link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.7.6. Gods heerlijkheid in de toekomst

Inhoud:

- Uitzicht op Gods heerlijkheid voor gelovigen
- Gods heerlijkheid in de hemel
- Wederkomst van Jezus en het messiaanse vrederijk
- Gods heerlijkheid op de nieuwe aarde


In dit onderwerp gaan we het hebben over Gods heerlijkheid in de hemel, in het messiaanse vrederijk en op de nieuwe aarde.

Uitzicht op Gods heerlijkheid voor gelovigen

 

De term 'heerlijkheid' wordt in de Bijbel ook gebruikt om de toekomstige heerlijkheid van gelovigen aan te duiden, die zij zullen ontvangen na het leven op aarde:

"Maar wij verkondigen ... het verborgen plan dat door God van alle eeuwigheid af is ontworpen, en bestemd is voor onze verheerlijking." (1 Korintiërs 2:7, WV2012)

"Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden." (Romeinen 8:18, HSV2010)

Gods heerlijkheid in de hemel

 

God woont in het hoogste gebied van de hemel. Dat houdt in dat God zelf boven al het andere in de geestelijke wereld staat en als enige in de hoogste hemelsferen woont, die in letterlijke Bijbelvertalingen wordt aangeduid als 'de hoogste hemelen'.

"Eer zij aan God in de hoogste hemelen ..." (Lucas 2:14, HSV2010)

De volgende Bijbeltekst ondersteunt deze gedachte:

".. de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan ..." (1 Timoteüs 6:15-16, NBG1951)

In ieder geval kunnen we hieruit voorzichtig concluderen dat God zo hoog verheven is boven zijn schepping, dat Hij meer is dan dat Hij ooit aan zijn schepselen zal laten zien. In het Bijbelboek Openbaring zien we hoe de allerhoogste God zich in de 'gewone' hemelsferen openbaart:

"Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die er uitzag als smaragd ... Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal ..." (Openbaring 4:3-6, NBV2004)

Het is duidelijk dat de apostel Johannes, die hier een ooggetuigenverslag geeft van Gods heerlijkheid in de hemelsferen, moest zoeken naar woorden om te beschrijven wat met geen pen te beschrijven is. Verderop in het Bijbelboek lezen we over een hooggeplaatste engel die ook veel van Gods heerlijkheid uitstraalde:

"En ik zag een andere sterke Engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven Zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, en Zijn voeten waren als zuilen van vuur." (Openbaring 10:1, HSV2010)

In deze twee Bijbelgedeelten zien we elementen die veel lijken op de manieren waarop God zijn heerlijkheid heeft gemanifesteerd in vroegere tijden: lichteffecten, donder en bliksem, vuur, wolk van Gods heerlijkheid en indrukwekkende geluiden.

Wederkomst van Jezus en het messiaanse vrederijk

 

Als Jezus terugkomt zal het een openbaring zijn van Gods heerlijkheid:

"in afwachting van het geluk waar we op hopen: de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en redder, Christus Jezus." (Titus 2:13, GNB1996)

Jezus zei het volgende over de manier waarop het zal gebeuren:

"Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn." (Matteüs 24:27, NBG1951)

Het beeld dat Jezus hier gebruikt doet denken aan een verschijnsel waarbij licht zichtbaar wordt, iets wat we geregeld in de Bijbel tegenkomen bij verschijningen van Gods heerlijkheid. Maar niet alleen Jezus verschijnt in heerlijkheid, ook de gelovigen die Hem zijn tegemoet gegaan en met Hem terugkomen op de aarde.

"wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn ..." (2 Tessalonicenzen 1:10, NBG1951)

De gelovigen zullen dan de lichamelijke opstanding meemaken met een opstandingslichaam dat dezelfde verheerlijkte status heeft als dat van Jezus bij zijn opstanding.

"er wordt gezaaid in oneer, en opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, en opgewekt in kracht." (1 Korintiërs 15:43, NBG1951)

"Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam ..." (Filippenzen 3:21, GNB1996)

De wederkomst van Jezus zal ook effect hebben op de hele aarde. Gods heerlijkheid zal over de gehele aarde zijn, zoals na de schepping, voor de zondeval. Het kan haast niet anders of alle levende wezens zullen dan weer die vitaliteit hebben en in harmonie met elkaar leven, net als toen.

"... omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods." (Romeinen 8:21, NBG1951)

"De wolf en het lam zullen tezamen weiden en de leeuw zal stro eten als het rund ..." (Jesaja 65:25, NBG1951)

Dat zijn de gezegende condities van het messiaanse vrederijk.

Gods heerlijkheid op de nieuwe aarde

 

Op de nieuwe aarde die God daarna zal scheppen ter vervanging van de bestaande aarde zal nog meer van Gods heerlijkheid worden geopenbaard. Er zijn dan geen hemellichamen nodig om licht te geven, omdat God zelf het benodigde licht zal geven zodat de mensen alles met de ogen van hun lichaam kunnen zien. Waarschijnlijk hetzelfde licht dat op de eerste scheppingsdag op de aarde verscheen (Genesis 1:3).

Toen de apostel Johannes een visioen kreeg van het nieuwe Jeruzalem, de hoofdstad van de nieuwe aarde, nam hij dat licht al waar:

"En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar ..." (Openbaring 21:23, HSV2010)

"Zij had de heerlijkheid van God, en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis." (Openbaring 21:11, HSV2010)


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  1.7. Gods heerlijkheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies