link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.2.6. Gods karakter is volmaakt

Inhoud:

- Evenwicht tussen Gods karaktereigenschappen
- Conclusie


De manier waarop al Gods eigenschappen met elkaar in balans zijn is één van de mooiste illustraties van Gods volmaaktheid. Dat wordt in dit onderwerp op twee manieren naar voren gebracht:

Evenwicht tussen Gods karaktereigenschappen

 

In het volgende diagram worden de contrasten tussen Gods karaktereigenschappen zichtbaar gemaakt. Op elke verbindingslijn tussen twee karakteraspecten zien we twee karaktereigenschappen die twee aan twee min of meer elkaars tegenpool zijn.

tegenovergestelde karaktereigenschappen van God

Al die contrasten tussen Gods karaktereigenschappen leiden niet tot tegenstrijdigheden in zijn persoonlijkheid. Integendeel. Doordat God al deze eigenschappen op een volmaakte manier in zich heeft, laten deze contrasten zien hoe veelzijdig Gods karakter is. Tegelijk zorgen ze voor een ongekende evenwichtigheid in zijn goddelijke persoonlijkheid.

Laten we de twaalf karaktereigenschappen van God eens twee aan twee tegenover elkaar zetten:

 1. gezagvol - dienstbaar
  God is zowel gezagvol (leeuw-aspect) als dienstbaar (rund-aspect). Dit is op zo'n bijzondere manier ingevuld door Jezus, die zijn koninklijke waardigheid in de hemel aflegde om op aarde als dienaar op te treden. De Koning van de Joden gaf zijn leven aan het kruis van Golgota. Iets dergelijks is nooit op aarde vertoond. Een wereldse machthebber zal nooit zijn zwakheden tonen, anders dreigt hij zijn invloed kwijt te raken. Maar God is zo heel anders. Het koningschap van God werkt volgens het Bijbelse principe van dienend leiderschap, wat we ook tegenkomen in de man/vrouw relatie en bij het geestelijk leiderschap in de Gemeente.
 2. bewogen - trouw
  God is zowel bewogen en spontaan (mens-aspect) als trouw en stabiel (rund-aspect). Aan de ene kant is God betrouwbaar en weet je precies wat je aan Hem hebt, maar aan de andere kant kan Hij spontaan iets geheel nieuws doen. God is vol emoties, maar beheerst die emoties op een volmaakte manier.
 3. rechtvaardig - ruimhartig
  Aan de ene kant is God rechtvaardig, Hij stelt hoge eisen en ziet Hij geen onvolkomenheid over het hoofd (adelaar-aspect). Aan de andere kant is zijn ruimhartige genadigheid zo groot dat Hij er de allerhoogste prijs voor betaald heeft om onze tekortkomingen en zonden te vereffenen en ons te geven wat nodig is om gelukkige mensen te kunnen zijn (mens-aspect).
 4. verstandig - daadkrachtig
  God is tegelijk daadkrachtig (leeuw-aspect) en verstandig (adelaar-aspect). God oefent zijn macht uit vanuit zijn 'uiterlijke' kracht die Hij bijvoorbeeld toont in natuurverschijnselen of in de manier waarop Hij bijvoorbeeld zijn volk Israël bijstond tijdens oorlogen. Tegelijk weten we dat God met grote wijsheid sturing en leiding geeft aan alles wat in zijn schepping gebeurt. Dat laat Gods 'innerlijke' kracht zien. Bij God is de volmaakte balans aanwezig tussen uiterlijke en innerlijke kracht.
 5. eigenmachtig - relatiegericht
  God is eigenmachtig (leeuw-aspect) en is de enige persoon die leven in zichzelf heeft, terwijl alle geschapen wezens leven van Hem hebben ontvangen. Tegelijk hecht God grote waarde aan relaties met mensen (mens-aspect). Ook dit is weer zo'n balans, waar we nooit op uitgekeken raken. God heeft in feite geen mensen of wat ook nodig en tegelijk wil Hij niet leven zonder intens met hen verbonden te zijn.
 6. creatief - werkzaam
  God is aan de ene kant creatief en onvoorspelbaar (adelaar-aspect) en aan de andere kant gestructureerd en handelt Hij volgens herkenbare patronen (rund-aspect). God is aan de ene kant vol originaliteit en doet voortdurend nieuwe en onverwachte dingen. Aan de andere kant is God praktisch werkzaam in de gewone, routinematige dingen van het leven. In de schepping zien we deze balans uitgebeeld: aan de ene kant grote variatie en schoonheid, aan de andere kant orde en structuur.

Conclusie

 

Gods karakter is eeuwig onveranderlijk en volmaakt evenwichtig. Alles in God is volmaakt goed en bewonderenswaardig. We zullen nooit uitgekeken raken op Gods veelzijdige persoonlijkheid en steeds weer nieuwe diepten ontdekken. God laat zich tot op zekere hoogte goed kennen door ons mensen, maar in diepste wezen is en blijft Hij een mysterie voor ons. God zal altijd veel groter zijn dan we denken te weten.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

 1.2. Gods karakter 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies