10.5.6. Herluistering van de aarde

Gods heerlijkheid

De term 'herluistering' is eigenlijk een niet bestaand Nederlands woord, maar ik denk dat je onmiddellijk begrijpt wel wat het betekent: het tegenovergestelde van ontluistering. De vroegere ontluistering van de aarde was het gevolg van de zondeval, waardoor Gods heerlijkheid van de aarde verdween en de machten van de satan de overhand kregen. Met de aanvang van het Messiaanse Vrederijk komt Messias Jezus definitief op de aarde wonen en daarmee is Gods heerlijkheid terug van weggeweest. Dat zal ongekende gevolgen hebben voor de aarde en alles wat op aarde leeft.

Er zal tijdens het Messiaanse Vrederijk nog niet de volmaaktheid zijn die we pas op de Nieuwe Aarde zullen vinden, maar het zal een hemelsbreed verschil zijn met wat me momenteel op onze planeet tegenkomen. Omdat het niet van elke toekomstprofetie duidelijk is of die betrekking heeft op het Messiaanse Vrederijk of op de Nieuwe Aarde is het moeilijk om alle verschillen concreet aan te geven.

De satan gebonden

Het is logisch dat er op aarde geen plaats meer zal zijn voor de satan, de 'god van de huidige eeuw', als de Vredevorst verschijnt:

"Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van weleer, die ook duivel of Satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die, opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren; daarna moet hij korte tijd worden losgelaten." (Openbaring 20:1-3, NBV2004)

Vernederend voor de satan dat hij niet door de Koning Zelf wordt aangepakt, maar door een gewone mede-engel. Daaruit blijkt hoe de machtsverhoudingen zijn komen te liggen na de nederlaag van de satan op Golgota. Laten we dat nooit vergeten!

Doordat de satan gebonden is, kan hij de wereldbewoners niet meer verleiden om in opstand te komen tegen de Vredevorst: alle mensen zijn dan vrij om hun houding over de Vredevorst te bepalen zonder verblinding en ophitsing door de 'vader van de leugen'.

Gerechtigheid en vrede

Na de komst van de Vredevorst zal een totale ontwapening plaatsvinden:

"... Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is." (Jesaja 2:4, NBV2004)

"... Hij zal vrede stichten tussen de volken..." (Zacharia 9:10, NBV2004).

Eindelijk zal er dan een rechtvaardige Heerser zijn over de gehele aarde. Wat een verademing zal dat zijn na zoveel eeuwen van onrecht, uitbuiting, vervolging, oorlog, wreedheid en corruptie.

Er is een direct verband tussen gerechtigheid en vrede: waar gerechtigheid heerst is vrede het resultaat.

"... Rechtvaardig zal hij de wereld berechten, de volken oordelen naar recht en wet." (Psalm 92:9, NBV2004)

"Dan zal de gerechtigheid vrede stichten, ze brengt rust en vertrouwen voor altijd. Mijn volk zal wonen in een oase van vrede, een oord van ongestoorde rust." (Jesaja 32:17-18, NBV2004)

"Ik stel de vrede aan als wachter en de gerechtigheid als het gezag. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen ..." (Jesaja 60:17-18, NBV2004)

Dit principe van gerechtigheid en vrede werkt ook nu al tot op zekere hoogte in levens van gelovigen en ook in samenlevingen waar rechtvaardig recht wordt gehandhaafd.

Hele schepping

De zondvloed was een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van de mensheid. Na de zondvloed was de aarde nog weer verder ontluisterd dan na de zondeval. Bij de wederkomst van Jezus vindt waarschijnlijk een omgekeerd proces plaats: de bestaande aarde wordt 'herluisterd'.

ontluistering en herluistering

Vanwege de directe aanwezigheid van Jezus en de afwezigheid van de satan zal er een totaal nieuwe leefsituatie op aarde ontstaan (Jesaja 66:12). Dat is de toestand waarvan Paulus eens schreef:

"Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God ... in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. (Romeinen 8:19,21, HSV2010)

Dit Bijbelgedeelte laat ook overtuigend zien dat de wereld niet zal vergaan bij de wederkomst van Jezus. Het woord 'schepping' in dit Bijbelgedeelte omvat meer dan alle mensen: ook de natuur, die sinds de zondeval is gedegenereerd en aan dood en verderf onderworpen is. De wederkomst van Jezus betekent ook een verademing voor de planten- en dierenwereld. Als de wereld zou vergaan bij Jezus' wederkomst, zouden deze woorden al hun betekenis verliezen.

Mogelijk zullen de die over de aarde komen bij de wederkomst van Jezus een klimaatsverbetering tot gevolg hebben, zoals het klimaat van de aarde in negatieve zin sterk is veranderd na de zondvloed. De dierenwereld zal vernieuwd worden:

"Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang." (Jesaja 11:6-8, NBV2004)

Hoe zal zoiets mogelijk zijn? Ik denk dat dit het effect zal zijn van Gods heerlijkheid op de aarde die een ongekend genezend en vitaliserend effect zal hebben op alles wat leeft, waardoor elk schepsel weer gaat functioneren zoals de Schepper het ooit bedoeld had. Ook de plantenwereld zal op een vergelijkbare manier opbloeien. De woestijn zal tot een vruchtbaar land worden.

"... Dan zal de woestijn een boomgaard worden, een boomgaard die is als een woud." (Jesaja 32:15, NBV2004)

Kortom, alles duidt op een buitengewoon heilrijke leefsituatie voor Gods volk, de overige volken en voor de hele schepping. Het is een tijd om 'met reikhalzend verlangen' naar uit te zien!

De wereldbewoners moeten kiezen

De volken zullen tijdens het Vrederijk geregeerd worden met stevige hand. Dat zal kennelijk nodig zijn:

"Met een ijzeren herdersstaf zal hij (=Jezus) hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld." (Openbaring 2:27, NBV2004)

Dat zijn de mensen zijn die bij de wederkomst van Jezus niet de opstanding tot een nieuw lichaam zullen meemaken. De volken zullen zich dan van harte of met enige tegenzin aan de Koning onderwerpen. Een alternatief is er niet, omdat het Koninkrijk van Jezus de enige supermacht op aarde zal zijn.

De zonde zal tijdens het Vrederijk waarschijnlijk niet geheel uitgebannen zijn. Mensen behouden trouwens altijd de mogelijkheid tot zondigen; er worden nooit automatische zondebegrenzers in hun harten ingebouwd. God neemt die keuzemogelijkheid nooit weg, want op dat moment zouden het geen mensen meer zijn maar robots of veredelde dieren. De vrije wil is immers juist wat hen als mensen zo uniek maakt en waardoor God hun vrijwillige, liefdevolle toewijding zo kostbaar vindt.

Ook de dood zal nog voorkomen, maar de mensen zullen waarschijnlijk een veel hogere ouderdom bereiken dan nu, misschien vergelijkbaar met de leeftijden die de mensen hadden voorafgaande aan de zondvloed. Toch neem ik aan dat de zonde in die periode meer uitzondering dan regel zal zijn. Een en ander kunnen we bijvoorbeeld afleiden uit de volgende woorden van de profeet Jesaja:

"Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt." (Jesaja 65:20, NBV2004)

Maar later op de Nieuwe Aarde zal er geen dood meer voorkomen.

"... Er zal geen dood meer zijn, geen rouw ..." (Openbaring 21:4, NBV2004)

Vrederijk en Nieuwe Aarde

De Bijbel geeft heel veel profetieën over glorieuze toekomst van Gods volk. Bedenk steeds dat we niet altijd kunnen onderscheiden of profetieën alleen op het Messiaanse Vrederijk betrekking hebben, alleen op de Nieuwe Aarde of op allebei. Er zullen vast veel overeenkomsten zijn.

Hoewel het Vrederijk een enorme verandering zal laten zien ten opzichte van de huidige aarde, zal het nog niet volmaakt zijn. Daarvoor moten we wachten tot de schepping van de Nieuwe Aarde.

 

Herschepping 2.0. Een uitgebreide, samenhangende serie studies over Bijbelse onderwerpen
voor persoonlijke opbouw en gespreksgroepen over Gods herscheppende werk in het leven van de gelovige.