link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.2.1. Godsbeelden

Inhoud:

- God is niet onpersoonlijk
- Hoe kun je God leren kennen?
- Wat is jouw godsbeeld?
- Godsbeeld 1 - God als strenge rechter
- Godsbeeld 2 - God als sinterklaas
- Godsbeeld 3 - God als vriend
- Godsbeeld 4 - God als studieobject
- Waardoor zulke verschillende godsbeelden?


God is niet onpersoonlijk

 

De Bijbel laat zien dat God geen onpersoonlijke vage kracht is, geen collectief onderbewustzijn of iets dergelijks, maar een PERSOONLIJK Opperwezen. Gods grootheid is vooral te zien in zijn adembenemende karakter. Er hangt geen waas van geheimzinnigheid rondom Gods persoonlijkheid. God heeft er voor gekozen om zich zo duidelijk te manifesteren, dat we Hem kunnen leren kennen. En juist het leren kennen van Gods oneindig fascinerende eigenschappen maakt het leven van de gelovige zo boeiend.

Jezus was heel open tegenover zijn discipelen als Hij over God de Vader vertelde. Hij zei eens tegen zijn discipelen:

"... Vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb vernomen, aan jullie heb meegedeeld." (Johannes 15:15, WV2012)

Hoe kun je God leren kennen?

 

De belangrijkste bron van informatie over Gods unieke eigenschappen is de Bijbel die een schat aan gegevens bevat over wie God is en wat Hij doet. We leren God op een persoonlijke manier kennen in een persoonlijke ontmoeting met Hem gedurende een proces van bekering en wedergeboorte. We leren God steeds beter kennen door in verbondenheid met Hem te leven in geloof, door de omgang met Hem in gebed en door wat Hij doet in je leven.

Verder is het vooral Jezus, de Zoon van God, die het evenbeeld is van zijn Vader, die Gods karakter heeft laten zien in zijn doen en laten.

"... Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien ..." (Johannes 14:9, NBV2004)

Daarom is het heel belangrijk om het leven van Jezus grondig te bestuderen.

Zie meer in hoofdstuk 'Relatie met God'.

Wat is jouw godsbeeld?

 

Wat voor soort persoon heb jij in gedachten als je aan God denkt? Laten we maar eerlijk zijn: iedereen heeft een gekleurde bril waarmee hij naar God kijkt. We leven in een tijd waarin subjectieve godsdienstigheid erg in is. De vraag is niet zozeer: "Wie is God?" maar: "Wie is God voor jou?". Iedereen mag vandaag zijn eigen godsbeeld erop nahouden waar hij zich het prettigst bij voelt. Maar doen we dan recht aan God? Hierna volgen een paar karikatuurbeelden van God. Wie weet herken je er iets van je eigen godsbeeld er in.

Godsbeeld 1 - God als strenge rechter

 

Sommigen zien God als een strenge rechter, die geen zonde over het hoofd ziet en die altijd vol ontzetting het hoofd schudt over wat de mensen allemaal verkeerd doen. Alleen bij uitzondering is God vriendelijk en genadig tegenover sommige mensen. Mensen met zo'n visie op God hebben meestal een sombere kijk op het leven. De begrippen 'zonde' en 'wet' staan erg centraal staat in hun denken. Maar dienen zij de God van de Bijbel?

Godsbeeld 2 - God als sinterklaas

 

Anderen zien God als een soort sinterklaas, die er wel eerbiedwaardig en streng uitziet, maar als het er op aankomt iedereen over de bol aait en een cadeautje geeft. Het geeft een rustig gevoel als je weet dat God aan het eind van je leven de hemelpoort automatisch voor je opendraait. Want God heeft toch alle mensen lief? Echt nodig is het niet om volgens Bijbelse leefregels te leven, want God ziet veel door de vingers. Doe maar gewoon waar je zin in hebt want God wil dat je blij bent.

Godsbeeld 3 - God als vriend

 

Weer anderen zien God als een soort vriend, met wie je heel amicaal kunt omgaan. Ze zien God vooral niet als een autoriteit, want ze houden niet van dat woord. God is er alleen maar om hen gelukkig te maken. Over levensheiliging en zonden maken ze zich minder druk, want God vergeeft toch alles. Jezus heeft immers al hun zonden gedragen zodat ze zich daar niet druk over hoeven te maken. Het bestuderen van de Bijbel is ook niet zo nodig, want het gaat vooral om het ervaren van de relatie met God. Als je maar voelt dat God dichtbij is, daar gaat het om.

Godsbeeld 4 - God als studieobject

 

Nog weer anderen menen dat je God alleen kunt leren kennen door nauwgezette en diepgaande studie. Het gaat meer om een verstandelijk kennen dan om het daadwerkelijk leven met God. De theologische leerstellingen en opvattingen over God zijn dan ook belangrijker dan het persoonlijk kennen van God. Ook is het belangrijk voor hen om bij de meest zuivere kerk te behoren.

Waardoor zulke verschillende godsbeelden?

 

Heb je iets van je eigen godsbeeld herkend in de genoemde voorbeelden? Voor elk van de genoemde godsbeelden zijn Bijbelteksten te vinden om dat beeld te bevestigen. Hoe komt het toch, dat mensen zo'n verschillend beeld van God hebben? Ik denk dat de volgende oorzaken een rol kunnen spelen:

  • opvoeding en onderwijs in eigen kerkelijke kring, waardoor je een eenzijdige kijk op God krijgt
  • verschillende opvattingen die in een bepaalde periode van de geschiedenis de boventoon voeren: 100 jaar geleden waren begrippen als plicht en gezag erg dominant, waardoor Gods heiligheid meer in beeld kwam; nu denken mensen veel meer in termen van gelijkwaardige verhoudingen en gevoelswaarden, zodat de persoonlijke omgang met God meer nadruk krijgt
  • verschillen in interesse, waardoor men bepaalde eigenschappen van God benadrukt en andere negeert
  • verschillen in karakter, waardoor mensen verschillende behoeften hebben en daardoor verschillende verwachtingspatronen van God
  • verschillen in levenservaring en geloofservaring

In de volgende onderwerpen is een poging gedaan om een degelijk Bijbels godsbeeld aan te reiken. Het is een uniek gestructureerde beschrijving van Gods karaktereigenschappen die in hun samenhang een gebalanceerd godsbeeld opleveren. Dat kan je helpen om niet mee te gaan met allerlei schadelijke eenzijdigheden die je in de christelijke wereld tegenkomt.


Volgend onderwerp:

  1.2.2. Cherubs bij Gods troon 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies