10.2.11. Loon in het hiernamaals

Nu gaan we ons concentreren op de inhoud van het 'erfdeel' van individuele gelovigen, dat voor iedereen verschillend zal blijken te zijn. De Bijbel beschrijft dit onder meer in termen als schatten in de hemel. geestelijke vruchten en loon.

Geestelijke vruchten zijn schatten in de hemel

Al wat Gods Geest in en door gelovigen heen kan doen op aarde wordt geestelijke vrucht genoemd (Johannes 15:1-8). Het is de opbrengst van je leven. Jezus in dit verband over schatten verzamelen in de hemel. Dat is een ander beeld voor hetzelfde begrip.

"Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn." (Matteüs 6:20-21, NBV2004)

Jezus roept gelovigen op om tijdens het aardse leven hemelschatten te verzamelen, die nooit zullen vergaan. Jezus zei zelfs dat de kleinste daden van gehoorzaamheid aan God zelfs eeuwigheidswaarde hebben (Marcus 9:41). Ze worden allemaal geregistreerd in de hemel, als in een Air Miles systeem. Zonder dat je er erg in hebt, worden de hemelse Air Miles op je rekening bijgeschreven.

"Ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: 'Schrijf op: "Gelukkig zijn zij die vanaf nu in verbondenheid met de Heer sterven."' En de Geest beaamt: 'Zij mogen uitrusten van hun inspanningen, want hun daden vergezellen hen.'" (Openbaring 14:13, NBV2004)

Je aardse bezittingen zul je bij het sterven moeten achterlaten, maar je geestelijke rijkdommen zijn vooruitgestuurd naar het hiernamaals.

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Vruchtdragen'.

Loon beloofd

Jezus sprak met zijn discipelen meerdere malen over het loon voor het volgen van Jezus:

"... En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen." (Matteüs 6:4,6,18 NBV2004)

Hij sprak ook wel eens over loon zowel in het hier en nu als in het hiernamaals:

"... iedereen die huis of vrouw, broers of zusters, ouders of kinderen heeft achtergelaten omwille van het koninkrijk van God, zal reeds in deze tijd het veelvoudige ontvangen en in de tijd die komt het eeuwige leven." (Lucas 18:29-20, NBV2004)

Veel mensen vinden het ongepast om aan loon te denken in het hiernamaals. Als Jezus spreekt over loon, hoeven wij er ons toch niet voor te schamen om het te willen ontvangen, of wel soms? Sommige Bijbeluitleggers zeggen dat het geen echt loon is, maar genadeloon. Dat klinkt in mijn oren net zo vreemd als donker licht, want genade en loon zijn twee totaal tegengestelde begrippen die elkaar uitsluiten.

"Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst maar als een recht." (Romeinen 4:4, NBV2004)

Misschien kan het volgende voorbeeld ons een klein beetje helpen: als een middelbare scholier slaagt voor zijn eindexamen, wiens prestatie is het dan? Die van de scholier of van de leraren? Ik denk dat ze allebei goed werk hebben verricht. De scholier ontvangt een welverdiend diploma en de leraren krijgen hun welverdiende salaris. Op dezelfde manier is Jezus beloond voor zijn bereidwilligheid om te lijden en te sterven voor de mensheid en zullen gelovigen beloond worden voor hun trouw aan Jezus.

Het eeuwige leven op zich is een genadegeschenk van God, terwijl het loon verband houdt met de keuzen die we als gelovigen tijdens ons leven op aarde gemaakt hebben. Natuurlijk is geestelijke vrucht het werk van Gods Geest en niet het onze, maar dat geldt voor alles in het leven met God. De mens heeft de verantwoordelijkheid om zijn hart open te hebben naar God toe, zodat Gods Geest zijn werk in en door ons heen kan doen. Al het andere doet God. Tot zover de relatie tussen loon en genade.

Loon naar daden

De Bijbel spreekt over 'loon naar daden':

"Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden..." (Openbaring 22:12, NBV2004)

"Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven, want als we niet verzwakken zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is." (Galaten 6:9, NBV2004)

"Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid." (Efeziërs 2:10, NBV2004)

Elke samenleving in de wereld kent een systeem van beloning voor de goeden en straf voor de slechten. Is het hebberig of streverig om je als gelovige uit te strekken naar loon? Absoluut niet. Paulus zegt dat hij alles op alles zet om de begerenswaardige beloning te bemachtigen:

"... maar één ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen vóór mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus." (Filippenzen 3:14, NBG1951)

Ook de apostel Johannes spoort ons ook aan om ervoor te zorgen dat we genoeg loon zullen ontvangen:

"... zorg dat u het volle loon ontvangt." (2 Johannes 8, NBV2004)

"Geef uw vertrouwen dan nu niet op, want het zal rijk beloond worden. Om de wil van God te doen en om te krijgen wat hij belooft, hebt u volharding nodig." (Hebreeën 10:35-36, GNB1996)

Jezus sprak zelf over loon en wil ons prikkelen om onze begeerten en hartstochten, die we zo vaak verkeerd gebruiken, te richten op wat werkelijke waarde heeft. Je mag je uitstrekken naar het loon. Ben je bereid om zo te leven dat je het hoogst denkbare loon zult ontvangen? Voor een goed inkomen willen mensen maar al te graag tijd en moeite investeren: langdurige studies of opleidingen, bepaalde kennis en ervaring opdoen. De meeste christenen weten heel goed wat er in hun leven zou moeten veranderen om de hoogste weg met God te gaan ... maar willen er niet voor investeren. Hun aardse loon is hun meer waard dan het hemelse loon. Wat een grote vergissing!

