link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.5.3. God is gezagvol

Inhoud:

- God is 'awesome'
- God bepaalt wat er gebeurt
- Dienend leiderschap
- Gods bestuur is volmaakt
- God is een Leidsman en Raadgever


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Toen de apostel Johannes een langdurige geestvervoering naar de hemelsferen meemaakte, wat was het eerste wat hij zag?

"En meteen raakte ik in geestvervoering. En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand." (Openbaring 4:2, HSV2010)

Een troon dus. En dat is het symbool van het gezag van onze almachtige God. Bij het verder lezen van Bijbelboek Openbaring kom je veel tegen wat moeilijk te begrijpen is. Maar één ding komt overduidelijk naar voren en dat kan je niet ontgaan: de regie van al het wereldgebeuren, nu en in alle tijden, is bij de troon van God die heerst over alles wat bestaat.

God is 'awesome'

 

God is ontzagwekkend in de letterlijke betekenis van het woord: Hij wekt ontzag op. In Bijbelboek Openbaring lezen we verschillende keren dat, wanneer God iets van zijn heerlijkheid in de hemel laat zien, mensen en engelen voorover vallen, vol van heilig ontzag.

Het Engelse woord 'awesome' geeft zo prachtig weer wat dit betekent. Als de hemelbewoners God zien valt hun mond vanzelf open van verbazing en dan kunnen ze alleen maar 'oooooh' zeggen van verwondering en respect. En van dat 'oooooh' komen de Engelse woorden 'awe' en 'awesome' vandaan, woorden met een klanknabootsing dus.

God bepaalt wat er gebeurt

 

God is heerser over de schepping en regeert met onbetwist gezag over alles wat Hij geschapen heeft:

"God is koning van heel de aarde ... God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon." (Psalm 47:8-9, NBV2004)

Gods absolute heerschappij houdt in dat zijn wil wet is in het heelal. Gods besluiten staan vast. Wij weten vaak niet waarom God sommige besluiten neemt. En de manier waarop God zijn plannen uitvoert roept soms indringende vragen op. Omdat God ook volmaakt verstandig is mogen we ervan uitgaan dat Hij geen vergissingen maakt en dat alles in de wereldgeschiedenis op termijn zich op de juiste manier zal ontwikkelen. En dat geldt ook voor de manier waarop God jouw leven bestuurt en leidt.

"... Wat ik besluit, wordt van kracht, en alles wat ik wil, breng ik ten uitvoer." (Jesaja 46:10, NBV2004)

Dat mogen we als gelovigen ook beamen in het 'Onze Vader' gebed:

"... Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde." (Matteüs 6:10, NBG1951)

God is Heer van de geschiedenis en Jezus speelt de hoofdrol bij de uitvoering van Gods wereldplan, zoals Hij eens zelf tegen de apostel Johannes zei:

"(Jezus) die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft - wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen." (Openbaring 3:7, NBV2004)

In Openbaring 5 lezen we een symbolische voorstelling van Jezus, die in de gedaante van het Lam van God de zegels van de boekrol met Gods wereldplan mocht openen om Gods wereldplan ten uitvoer te brengen.

Zie ook onderwerp 'Gods eeuwige plan' in hoofdstuk 'Gods leiding'.

Dienend leiderschap

 

God is geen god van onderwerping, die je alleen vrees inboezemt. Zulke goden zijn bedenksels van mensen. Maar Gods gezag is verweven met zijn liefde. God maakt ons niet tot slaven, maar tot vrije mensen.

Ondanks Gods overweldigende, ontzagwekkende macht en gezag over de schepping, hanteert God het model van het dienende leiderschap. Dit wordt het beste geïllustreerd door Jezus, die de diepst mogelijke weg is gegaan om de mensheid te dienen als de minste onder de mensen. Jezus heeft zich vernederd door de meest vervloekte dood te sterven om mensen te redden en hen eeuwig leven te kunnen aanbieden. Nooit in de geschiedenis is zo'n uitzonderlijk voorbeeld van dienend leiderschap gegeven. Deze mentaliteit komen we niet alleen tegen bij Jezus, maar ook bij God de Vader, want beiden hebben exact hetzelfde karakter.

Daarom wordt dit voorbeeld van dienend leiderschap als voorbeeld gesteld voor alle gelovigen, en speciaal voor geestelijke leiders en gehuwde mannen.

"Hij had de gestalte van God, maar heeft zich niet willen vastklampen aan zijn gelijkheid met God. Hij heeft zijn grootheid opgegeven door de gestalte van een slaaf te aanvaarden ... en hij vernederde zich door gehoorzaam te worden tot in de dood, de dood aan een kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de allerhoogste titel geschonken." (Filippenzen 2:6-9, GNB1996)

Nadat Jezus zijn taak op aarde volledig had vervuld, ontving Hij welverdiend de hoogste positie in de hemelsferen. Hij zit aan de rechterhand van de Vader en dat betekent dat Jezus de uitvoerende macht heeft onder het oppergezag van God de Vader. Ook zal Jezus terugkomen om als de lang verwachte vredevorst over de aarde te regeren.

Jezus zou nooit koning van de aarde kunnen worden zonder die diepe weg van zelfopoffering. Alleen Jezus is waardig genoeg om als koning te worden geaccepteerd, gehoorzaamd en aanbeden te worden door de schepping. Daarom is het een voorrecht, een eer en een vreugde om deze Koning te dienen en te volgen.

Gods bestuur is volmaakt

 

Een goede directeur, leider of regeerder heeft niet alleen een goed beleid voor de afhandeling van lopende zaken, maar ook een langetermijnvisie. God kan de eeuwigheid overzien en als geen ander weet Hij welk beleid Hij moet voeren om op termijn de beste resultaten te bereiken.

Dat betekent soms dat er maatregelen genomen moeten worden die op korte termijn onprettig zijn, maar op de lange termijn veel winst opleveren. Denk maar aan bezuinigingsrondes van de regering en maatregelen voor het terugdringen van het financieringstekort. Regeringsleiders moeten in zulke gevallen steevast hevige weerstanden overwinnen van mensen of politieke partijen die alleen maar willen denken aan de korte termijn en wat ze morgen in hun portemonnee hebben.

Wees ervan overtuigd dat God ook zijn bedoelingen met jouw leven zal uitwerken en dat niets buiten zijn wil kan gebeuren wat je schade zal doen.

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6, HSV2010)

Zie ook onderwerpen
- 'Gods eeuwige plan' in hoofdstuk 'Gods leiding'.
- 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

God is een Leidsman en Raadgever

 

"Ik onderwijs en leer u de weg die u moet gaan; Ik geef raad, mijn oog is op u." (Psalm 32:8, HSV2010)

Deze woorden hebben in de eerste plaats betrekking op het onderwijs vanuit Gods levenswet om te leven volgens zijn leefregels. Daarnaast kun je God vertrouwen voor de manier waarop zijn leiding je helpt het doel te bereiken dat God met je heeft. Soms lijkt je leven een warboel, maar dan ontdek je later hoe God alle gebeurtenissen in je leven gebruikt om je te zegenen en om je leven te verrijken.

Ook beproevingen en onbegrijpelijke dingen die Hij toelaat in je leven, passen binnen zijn wijze leiding over je leven. Als gelovige mag je weten dat God je leven zal leiden, besturen en tot een goed einde brengen.

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk is begonnen, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6, HSV2010)


Volgend onderwerp:

 1.5.4. God is daadkrachtig 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies