link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.5.2. God is eigenmachtig

Inhoud:

- God is onafhankelijk
- God is soeverein
- God is initiatiefrijk
- God is de eerste in alles


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

God is onafhankelijk

 

In de Bijbel lezen we dat de eeuwige God de enige is die onsterfelijkheid heeft:

"... de Koning der koningen en de Here der heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, die geen der mensen gezien heeft of zien kan ..." (1 Timoteüs 6:15-16, NBG1951)

God is de enige in het heelal die leven in zichzelf heeft en die daarom volkomen onafhankelijk is. God treedt volledig eigenmachtig op en daarin onderscheidt Hij zich van alles en iedereen. Daarom kan alleen God zichzelf aanduiden met die bijzondere naam "Ik ben" (Exodus 3:14), een naam die betrekking heeft op de verleden tijd, de tegenwoordige tijd en de toekomende tijd. In het Bijbelboek Openbaring komen we een prachtige 'vertaling' van deze naam tegen:

"Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige." (Openbaring 1:8, NBG1951)

God is aan niemand verantwoording schuldig. God doet wat Hem goeddunkt.

"Onze God is immers in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt." (Psalm 115:3, HSV2010)

Alle andere levende wezens zijn door God geschapen en hebben het leven van Hem ontvangen en daardoor zijn ze afhankelijk van Hem. God is volkomen vrij in zijn doen en laten. Hij bepaalt wat er gebeurt en wordt daarbij door niemand beperkt of gedwongen om iets tegen zijn wil te doen.

"Hij (=God) laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt." (Handelingen 17:25, NBV2004)

God is soeverein

 

Het begrip soevereiniteit is het absolute recht om macht uit te oefenen. God is soeverein heerser van over alles wat bestaat en is degene die het beleidsplan voor de kosmos heeft vastgesteld. Dat beleidsplan omvat alle eeuwen van de materiële wereld (waar het tijdsbegrip bestaat) en de eeuwigheid van de geestelijke wereld. Het omvat onder meer:

God oefent zijn gezag uit op basis van dit globale eeuwige beleidsplan.

Zie ook onderwerp 'Gods eeuwige plan' in hoofdstuk 'Gods leiding'.

God is initiatiefrijk

 

God is het die initiatieven neemt. Hij heeft besloten tot het scheppen van hemel en aarde en sindsdien leidt Hij de geschiedenis en voert Hij zijn plannen uit, soms door de mensen hun gang te laten gaan, soms door in te grijpen. Denk maar aan de zondvloed, de roeping van Abraham, de manier waarop God het volk Israël door de eeuwen heen geleid heeft.

Denk ook aan het zenden van Jezus naar de aarde, aan de krachtdadige bekering van Paulus, aan het herstel van de staat Israël in 1948, enzovoort.

De Bijbel staat vol met voorbeelden van Gods ingrijpen, van opdrachten die God aan individuele mensen gaf en van Gods plannen voor de toekomst. God grijpt voortdurend in, zowel in het groot (wereldgeschiedenis) als in het klein (in jouw en mijn leven), of we het opmerken of niet.

God is de eerste in alles

 

"Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof." (Hebreeën 12:2, WV2012)

Jezus is de grote pionier en voortrekker, die heeft laten zien hoe een leven in volkomen gehoorzaamheid en verbondenheid met God er uit ziet. Jezus leidt je op je levensweg en helpt je groeien in geloof tot het einde van je leven op aarde.

"... Christus is opgestaan uit de doden, als eersteling van hen die ontslapen zijn." (1 Korintiërs 15:20, WV2012)

Na ons aardse leven zullen alle ware gelovigen een opstanding meemaken, net als Jezus. Kortom: Jezus is degene die in alle opzichten voorop gaat en een voorbeeld voor ons is.


Volgend onderwerp:

 1.5.3. God is gezagvol 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies