Bijbelstudies Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

1.4.3. God is relatiegericht

 

Inhoud:
- God verbindt zich met mensen
- God communiceert met mensen
- Jezus en zijn vrienden
- God wil bij de mensen wonen
- Eenwording met God

 

Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

 

God verbindt zich met mensen

Vanaf het moment dat er mensen op aarde woonden heeft God van alles gedaan om goede en diepgaande relaties met de mensen te hebben. Hij maakte geregeld een wandeling met Adam (en later mogelijk ook met Adam en Eva samen) door de paradijstuin. God had vrienden als Henoch, Noach en Abraham. Onze Schepper verbond zich later op een bijzondere manier aan het Gods volk Israël (Oude Verbond) en later aan de Gemeente van Jezus (Nieuwe Verbond). Deze verbonden zijn niet zomaar kille afspraken over rechten en plichten van beide kanten, maar vooral blijken van Gods verlangen naar innerlijke, innige VERBONDENHEID met mensen.

De relatie tussen God en individuele gelovigen wordt in de Bijbel met allerlei beelden beschreven. Zo zijn gelovigen Gods collega's:

"Dus wij zijn medewerkers van God ..." (1 Korintiërs 3:9, NBV2004)

en tegelijk zijn kinderen en erfgenamen:

"En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn wij erfgenamen ..." (Romeinen 8:17, NBV2004)

God gebruikt dikwijls het huwelijk om zijn relatie met zijn volk te illustreren. Dat toont aan dat God verlangt naar een hartsverbondenheid van liefde en trouw. Op aarde is het huwelijk immers de diepste uitdrukking van gemeenschap tussen twee mensen. Het aardse huwelijk is een voorafschaduwing van die megabruiloft die eens in de hemel zal plaatsvinden: de bruiloft van het Lam (Openbaring 19:7). Deze geestelijke huwelijksrelatie is eigenlijk waar het God om te doen is: de diepst denkbare relatie tussen God en mensen.

In het kort komt de relatie tussen God en wedergeboren gelovigen heeft op het volgende neer:

  1. God is hun hemelse Vader
  2. Jezus is hun verlosser en Heer
  3. de Heilige Geest is hun Helper

En die relatie met God is het kostbaarste geschenk van elke christen die een levend geloof heeft.

Zie meer in hoofdstuk 'Relatie met God'.

 

God communiceert met mensen

De soevereine God is eigenmachtig en onafhankelijk en heeft niemand nodig om 'compleet' te zijn. Toch ligt het in Gods aard om contact te willen hebben met de mensen die Hij heeft geschapen. Daarom heeft Hij de mens ook mogelijkheden gegeven met Hem te communiceren. God geniet er van als zijn kinderen tijd voor Hem nemen in gebedsomgang met Hem. Hij verlangt naar gesprekken met ons, zoals Hij die kon hebben met Henoch, Abraham en Mozes. Met hen had God een diepe vriendschapsrelatie die ontstond door veel met elkaar op te trekken.

Bij wetgeving op de berg Sinaï sprak God persoonlijk zijn volk Israël toe. Alle Israëlieten konden zijn stem horen (Deuteronomium 6:22-24). Dat was de meest spectaculaire manier waarop God ooit persoonlijk zoveel mensen tegelijk heeft toegesproken.

Later is Jezus naar de aarde gekomen, die ook wel het 'mens geworden Woord van God' wordt genoemd (Johannes 1). Jezus trad onder meer op als profeet en leraar om de mensen uitvoerig te vertellen over God de Vader en de mogelijkheid om met in verbondenheid met Hem te leven. Jezus was erg sociaal en ging graag met de meest uitlopende soorten mensen om. Mensen die een ontmoeting met Hem hadden, waren daarna nooit meer dezelfde.

Zie hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

God heeft ons de Bijbel gegeven, om daarin uitvoerig en duidelijk met ons te communiceren. Ook door profetieën, visioenen, dromen, en rechtstreekse boodschappen spreekt God tot gelovigen. We zien daar talloze voorbeelden van in de Bijbel en vandaag de dag leidt God gelovigen ook op zulke manieren, tenminste als ze er voor openstaan. Hij is de levende God, de God die spreekt.

De wereld heeft nog nooit gehoord van een God die zo uitvoerig, zo duidelijk en zo direct tot mensen gesproken heeft als onze God, de God van de Bijbel. En ook vandaag de dag spreekt God met en tot mensen, vooral door de Heilige Geest die in wedergeboren gelovigen woont.

Zie meer daarover in:
- hoofdstuk 'Bijbel'
- onderwerp 'Persoonlijke leiding van God' in hoofdstuk 'Gods leiding'

 

Jezus en zijn vrienden

Gedurende de drie jaar van Jezus' bediening op aarde, is Hij intensief met mensen omgegaan. Hij had heel veel en heel uiteenlopende sociale contacten, variërend van hooggeplaatste mensen zoals Jozef van Arimatea en rijke belastinginners tot prostituees, van intellectuele wetgeleerden zoals Nikodemus tot eenvoudige vissers. Hele groepen mensen volgden Jezus als Hij door het land trok.

Veel intensiever trok Jezus op met de twaalf discipelen en bij bijzondere gelegenheden nam Hij slechts drie van de twaalf discipelen mee: Petrus, Johannes en Jakobus. Ten slotte noemt Johannes zichzelf vier maal als de discipel, waar Jezus het meest op gesteld was. Zo zien we hoeveel belang Jezus stelde in persoonlijke vriendschappen. Jezus stond midden tussen de mensen en deed alles samen met zijn vrienden: eten, slapen, over het meer varen, voetreizen maken, mensen bezoeken, uitrusten, en ook de vele alledaagse dingen die niet in de Bijbel vermeld staan.

Zie onderwerp 'Jezus en zijn discipelen' in hoofdstuk 'Ontmoetingen met Jezus'.

 

God wil bij de mensen wonen

God verlangt ernaar onder de mensen te wonen. In het Oude Testament lezen we dat God min of meer zichtbaar te midden van zijn volk woonde en troonde. Eerst in de tabernakel (een mobiel tempeltje) in de woestijn:

"De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen." (Exodus 25:8, NBV2004)

en later in de tempel in Jeruzalem:

"David zei: 'De HEER, de God van Israël, heeft zijn volk rust geschonken en Hij woont voor altijd in Jeruzalem." (1 Kronieken 23:25, WV2012)

Jezus heeft de hemel op een symbolische manier het huis van de Vader genoemd, waar veel mensen welkom zijn:

"In het huis van mijn Vader kunnen velen hun verblijf houden. Zou Ik anders gezegd hebben dat Ik wegga om voor jullie een plaats gereed te maken?" (Johannes 14:2, WV2012)

Later, op de nieuwe aarde, zal God op een ongekend nieuwe manier voor altijd onder de mensen wonen:

"... Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn." (Openbaring 21:3, NBG1951)

Deze woorden doen eerder denken aan kamperen dan in de omgeving van een statig paleis wonen! God wil gewoon graag dichtbij ons zijn. Ook nu trouwens!

Zie daarvoor onderwerp 'Omgaan met God' in hoofdstuk 'Relatie met God'.

 

Eenwording met God

De verbondenheid met God door de Heilige Geest is de hoogst denkbare relatievorm voor de mens. Gelovigen zijn geroepen om in hun levenswandel één te zijn met Jezus en dat is de hoogst denkbare roeping:

"Getrouw is de God die u geroepen heeft tot gemeenschap met zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus." (1 Korintiërs 1:9, WV2012)

Het hoogste doel voor de mens is God te kennen en met Hem te leven. Dat is de hoogste levensvorm.

"En dit is eeuwig leven: dat de mensen u kennen, u, de enige ware God, en Jezus Christus, die u gezonden hebt." (Johannes 17:3, GNB1996)

 Volgend onderwerp: 1.4.4. God is ruimhartig 

 

INFO

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.