10.5.2. Eerste Opstanding van gelovigen

Belofte van opstanding

De opstanding van Jezus uit de dood is een van de belangrijkste heilsfeiten uit de geschiedenis (1 Korintiërs 15:12-22). Op grond daarvan hebben gelovigen nieuw leven ontvangen en de belofte van eeuwig leven:

"Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven..." (Johannes 11:26, NBG1951)

Maar de opstanding van Jezus krijgt bij Jezus' wederkomst de meest volle betekenis voor gelovigen. De Bijbel maakt duidelijk dat de hemel slechts een tijdelijke verblijfplaats voor gelovigen is, maar dat ze eenmaal een nieuw lichaam zullen krijgen:

"God heeft niet alleen de Heer opgewekt, Hij zal ook ons laten opstaan door zijn kracht." (1 Korintiërs 6:14, WV1995)

"Want wij weten dat Hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons met Jezus ten leven zal wekken en ons naar zich toe zal voeren, samen met u." (2 Korintiërs 4:14 WV1995)

Toen Lazarus gestorven was, wist Marta dat haar broer eens uit de dood zou opstaan (Johannes 11:24). In Matteüs 22:23-33 lezen we dat een paar Sadduceeën, vrijzinnige joden die o.a. niet in de opstanding geloven, aan Jezus een strikvraag stelden om het idee van een opstanding belachelijk te maken. Jezus maakte in zijn antwoord glashelder dat de opstanding een toekomstig feit is.

In het Nieuwe Testament lezen we meer over de belofte van de opstanding dan over het naar de hemel gaan. Dat is niet zo vreemd omdat de hemel 'slechts' een tussenstation is tussen het aardse leven van nu en het aardse leven van na de opstanding.

Opname en opstanding

We verwachten dat bij de wederkomst ware gelovigen (binnen het Oude en Nieuwe Verbond) lichamelijk zullen opstaan. Bij de ' opname van de Gemeente' gaan deze gelovigen vanaf de aarde Koning Jezus bij zijn wederkomst tegemoet 'in de lucht' (1 Tessalonicenzen 4:15-17). Dat betekent naar mijn mening niet dat al die mensen gaan zweven, maar een overgang naar de geestelijke wereld zullen meemaken en daar een ontmoeting met Koning Jezus hebben.

Jezus zal dan in lichamelijke gestalte naar de aarde komen, met hetzelfde lichaam als waarmee Hij destijds naar de hemel is vertrokken. Tegelijk verwachten we dat dan de opstanding plaatsvindt van de gelovigen die vervolgens met Jezus naar de aarde terugkeren en daarbij een nieuw lichaam zullen krijgen. Dat noemt de Bijbel de Eerste Opstanding.

Eerste en Tweede Opstanding

In veel Bijbelgedeelten wordt gesproken over DE opstanding (zie bijvoorbeeld Daniël 12:2; Johannes 6:54; Johannes 11:24). Alle mensen zullen eenmaal opstaan. In Openbaring 20 worden echter twee opstandingen beschreven, die op verschillende tijdstippen zullen plaatsvinden. Bij de wederkomst van Jezus vindt de Eerste Opstanding plaats van gelovigen plaats:

"Ook zag ik tronen, en aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken; zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de Eerste Opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deelhebben aan de Eerste Opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen ..." (Openbaring 20:4-6, NBV2004)

Het is mij niet duidelijk of alle ware gelovigen bij de Eerste Opstanding zullen opstaan of alleen een groep zeer toegewijde gelovigen die regeringstaken krijgen. Voor elk van beide opties zijn Bijbelgedeelten te vinden die het lijken te bevestigen.

De Bijbel laat ons zien dat er later een tweede opstanding zal plaatsvinden voor alle andere mensen, voorafgaande aan het Laatste Oordeel. Beide opstandingen zijn gelijksoortig en resulteren allebei in een lichamelijke opstanding. Alleen het tijdstip is verschillend voor verschillende groepen mensen.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.