Voorbeelden van 'recht op loon'

Jezus zegt bijvoorbeeld in de 'Bergrede' dat je recht op loon heeft als je het volgende doet in gehoorzaamheid aan Hem:

  • liefhebben die jou niet liefhebben (Matteüs 5:43-47)
  • trouw blijven ondanks vervolging (Matteüs 5:11-12)

Valt het je op dat al deze voorbeelden te maken hebben met daden van zelfverloochening en geloofsgehoorzaamheid. Je ontvangt geen loon voor je godsdienstige opvattingen, hoe zuiver en Bijbelgetrouw ze ook mogen zijn. Dat zijn hooguit motivaties te zijn tot vruchtdragen, niet het vruchtdragen zelf. En let eens op de volgende woorden van Jezus:

"Heb daarentegen uw vijanden lief, en doet hun goed, en leent zonder iets terug te hopen; en uw loon zal groot zijn, en u zult zonen van de Allerhoogste zijn ..." (Lucas 6:35, TELOS1982)

De TELOS1982 vertaling is een van de weinige Bijbelvertalingen die het woord 'zonen' correct weergeeft. Dat woord spreekt van geestelijke volwassenheid. Andere vertalingen hebben er 'kinderen' van gemaakt, maar dan klopt de tekst niet: je wordt immers geen kind van God door goede daden, dat hoort iedere gelovige toch te weten?

Dit zijn voorbeelden van zegende liefde: goed doen zonder dat anderen je ervoor belonen met goedkeuring en bewondering. Jezus geeft in de 'Bergrede' een extreem voorbeeld:

"En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen." (Matteüs 6:5, NBV2004)

Onechte godsdienstigheid is goed doen met de (bij)bedoeling om er waardering van mensen voor terug te ontvangen. Die waardering is dan je loon en daarmee verspeel je het hemelse loon dat je zou ontvangen als je hetzelfde zou doen, maar onopvallend en alleen uit onbaatzuchtige liefde voor God en je medemensen. Let op: als gelovigen staan we soms dichter bij de huichelaars uit Jezus' tijd dan we denken. Veel goed werk wordt gedaan:

  • om goede relaties in stand te houden
  • om door anderen aardig gevonden te worden, want dat is een belangrijke menselijke behoefte
  • om onze eigen behoefte aan zorgen voor anderen te bevredigen

Zo heb ik bijvoorbeeld veel respect voor mijn vader, die verpleger in een psychiatrische inrichting was. Het was zijn roeping om hulpeloze mensen te helpen, die niets terug konden geven. Diezelfde motivatie komen we tegen bij de apostel Paulus om in Korinte voor zijn eigen levensonderhoud te zorgen om de gelovigen niet op kosten te jagen:

"Wat is nu mijn loon? Dat ik het evangelie verkondig zonder er iets voor terug te vragen en dus geen gebruik maak van de rechten die de verkondiging mij geeft." (1 Korintiërs 9:18, NBV2004)

Wat is het loon?

Wat houdt de toegezegde beloning in? Ik denk dat het kan bestaan uit de volgende bestanddelen:

  • Naarmate we op aarde dichter in verbondenheid met Jezus hebben geleefd, zullen we later ook dichter bij Hem mogen verblijven. Op aarde is een groeiende eenwording met Christus het hoogste doel van de christen (Filippenzen 3:10-11). In de eeuwigheid zal die verbondenheid tussen Schepper en schepsel tastbare werkelijkheid worden.
  • Hoe meer wij op aarde een zegen zijn geweest voor andere mensen en iets aan hun levens hebben toegevoegd, des te meer zullen we daar later van kunnen genieten als we hen zullen ontmoeten.
  • Hoe meer we op aarde getoond hebben dat we verantwoordelijkheid kunnen dragen voor anderen en trouw zijn geweest in het volgen van Jezus, des te meer verantwoordelijkheid we later zullen krijgen om zegen uit te delen aan anderen. (Matteüs 25:21,23).

Tenslotte nog twee opmerkelijke uitspraken over het eeuwige loon:

"Elk tijdelijk bezit kan in eeuwigdurende rijkdom veranderd worden. Wat aan Christus gegeven wordt, wordt onmiddellijk aangeraakt door onsterfelijkheid." (A.W. Tozer)

"Hij die het meest in de schoot van God is, zal het grootste vermogen hebben om van God te genieten in het hemelse Koninkrijk." (John Bunyan)

De Bijbel spreekt over loon, niet over een eenmalige bonus of zoiets. We zullen eeuwig van dat loon mogen genieten. We zouden het kunnen voorstellen als een eeuwigdurend pensioen, gebaseerd op het opgebouwde pensioenkapitaal ofwel de schatten die we gedurende ons leven in de hemel hebben verzameld. Met alles wat we op aarde doen wat eeuwigheidswaarde heeft, wordt ons hemelse pensioenkapitaal opgebouwd.

Vol en vol

Iemand die op aarde veel geloofsgroei heeft meegemaakt, zal in het hiernamaals een ander beginpunt hebben dan wie op aarde maar weinig is gegroeid. En het is waarschijnlijk dat zij altijd een voorsprong houden op anderen, die op aarde op een lager niveau hebben geleefd. En toch zal er geen jaloezie zijn. Evenals een gevulde litermaat en een gevulde vijflitermaat allebei vol zijn, zo zal iedereen in de hemel en later op de Nieuwe Aarde een vervuld leven hebben in volmaakte vreugde in Christus.

Zie vooral ook onderwerp 'Talenten en ponden' in hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.