10.6.3. Nieuwe Aarde

Nieuwe Hemel en Aarde

Na het Laatste Oordeel zal God en Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde scheppen (of geschapen hebben) waar God onder de mensen zal wonen en waar hemel en aarde in elkaar lijken over te vloeien. Al in het Oude Testament werd voorzegd dat God eens een Nieuwe Hemel en Aarde zou scheppen:

"Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde,
en aan wat vroeger geweest is wordt niet meer gedacht;
het komt niet meer in de gedachten op." (Jesaja 65:17, WV1995)

Het Messiaanse Vrederijk zal nog op de bestaande aarde worden gesticht en nog niet de volmaaktheid brengen. Er is een volledige nieuwe schepping nodig om het uiteindelijke woongebied voor al Gods schepselen te realiseren, voor engelen en mensen.

"Maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde, waar gerechtigheid woont." (2 Petrus 3:13, NBV2004)

Met dezelfde scheppingkracht waarmee God de eerste hemel en aarde tot stand heeft gebracht (Genesis 1) zal de Schepper en Herschepper vanaf zijn Troon de majestueuze woorden uitspreken:

"... Zie, Ik maak alles nieuw..." (Openbaring 21:5, WV1995)

God zal spreken en het zal gebeuren, net als bij de eerste schepping (Genesis 1). Alle dingen zullen nieuw worden. Er zal een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde komen, die op een unieke wijze in elkaar zullen overvloeien. Dit zal de ultieme wedergeboorte van Gods schepping zijn. De Bijbel geeft geen informatie over de Nieuwe Hemel, maar ongetwijfeld zal die minstens zo veel van Gods heerlijkheid weerspiegelen als de oorspronkelijke hemel.

De Nieuwe Aarde zal echt nieuw zijn. Niets van de oude aarde zal hergebruikt worden, maar God zal de aarde waarschijnlijk volgens een heel nieuw concept vorm geven. Verwacht dus niet dat de materie van de aarde en wat op de aarde zal leven uit dezelfde bouwstenen van moleculen en atomen zal bestaan, zoals de huidige aarde. Alles maar dan ook alles kan anders worden, en toch tot op zekere hoogte wel weer herkenbaar. Laten we niet te gering denken van Gods scheppingsmogelijkheden. God zal er ook geen miljarden jaren voor nodig hebben om via een evolutieproces vol toevalligheden iets vanzelf te laten ontstaan. Bij de eerste schepping had God er ook maar een paar dagen voor nodig. God schept niet door toeval of via eindeloze processen van leven en dood.

Tweedeling onder de mensen op de Nieuwe Aarde

De mensen die behoren tot de 'Bruid' van Jezus (de 'bruidsmensen') zijn hebben de Eerste Opstanding meegemaakt aan het begin van het Messiaanse Vrederijk. Zij zullen het regerende volk zijn naast en onder leiding van Koning Jezus. De andere mensen die bij het Laatste Oordeel begenadigd zijn en toegang krijgen tot de Nieuwe Aarde, hebben dan een lichamelijke opstanding meegemaakt die tot op zekere hoogte te vergelijken zal zijn met de Eerste Opstanding.

We mogen dus een tweedeling veronderstellen onder de aardbewoners: de bruidsmensen en de overige mensen, die in Openbaring 21 de 'volken' worden genoemd. Deze gedachten over de tweedeling van mensen op de Nieuwe Aarde worden door bijna niemand naar voren gehaald, maar toch is die heel Bijbels. Daardoor worden veel dingen over onze toekomstverwachting en over de eeuwige bestemming van mensen in een ander licht te staan. Het is een concept dat we bij alle tijdperken van Gods Koninkrijk tegenkomen:

 • In de voortijd waren er mensen die God dienden en mensen die het niet deden.
 • In de latere tijd van het Oude Testament was er het volk Israël dat God diende en de overige volken die dat niet deden.
 • In de tijd van het Nieuwe Testament zijn er mensen die in God geloven (joden en christenen) en mensen die dat niet doen.
 • In het Messiaanse Vrederijk zijn er de bruidmensen die het regerende volk zullen zijn naast Jezus en de volken van de aarde over wie ze heerschappij zullen voeren.
 • Op de Nieuwe Aarde zullen zijn er weer dezelfde bruidsmensen die het regerende volk zullen zijn naast Jezus en de volken (begenadigden na het Laatste Oordeel) over wie ze heerschappij zullen voeren.

In het Bijbelboek Openbaring lezen we dat ook in het hiernamaals de volken hun eigen identiteit zullen behouden:

"Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam (=Jezus)." (Openbaring 7:9, NBV2004)

Dat zal in het Messiaanse Vrederijk en op de Nieuwe Aarde wel niet veel anders zijn.

Wat er niet op de Nieuwe Aarde zal zijn

De Nieuwe Aarde zal nog veel mooier en grootser zijn dan de oude aarde tijdens het Messiaanse Vrederijk. De Bijbel noemt een aantal dingen die er NIET meer zullen zijn:

 1. Er zullen geen zeeën meer zijn.
  "Toen zag ik een nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer." (Openbaring 21:1, WV1995)
  Dit is het eerste wat genoemd wordt over het uiterlijk van de Nieuwe Aarde. De zee is iets wat bij de oude aarde hoort. In feite zijn de zeeën ontoegankelijk voor de mensen en brengen ze een scheiding aan tussen continenten. Er zal volmaakte harmonie zijn tussen de volken. Alles en iedereen zal bereikbaar zijn. Er zal geen plaats zijn voor oceanen; mogelijk wel voor meren en rivieren.
 2. Er zal geen zon en geen maan zijn.
  "De stad (=Nieuw Jeruzalem) heeft het licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar lamp is het lam (=Jezus)." (Openbaring 21:23, WV1995)
  Ik geloof dat deze lichtvoorziening voor de gehele Nieuwe Aarde zal gelden. Gedurende de eerste drie scheppingsdagen (Genesis 1) was er geen zon, maar wel licht. Dat was naar mijn mening geen gewoon licht, want de hemellichamen werden pas op de vierde dag geschapen. Het is veel waarschijnlijker dat toen het licht van Gods heerlijkheid op aarde begon te schijnen, dat de bron is van alles wat leeft. Hetzelfde licht dus wat later op de Nieuwe Aarde de enige lichtbron zal zijn, zowel letterlijk als in geestelijke zin.
 3. Er zal geen nacht meer zijn.
  "Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn." (Openbaring 22:5, NBV2004)
  Na de eerste schepping (Genesis1) wisselden dag en nacht elkaar af. Licht en duisternis konden naast elkaar op aarde voorkomen. De satan had ook de toegang tot de aarde en de zonde kon zijn intrede doen. Duisternis is een symbool van het kwade en van de zonde. Geen spoor van duisternis zal meer voorkomen op de Nieuwe Aarde. De invloed van de satan zal voorgoed verdwenen zijn. Er zal ook geen doodsboom meer zijn, waarmee de mensheid kan worden verleid.
 4. Er zal geen verdriet meer zijn. Er zal ook geen rouw meer zijn, dus geen verdriet over gestorvenen, want vanaf dat moment zal de dood geen macht meer hebben over de mensen.
  "Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij." (Openbaring 21:4, NBV2004)

Wat er wel op de Nieuwe Aarde zal zijn

Het is te verwachten dat de Nieuwe Aarde veel kenmerken van het Messiaanse Vrederijk zal hebben, maar dan in uiterste volmaaktheid. We mogen verwachten dat de Nieuwe Aarde adembenemend nieuw zal zijn, mogelijk in veel opzichten vergelijkbaar met de eerste aarde toen die pas geschapen was met een paradijsachtige natuur, die in volkomen harmonie is. De huidige aarde, zelfs in zijn oorspronkelijke vorm, zal slechts een schaduw zijn van de toekomstige Nieuwe Aarde. Het kan het heel goed zijn dat God in zijn oneindige creativiteit geheel nieuwe dingen zal gaan scheppen, die ons huidige voorstellingsvermogen te boven zullen gaan. Wat zullen we door onze Schepper verrast worden!

Er zal alle reden zijn om gelukkig te zijn op de Nieuwe Aarde. Iedereen zal genoeg te eten hebben, want de aarde zal heel veel voortbrengen:

"Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad (=het Nieuwe Jeruzalem) zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde." (Psalm 76:16, NBV2004)

Rivier en levensgeboomte

Jezus heeft eens gezegd:

"...Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed." (Johannes 10:10, NBG1951)

Dit overvloedige leven van Jezus zal op de Nieuwe Aarde in volmaaktheid en zonder beperking beschikbaar zijn. In Openbaring 22 wordt dit zinnebeeldig voorgesteld als een rivier, die ontspringt uit een waterbron in Nieuw Jeruzalem, de stadsberg. Daardoor zal de gehele Nieuwe Aarde van levenswater worden voorzien:

"Aan de oevers van de rivier zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren geneeskrachtig.' (Ezechiël 47:12, NBV2004)

"Aan beide zijden van de rivier stonden levensbomen die twaalf keer per jaar vrucht droegen, elke maand één keer. Hun bladeren brengen de volken genezing." (Openbaring 22:2, GNB1996)

Een belangrijke zegen voor de volken is het levensgeboomte, dat aan weerszijden van de rivier(en) groeit. Deze bomen ontvangen het leven gevende water dat afkomstig is van Gods troon. Ik denk dat de mensen uit deze volken de vruchten van de levensbomen even hard nodig zullen hebben als Adam en Eva ze destijds nodig hadden om te (blijven) leven in het paradijs (Genesis 3:22).

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.