voor, je komt nooit tijd tekort, je hoeft je nooit te haasten en je hoeft je nooit te vervelen. Dat komt allemaal door het wegvallen van de tijdgebondenheid die zo typerend is voor het aardse leven. Probeer dat allemaal eens in te denken!

Priesterdienst

In het Bijbelboek Openbaring lezen we diverse passages die doen denken aan priesterdienst. Op zichzelf is dat niet verwonderlijk. In 1 Petrus 2:9 staat immers dat alle gelovigen behoren tot een koninklijk priesterschap. Een van de belangrijkste priesterlijke taken zal zijn dat we samen met de engelen God eeuwig zullen prijzen en aanbidden:

"Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren ..." (Openbaring 7:15, NBV2004)

Grappig trouwens dat de apostel Johannes de uitdrukking 'dag en nacht' gebruikt, terwijl er in de hemel geen dag en nacht bestaan.

Ook voorbede is een priesterdienst. Ook lezen we over gebeden die aan God worden aangeboden:

"Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen." (Openbaring 5:8, NBV2004)

Dit kunnen gebeden zijn van gelovigen op aarde zowel als in de hemel. Houd er rekening mee dat gelovigen in de hemel natuurlijk minstens even goed kunnen bidden als wij aardbewoners (Openbaring 6:10). Zij zullen naast het aanbidden van God ongetwijfeld ook tijd besteden aan voorbede voor mensen op aarde, want de hemel is nadrukkelijk betrokken bij wat er op aarde gebeurt. Hier komen we even verder op terug.

Muziek

Volgens het Bijbelboek Openbaring wordt er in de hemel volop muziek gemaakt en gezongen. Als je het Bijbelboek Openbaring leest, dan valt het op dat het er behoorlijk levendig en rumoerig aan toe kan gaan. Als je gewend bent aan rustige, gedragen kerkdiensten houdt, bereid je dan maar voor op 'het ergste'!

Lang geleden heb ik een keer gedroomd van engelenzang. Het is een van de twee dromen die ik ooit van de hemel heb gehad. Ik zag een muziekinstrument dat op een orgel leek en daar achter zag ik een groep engelachtige personen staan, die aan het zingen waren. Het klonk ongelooflijk mooi. Ik hoorde enkele seconden lang honderden verschillende stemmen met allemaal verschillende toonhoogten en die toch een wonderbaarlijke harmonie met elkaar vormden. Min of meer tegelijk gingen al die stemmen omhoog of omlaag, volgens een melodie die erg onaards klonk. Deze engelenzang was niet alleen buitengewoon mooi om te horen, maar je luisterde er vooral met je hart naar. Het liet een gevoel achter van onuitsprekelijke vrede en ontzag voor Gods heiligheid. Dat beeld heb ik van het zingen in de hemel.

Ik kan me voorstellen dat gelovigen, die in de Bijbel lezen dat er in de hemel 'dag en nacht' gezongen wordt, wel eens bij zichzelf denken: is dat nou alles? Vooral als je niet van zingen en muziek houdt is dat misschien helemaal niet zo'n plezierig vooruitzicht. Naast het voortdurend zingen is er natuurlijk ook ruimte om even voortdurend te genieten van alle andere goede dingen die de hemel te bieden heeft. Kortom, iedereen zal volledig kunnen genieten van de overvloed aan zegen in de hemel!

Betrokkenheid met de aarde

Protestanten hebben zich vaak afgezet tegen Rooms-katholieke opvattingen over Maria en heiligen die vanuit de hemel voor ons kunnen bidden als we hen aanroepen. Dergelijke voorstellingen kunnen immers leiden immers tot een vorm van afgoderij, doordat mensen worden aangeroepen in plaats van God. Maar de Bijbel zegt meer over dit onderwerp. Jezus zelf doet vanuit de hemel voorspraak voor ons (1 Johannes 2:1; Romeinen 8:34). In het boek Openbaring zien we dat de hemelbewoners, waaronder gestorven gelovigen, betrokken zijn bij het gebeuren op aarde. In Openbaring 19:1-2 lezen we bijvoorbeeld dat gelovigen in de hemel juichen als de antichristelijke macht op aarde (Babylon genoemd) wordt vernietigd. Verder is er blijdschap in de hemel als zich op aarde iemand tot bekering komt (Lucas 15:7). Ook het volgende Bijbelvers laat iets zien van een persoonlijke betrokkenheid van gestorven gelovigen met de aarde:

"Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last van de zonde ... en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt." (Hebreeën 12:1, NBG1951)

In dit Bijbelvers staat niet dat deze mensen van boven af, vanuit de verte toekijken, maar dat ze rondom ons zijn. De geestelijke wereld is immers verweven met de materiële wereld en onze eigen geest bestaat zelfs IN de geestelijke wereld. Nu. Zo schrijft de apostel Paulus bijvoorbeeld:

"... We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, een schouwspel geworden." (1 Korintiërs 4:9, NBV2004)

Hemelbewoners zijn mogelijk beter op de hoogte met ons doen en laten dan we vermoeden. Alleen geeft de Bijbel geen enkele aansporing aan ons, die nog op aarde leven, om gestorven gelovigen aan te roepen en te vragen voor ons te bidden of om ons te helpen. God zou gestorven gelovigen kunnen toestaan om gelovigen op een of andere manier op aarde bij te staan, zoals God ook engelen zendt om gelovigen te helpen (Hebreeën 1:14). Zo vreemd is dat niet, want gelovigen functioneren in de geestelijke wereld immers in veel opzichten net zoals engelen (Matteüs 22:30). Soendar Singh hoorde in de hemel iemand vertellen:

"Onze familie en hen die ons liefhebben, komen dikwijls uit de onzichtbare wereld om ons te helpen en te beschermen. Toch is het hen nooit toegestaan zich voor ons zichtbaar te maken, uitgezonderd een enkele keer als het hoogst noodzakelijk is."

Jezus roept ons op om God te vertrouwen voor hulp. Wie Hij vanuit de geestelijke wereld nu precies inzet om die hulp te verlenen, is geheel zijn zaak en voor ons op dit moment verborgen en ook niet van belang.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.