link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.7.1. Wat is Gods heerlijkheid?

Inhoud:

- Gods heerlijkheid is een blijk van Gods zichtbare aanwezigheid
- Gods heerlijkheid wordt zichtbaar door het geloof
- Gods heerlijkheid is overdraagbaar
- Gods heerlijkheid is bedoeld voor de hele aarde


Het woord 'heerlijkheid' is een tamelijk verouderd woord dat wordt gebruikt voor de indrukwekkende uitstraling van invloedrijke personen.

Gods heerlijkheid is een belangrijk aspect van wie Hij is. Deze uitdrukking wordt door de hele Bijbel heen gebruikt wanneer er iets van God zichtbaar wordt voor mensen. Het is een indrukwekkend begrip dat veel over God vertelt en daarom is er in Herschepping een afzonderlijk hoofdstuk aan gewijd.

In sommige Bijbelvertalingen kom je consequent het woord 'heerlijkheid' tegen. In andere Bijbelvertalingen lees je in plaats daarvan woorden als luister, eer, glorie. Dat zijn niet zozeer foute vertalingen, maar ze laten slechts een deel zien van wat het begrip 'heerlijkheid' inhoudt.

Gods heerlijkheid is een blijk van Gods zichtbare aanwezigheid

 

Door zijn heerlijkheid te tonen wordt de onzichtbare God zichtbaar waargenomen in de materiële wereld, door mensen dus. Hier volgen enkele voorbeelden:

  • "En morgenochtend zult u de heerlijkheid van de HEER aanschouwen ..." (Exodus 16:7, WV2012) Dit had betrekking op het manna dat God dagelijks aan de Israëlieten zou geven.
  • "Mozes vroeg: 'Laat mij uw heerlijkheid zien.' " (Exodus 33:18, WV2012) Vervolgens benadrukte God enkele van zijn karaktereigenschappen. "Hij antwoordde: 'Ik zal in mijn goedheid aan u voorbijgaan en in uw bijzijn de naam HEER uitroepen. Want Ik schenk genade aan wie Ik wil en barmhartigheid aan wie Ik wil.' " (Exodus 33:19, WV2012)
  • Jezus zei over zijn wederkomst: "En dan zal men de Mensenzoon op wolken zien komen, met veel macht en heerlijkheid." (Marcus 13:26, WV2012) Hier gaat het om vertoon van zijn macht en gezag.
  • "Laat uw werk aan uw knechten openbaar worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen ..." (Psalm 90:16, NBG1951) Hierbij gaat het om Gods zegeningen voor zijn volk.

Kortom, overal waar Gods heerlijkheid openbaar wordt, zien mensen iets van zijn goddelijke aanwezigheid of het effect daarvan.

Gods heerlijkheid wordt zichtbaar door het geloof

 

In het Nieuwe Testament kom je veel voorbeelden tegen waarbij Gods heerlijkheid alleen wordt waargenomen met 'de ogen van het geloof'.

"En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid." (Johannes 1:14, HSV2010)

Sommige mensen zagen alleen maar Jezus van Nazaret, een timmerman die door het land trok, maar de mensen die in Jezus geloofden zagen Gods Zoon en ze zagen iets van Gods heerlijkheid in Hem.

Gods heerlijkheid is overdraagbaar

 

God houdt zijn heerlijkheid niet voor zichzelf, maar wil die delen met zijn schepselen. In de Bijbel lezen we dat engelen iets van Gods heerlijkheid uitstralen, zoals bij de aankondiging van Jezus' geboorte:

"Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. Ze schrokken hevig." (Lucas 2:9, WV2012)

God deelt zijn heerlijkheid ook met gelovigen:

"Om deze reden wil ik alles verdragen, om de uitverkorenen, opdat ook zij het heil in Christus Jezus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid." (2 Timoteüs 2:10, NBG1951)

Gelovigen ontvangen die volmaakte heerlijkheid van God pas na dit aardse leven.

Gods heerlijkheid is bedoeld voor de hele aarde

 

God wil zijn heerlijkheid niet alleen uitstralen naar zijn volgelingen, maar over de hele aarde en alles wat op de aarde leeft. Kijk eens naar de volgende Bijbelgedeelten:

"Verhef U boven de hemelen, o God; uw heerlijkheid zij over de ganse aarde." (Psalm 57:12, NBG1951)

"Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt." (Habakuk 2:14, HSV2010)


Volgend onderwerp:

 1.7.2. Gods heerlijkheid vanaf het begin 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.4.