Hel in de vuurpoel

 

10.6.2. Hel in de vuurpoel

In tegenstelling tot de hel in het dodenrijk is de hel in de vuurpoel de definitieve, eeuwige strafplaats waar de satan en zijn demonen letterlijk in een HEL zullen leven, en waarin ook de mensen worden geworpen die bij het Laatste Oordeel veroordeeld waren. Als zodanig wordt het ook 'de Tweede Dood' genoemd.

Vuurpoel bestemd voor demonen

De vuurpoel zal in eerste instantie bestemd zijn voor de satan en zijn demonen.

"Het beest werd gevangengenomen, samen met de valse profeet die in zijn bijzijn tekenen had verricht, waardoor hij iedereen had misleid die het merkteken van het beest droeg en zijn beeld aanbad. Levend werden ze in de vuurpoel met brandende zwavel gegooid." (Openbaring 19:20, NBV2004)

"En de duivel, die hen misleidde, wordt in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid." (Openbaring 20:10, NBV2004)

In deze tekstgedeelten wordt gesproken over vuur en zwavel. Dat is beeldtaal waarmee een vergelijking wordt gemaakt met de vernietiging van Sodom en Gomorra (Genesis 19:24). De demonen zijn zich er heel goed van bewust dat dit hun toekomstige verblijfplaats is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit wat demonen zeiden toen Jezus een bezeten man ontmoette met het doel hem van dit tuig te bevrijden:

"En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd?" (Matteüs 8:29, HSV2010)

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus gesproken heeft over de Gehenna en dat is hetzelfde als de vuurpoel zoals die in het Bijbelboek Openbaring wordt genoemd. Jezus noemt een 'onuitblusbare vuur' (Marcus 9:43), een plaats van eindeloze ellende en pijn:

"De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid ..." (Openbaring 14:11, NBV2004)

De Bijbel geeft geen aanleiding te denken dat Jezus ook is gestorven voor de satan en de andere gevallen engelen (Hebreeën 2:16). Zij hebben immers de glorie en goedheid van God van dichtbij kunnen zien en hebben desondanks tegen Hem gekozen. Dit is een onvergeeflijke zonde en dus is voor hen de ergste straf weggelegd. Omdat demonen altijd in de geestelijke wereld vertoeven, waar geen beperkingen zijn van tijd en ruimte, is het niet meer dan logisch dat er ook geen einde komt aan hun straf omdat het begrip eindigheid niet bestaat in de geestelijke wereld. Tenzij God ooit ingrijpt, maar de Bijbel geeft geen aanleiding om dat te verwachten.

Tweede Dood

De dood, hier beschouwd als een macht van de satan, zal vernietigd worden in de vuurpoel, die ook wel de plaats van de Tweede Dood wordt genoemd.

"Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood: de vuurpoel." (Openbaring 20:14, NBV2004)

De satan is dan definitief overwonnen door de God van het Leven. Het dodenrijk houdt hiermee ook op te bestaan. De vuurpoel betekent het absolute einde voor dood en dodenrijk.

De vuurpoel is ook de plaats waar de veroordeelde mensen heen zullen gaan. Jezus dreigde de geestelijke leiders die Hem afwezen dat zij daartoe veroordeeld zouden worden (tenzij ze zich zouden bekeren natuurlijk):

"Slangen zijn jullie, addergebroed, hoe denken jullie te kunnen ontkomen aan een veroordeling tot de Gehenna?" (Matteüs 23:33, NBV2004)

Op grond van Openbaring 20 kunnen we dan veronderstellen dat dit twee groepen mensen zijn:

  • mensen die uit de hel van het dodenrijk afkomstig zijn en niet tot inkeer zijn gekomen, die alsnog tot de vuurpoel worden veroordeeld
  • mensen die nog in leven waren op aarde aan het einde van het Messiaanse Vrederijk en die Koning Jezus hebben afgewezen

Een vaststaand gegeven is dat er mensen in de vuurpoel worden geworpen. Het zijn degenen die bij het Laatste Oordeel veroordeeld zijn tot de 'tweede dood'.

"Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden ... Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid." (Openbaring 20:12,15, NBV2004)

Dit is een weerzinwekkend Bijbelgedeelte. Ik houd van de Bijbel, maar bij het lezen hiervan krimpt mijn hart in elkaar.

"Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.' (Openbaring 21:8, NBV2004)

"Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de leugen koestert en ernaar handelt." (Openbaring 22:15, NBV2004)

Vooral die laatste uitdrukking vind ik erg veelbetekenend. De vuurpoel is dus vooral voor mensen die de zonde liefhebben, die bewust ervoor gekozen hebben om in zonde te leven omdat ze daar nadrukkelijk een behagen in hebben. Zij zijn het tegenbeeld van de mensen die deel uitmaken van de 'Bruid'; bestaande uit de mensen die Jezus liefhebben en hun hart erop gezet hebben om Hem vanuit liefdevolle toewijding te dienen.

Eeuwige straf?

Er zijn mensen die hun uiterste best doen om vanuit de Bijbel aan te tonen dat er geen veroordeling van mensen bestaat omdat dit niet zou stroken met het concept dat God liefdevol is. Maar liefde kan niet tot zijn recht komen als het niet in balans gehouden wordt door rechtvaardigheid en die balans vinden we steeds terug bij God. Het is een verschrikkelijke werkelijkheid en iedere gelovige die erover nadenkt huivert ervan, maar het is niet anders. We kunnen niet anders dan de Bijbel naspreken, ook als het gaat om uitspraken waar we niet blij mee zijn.

Bij het onderwerp 'Hel in het dodenrijk' is de gedachte naar voren gebracht dat de mogelijkheid niet is uitgesloten dat mensen na hun strafperiode in het dodenrijk tot inkeer komen en bij het Laatste Oordeel worden vrijgesproken. De vraag kan ook gesteld worden: hebben al deze mensen (of een deel van deze mensen) in het dodenrijk voldoende geboet voor hun zonden dat hun schuld volledig is teniet gedaan, zodat ze niet voor een tweede keer veroordeeld hoeven te worden voor dezelfde zonden? Daarnaast zijn er mensen die tijdens het Messiaanse Vrederijk op de aarde hebben geleefd, waarvan een deel in opstand is gekomen tegen Koning Jezus. Bij het Laatste Oordeel zal bepaald worden wie van de aardbewoners gratie zal krijgen en op de Nieuwe Aarde mogen leven, en wie van hen worden veroordeeld tot de Tweede Dood in de vuurpoel. We gaan geen veronderstellingen doen over de uitkomst van het Laatste Oordeel, want alleen Jezus kan en zal die beoordeling uitvoeren. Wel is zeker dat er na het Laatste Oordeel mensen veroordeeld zullen worden tot de vuurpoel. En daar moeten we het mee doen.

Het belangrijkste is voor ieder mens die kennis neemt van deze dingen: zorg dat je het leven ontvangt dat alleen Jezus je kan geven. Dan heb je WEL zekerheid dat je nooit op deze vreselijke plaats terecht zult komen. God verlangt ernaar om je daar ver vandaan te houden...

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.