link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.5.4. God is daadkrachtig

Inhoud:

- God is vreeswekkend voor zijn vijanden
- God bestrijdt zijn vijanden
- God vergeldt het kwade
- Opstandingskracht
- God beschermt en bevrijdt gelovigen
- Beschermt God je altijd?
- God geeft gelovigen kracht


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

Niemand overtreft God in kracht. Onze Schepper bruist van energie en vitaliteit. Alle energie is immers van Hem afkomstig! God is oneindig daadkrachtig, maar weet zijn kracht volmaakt te beheersen, dit in tegenstelling tot de meeste mensen.

"... Er is geen god in de hemel of op de aarde die zulke werken en zulke machtige daden verricht als U!" (Deuteronomium 3:24, WV2012)

God is vreeswekkend voor zijn vijanden

 

"Vreeswekkend bent u; wie kan uw toorn trotseren?" (Psalm 76:8, NBV2004)

Een voorbeeld van Gods ontzagwekkendheid in het Oude Testament is dat God de vijandige legers van Egypte liet omkomen in de Rietzee, nadat het volk Israël over een droog pad door het water had gelopen. De volgende versregels komen uit een lied over deze bijzondere gebeurtenis:

"Uw hand, HEER, ontzagwekkend in kracht, uw hand, HEER, verplettert de vijand. U toont uw majesteit en breekt uw tegenstanders, uw toorn ontbrandt en verteert hen als stro." (Exodus 15:6-7, NBV2004)

Veel christengelovigen beseffen te weinig dat Jezus vandaag een andere positie heeft dan toen Hij op aarde leefde. Tijdens zijn leven op aarde was Jezus vooral onderwijzend, dienend en genezend aanwezig, maar nu is Hij in de eerste plaats de machtige heerser op de troon van God. In Openbaring 1:13-16 wordt ons verteld hoe de intussen verheerlijkte Jezus zich aan de apostel Johannes openbaarde:

 • Zijn ogen flikkerden als een vlammend vuur.
 • Zijn voeten gloeiden als brons in een oven.
 • Zijn stem klonk zo krachtig als het geluid van geweldige watermassa's.
 • Zijn tong was zo scherp als een tweesnijdend zwaard.
 • Zijn gezicht schitterde als de felle zon.

Vroeger vond ik die beschrijving van Jezus' verschijning behoorlijk angstaanjagend. Later ging ik begrijpen dat Jezus dat niet deed om zijn goede vriend Johannes de stuipen op het lijf te jagen. Nee dit was om hem te laten zien hoe krachtig Hij is als degene die de gelovigen beschermt en strijdt tegen het rijk van de satan. Geen wonder dat de satan doodsbang is voor zijn verschijning!

God bestrijdt zijn vijanden

 

In het Oude Testament lezen we talloze malen dat God zich in de strijd wierp als vijanden het op zijn volk Israël hadden gemunt. Daarom wordt God in het Oude Testament dikwijls de God van de hemelse machten genoemd. God is een krijgsheld (Exodus 15:3; Jesaja 42:13) die streed voor zijn volk.

"Wees niet bevreesd voor hen, want de HEERE, uw God, Hij is het die voor u strijdt." (Deuteronomium 3:22, HSV2010)

Nieuwtestamentische gelovigen hebben geen aardse strijd te voeren, maar een strijd tegen de demonische wereld.

De apostel Johannes had een hemelvisioen waarbij Hij Jezus beschreef als legeraanvoerder in de strijd tegen de machten van de satan:

"Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar' heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf. Hij droeg met bloed doordrenkte kleren. Zijn naam luidde 'Woord van God'. De hemelse legermacht, gekleed in zuiver, wit linnen, volgde hem op witte paarden." (Openbaring 19:11-14, NBV2004)

God vergeldt het kwade

 

Toen David achterna gezeten werd door koning Saul, liet hij de vergelding over aan God.

"Laat de HEER beslissen wie van ons beiden in zijn recht staat en laat de HEER mij op u wreken; ik zal mijn hand niet tegen u opheffen." (1 Samuel 24:13, NBV2004)

Door die instelling bleef David zelf vrij van schuld. Gods vergelding is namelijk onze bescherming en bewaart ons ervoor om zelf het kwade op een onverantwoorde manier te vergelden. Als je in verbondenheid met God leeft, hoef je als gelovige zijn toorn niet te vrezen, want alle vergelding voor je beleden zonden heeft God op Jezus doen neerkomen. Die vergelding heeft dus al plaatsgevonden en zal niet worden herhaald.

Gods wraak of vergelding is een uitwerking van Gods gerechtvaardigde toorn over mensen die voor de zonde gekozen hebben. Sterker nog: zonder dat zou God onmogelijk rechtvaardig genoemd kunnen worden. God voert zo nodig straffen of strafgerichten uit over zijn vijanden als vergeldingsmaatregelen (Psalm 94:1-2). Denk bijvoorbeeld aan de zondvloed (Genesis 6:5-7) en de verwoesting van Sodom en Gomorra (Genesis 18-19). In de visioenen van Johannes komt een opmerkelijke passage voor over de martelaren in de hemel. Zij bidden het volgende gebed tot God:

"... Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen?" (Openbaring 6:10, HSV2010)

Bij de wederkomst van Jezus zullen Gods strafgerichten plaatsvinden tegen de vijanden van Gods volk Israël en de Gemeente van Jezus. Veel Bijbelgedeelten geven daar informatie over, meestal in de vorm van symbolische voorstellingen (zie bijvoorbeeld Zacharia 14:12; Openbaring 16). God is een verterend vuur voor zijn vijanden (Jesaja 33:14; Hebreeën 12:29) waardoor eenmaal alles zal worden verteerd wat onheilig is. De hel in de vuurpoel is de laatste plaats waar vergelding plaatsvindt van mensen die 'het kwade liefhebben':

"Maar voor hen die laf en trouweloos zijn geweest, die zich hebben ingelaten met gruwelijke dingen, met moord, ontucht, toverij of afgodendienst, voor allen die de leugen hebben gediend: hun deel is de vuurpoel met brandende zwavel, dat is de tweede dood.' (Openbaring 21:8, NBV2004)

Opstandingskracht

 

De kracht van Jezus komt sterk naar voren in de talloze wonderen die Hij heeft verricht. Maar het sterkst is die kracht tot uiting gebracht in Jezus' opstanding uit de dood, want Hij heeft ...

"... door zijn opstanding uit de doden verklaard (=bewezen) Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Here " (Romeinen 1:4, NBG1951)

De Bijbel spreekt zowel over het feit dat Jezus zelf is opgestaan als dat Hij door de Vader is opgewekt. Het maakt niet zoveel uit, omdat Vader en Zoon een hechte eenheid vormen.

In de evangelieverkondiging van de eerste tijd werd sterk de nadruk gelegd op de opstanding van Jezus, omdat hierin de kracht van Jezus het sterkst naar voren komt. Door de kruisdood van Jezus heeft Hij de macht van de satan gebroken en zijn opstanding is de machtige afsluiting van de grootste strijd die ooit in het heelal is gestreden.

God beschermt en bevrijdt gelovigen

 

God heeft zijn volk Israël met grote kracht uit Egypte geleid en zijn volk voortdurend daadkrachtig geholpen. Dezelfde God staat even nadrukkelijk klaar om ons als gelovigen in alle opzichten bij te staan in de strijd, in geestelijke zin dan. God is een toevlucht en vesting (Psalm 46:1), een kracht en een schild (Psalm 28:7). De Bijbel staat vol met voorbeelden waarbij mensen op wonderlijke manieren werden beschermd of bevrijd. Denk maar aan David die beschermd werd tegen de aanvallen van koning Saul, Daniël die de leeuwenkuil overleefde. God geeft zijn kracht aan zwakken (Jesaja 40:29-31).

"... waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij." (Jozua 1:9, NBV2004)

En wat vind je van de volgende uitspraak van God over de stad Jeruzalem:

"... Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de HEER – en haar met mijn luister vullen." (Zacharia 2:9, NBV2004)

De computerterm 'firewall' is afkomstig uit deze Bijbeltekst. Deze software, ontworpen door Israëlische ICT specialisten, is op bijna alle computers aanwezig om misbruik van buitenaf te weren. Op dezelfde manier heeft een gelovige, die in verbondenheid met Jezus leeft, een beschermende macht om zich heen. Er kan hen niets overkomen wat God niet toelaat.

In het Nieuwe Testament komen we ook wonderen van Gods bevrijding en bescherming tegen. Voorbeelden:

 • Bevrijding van de apostelen uit de gevangenis (Handelingen 5:17-25)
 • Bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:6-19)
 • Aardbeving toen Paulus en Silas in de gevangenis zaten (Handelingen 16:19-40)
 • Bewaring van Paulus en de opvarenden van een schip tijdens een storm (Handelingen 27:14-44)
 • Bescherming van Paulus toen hij door een giftige slang was gebeten (Handelingen 28:2-6)

Beschermt God je altijd?

 

In de loop van de geschiedenis heeft God talloze van zulke wonderen van bescherming en uitredding verricht, tot op vandaag toe. Maar als gelovigen hebben we geen garantie dat God ons altijd bevrijdt. De laatste woorden van Jezus in zijn onderwijs aan zijn discipelen maakten dat duidelijk:

"Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33, HSV2010)

In alle eeuwen daarna hebben veel gelovigen geleden onder zware geloofsvervolging, vooral nu! Wat moeten zij met Bijbelgedeelten als het volgende:

"Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest, hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht, zijn trouw is een veilig schild. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen, ook de pijl niet die overdag op je afvliegt, noch de pest die rondwaart in het donker, noch de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen." (Psalm 91:3-7, NBV2004)

Oudtestamentische Bijbelgedeelten als deze moet je bijna altijd 'vergeestelijken'. Gods belofte van hulp in de nieuwtestamentische strijd geldt zonder meer voor de geestelijke kant van de strijd. Maar God laat soms toe dat wij lijden om de naam van Jezus. In sommige landen lijden christenen soms de vreselijkste dingen waarbij je je afvraagt: "Hoe kan God dit toelaten?" Maar vergeet niet dat we als christengelovigen een gekruisigde Heer volgen en lijden kan daarbij horen. Tegelijk is het opvallend hoe veel verhalen we kennen van gelovigen die onder de ergste omstandigheden Gods kracht, diepe vrede en zelfs blijdschap hebben ervaren. Dat is overwinning, of niet soms? Christenen hebben een eeuwigheidsperspectief!

Zie ook hoofdstuk 'Geloofsvervolging'.

God geeft gelovigen kracht

 

Gods kracht werkt dus vooral ook op het geestelijke vlaken die met kracht is werkzaam door de Heilige Geest.

"Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen ..." (Handelingen 1:8, NBV2004)

"... en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven." (Efeziërs 1:19, NBV2004)

Het is niet zo dat de Heilige Geest je een hoeveelheid kracht geeft zodat je die kracht ZELF kunt gebruiken om alles beter te kunnen doen. Het is en blijft de kracht van de Heilige Geest zelf en HIJ wil in en door je heen werken. Daarbij is overgave van je wil aan God, gehoorzaamheid aan zijn wil en een diep besef van afhankelijkheid van Hem van het allergrootste belang.

De Heilige Geest Geest geeft geeft gelovigen:

 • kracht voor een toegewijd leven, om een rein en heilig leven te leiden
 • kracht om achterstelling, discriminatie, bespotting of andere vormen van lijden te dragen die je ondervindt vanwege je verbondenheid met Jezus
 • kracht om liefde te hebben voor mensen die je iets ergs hebben aangedaan
 • kracht bij geestelijke strijd, wanneer je het moeilijk hebt en bij allerlei uitdagingen
 • kracht om te overwinnen over zondige gewoonten en de voortdurende verleidingen van de oude natuur
 • kracht om te getuigen
 • kracht om wonderen te verrichten

De Heilige Geest geeft bijvoorbeeld bovennatuurlijke kracht aan de gelovige om overwinningen te kunnen behalen over het rijk van de satan:

"... hij die in u is (=Heilige Geest), is machtiger dan hij die in de wereld heerst." (1 Johannes 4:4, NBV2004)

De Bijbel spoort gelovigen niet aan om als passieve figuren te wachten totdat de Heilige Geest hen plotseling een injectie van kracht geeft, een soort power-up. Nee, het is van belang dat je bewust bent van Gods kracht die in je IS en dat die kracht van God geactiveerd wordt zodra je een stap in geloof zet. Eerder niet.

"Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest ..." (Efeziërs 3:16, NBV2004)

Zie meer hierover in 'Kracht van de Heilige Geest' in hoofdstuk 'Heilige Geest'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  1.5. Gods kracht 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies