link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.4.4. God is ruimhartig

Inhoud:

- God is genadig
- God is vergevingsgezind
- God is vrijgevig en gul
- God is barmhartig
- Jezus maakte Gods barmhartigheid zichtbaar


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

God is genadig

 

Gods genadigheid is de eigenschap waardoor God gemotiveerd is om aan mensen gunsten te verlenen zonder dat daar van hun kant een tegenprestatie verlangd wordt. God heeft ervoor gekozen vooral een genadige, gevende God te zijn en daar heeft Hij ongetwijfeld veel plezier in. Dit sluit aan bij de woorden van Jezus:

"... Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.' (Handelingen 20:35, NBV2004)

Bij het begrip 'Gods genade' denken meeste Nederlandse gelovigen ogenblikkelijk aan vergeving van zonden, maar het omvat heel wat meer. Gods genade kan als volgt worden omschreven:

  1. Gods genade is zijn diepste motivatie om een goede God te zijn.
  2. Gods genade omvat al het goede dat God wil geven, zonder tegenprestatie.
  3. Gods genade is een onuitputtelijke bron van eindeloze goedheid.
  4. Gods genade is zichtbaar gemaakt door het plaatsvervangend sterven van Jezus.
  5. Gods genade is beschikbaar voor alle mensen van alle tijden.
  6. Door Gods genade krijg je niet de straf die je als zondig mens verdient vanwege je zonden.
  7. Door Gods genade ontvang je bovendien zegeningen die je niet verdiend hebt.

Zie meer in onderwerp 'Betekenis van het kruis' in hoofdstuk 'Kruis van Jezus'.

God is vergevingsgezind

 

"Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus." (Romeinen 3:23-24, HSV2010)
"... de genade, die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Here." (Romeinen 6:23, NBG1951)

Gods vergevingsgezindheid vloeit voort uit Gods genadigheid. God heeft er geen plezier in om straffen uit te delen als mensen zich hebben misdragen. Hij laat zijn ruime hart spreken en vergeeft van harte wie Hem hun zonden erkennen en Hem willen gehoorzamen. Aan de andere kant blijft Gods rechtvaardigheid gehandhaafd doordat kwaadwillende mensen wel degelijk gestraft worden.

God is zeer royaal in zijn vergeving, veel royaler dan de mensen. Eenmaal vergeven zonden komen niet meer bij Hem op en God doet ze zover weg dat Hij zelf er niet meer bij kan. Ze bestaan dan eenvoudig niet meer. God die alles in de schepping kan waarnemen kan ze dus ook niet meer vinden:

"... Onze zonden werpt u in de diepten van de zee." (Micha 7:19, NBV2004)

Inderdaad, als God vergeeft, doet Hij dit grondig en van harte:

"Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan." (Psalm 103:11-12, HSV2010)

God is veel ruimhartiger dan de mensen en niemand is zo vergevingsgezind als God.

God is vrijgevig en gul

 

God is buitengewoon royaal in het geven van zegeningen. Gods vrijgevigheid staat los van onze dankbaarheid en er worden geen tegenprestaties voor verwacht.

Aan zijn volk Israël deed God de volgende belofte toen ze op het punt stonden het beloofde land Kanaän binnen te trekken:

"Op de grond die de HEER uw vaderen onder ede beloofd heeft, zal Hij u rijke overvloed schenken in alles, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw grond." (Deuteronomium 28:11, WV2012)

Voor nieuwtestamentische gelovigen zijn Gods beloften in de eerste plaats van geestelijke aard:

"Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed." (Johannes 10:10, GNB1996)

"Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard, maar hem uitgeleverd om ons te redden. Als hij zelfs zijn Zoon heeft gegeven, zal hij ons al het andere dan ook niet geven?" (Romeinen 8:32, GNB1996)

Maar Jezus had ook aandacht voor het aardse welzijn van mensen. Het eerste wonder van Jezus was het veranderen van water in wijn om de feestvreugde van een bruiloft te laten doorgaan. Meerdere keren zorgde Jezus voor een spectaculaire visvangst, en meerdere keren gaf Hij een massa mensen te eten. Deze drie voorbeelden laten allemaal iets zien van overvloed. Jezus gaf niet precies genoeg maar een flinke schep er bovenop! Denk nooit dat God zuinig of krenterig is.

God is gul en vrijgevig boven verwachting. De apostel Paulus beschreef daar heel uitbundig over:

"Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen." (Efeziërs 3:20-21, NBV2004)

Is dat duidelijk genoeg?

God is barmhartig

 

Verwant aan het begrip 'genadigheid' is het begrip 'barmhartigheid', in sommige Bijbelvertalingen ook wel innerlijke ontferming genoemd. Het woord 'barmhartigheid' is verwant aan het Hebreeuwse woord voor baarmoeder, waarmee dus een zeer diepe liefdevolle, moederlijke aandacht wordt uitgedrukt. Innerlijke ontferming of barmhartigheid is een belangrijke eigenschap van God. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Hij deze eigenschap van zichzelf noemde toen Hij zijn naam uitriep tegenover Mozes:

"De HEER daalde neer in een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam HEER uit. De HEER ging hem voorbij en riep: 'HEER! De HEER is een barmhartige en genadige God, geduldig, groot in liefde en trouw ..." (Exodus 34:5-6, WV2012)

Het gaat hier dus niet om één van de vele eigenschappen van God, maar om een kerneigenschap. Geen enkele oudtestamentische gelovige heeft zo dicht bij God geleefd als Mozes. Tegenover niemand heeft God zoveel van zijn innerlijk laten zien als aan Mozes. Deze woorden zijn dus goud waard!

God is barmhartig en bewogen met de mensen in nood, die hulp van buitenaf nodig hebben. Hij is een Vader voor weduwen en wezen. God luistert naar gebroken mensen, zwakken en rechtelozen:

"Hij geneest wie gebroken zijn en verzorgt hun diepe wonden" (Psalm 147:3, NBV2004)

"De HEERE ondersteunt allen die vallen, Hij richt alle gebogenen op. " (Psalm 145:14, HSV2010)

"... Juich voor de HEER, want de HEER is zijn naam, vader van wezen, beschermer van weduwen ... God geeft de eenzamen een thuis ..." (Psalm 68:5-7, WV2012)

God zorgt voor gelovigen als een vader:

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen." (Psalm 103:13, HSV2010)

of als een moeder:

"Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten ..." (Jesaja 66:13, NBV2004)

Gods genadigheid strekt zich niet alleen uit over gelovigen, die in verbondenheid met Hem leven, maar ook over andere mensen. Dat kunnen we bijvoorbeeld zien in het Bijbelboek Jona:

  • God redde de zeelieden in de storm (nadat ze Jona in de zee hadden gejonast).
  • God redde Jona uit het water door een zeemonster dat hem inslikte en later weer uitspuugde.
  • God redde de bevolking van Nineve nadat ze tot inkeer waren gekomen.

Voorwaarde is wel dat zij God als zodanig erkennen en respecteren.

Jezus maakte Gods barmhartigheid zichtbaar

 

Jezus heeft Gods barmhartigheid op veel verschillenden manieren gedemonstreerd. Zo lezen we in de Bijbel uitdrukkingen als:

"Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen ..." (Lucas 7:13, NBV2004)

Een van de bekendste gelijkenissen van Jezus was die van de barmhartige Samaritaan. Daarin liet Jezus zien dat het omzien naar medemensen in nood voor God belangrijker is dan elke andere vorm van godsdienstigheid. En dat zegt ook iets van God zelf. God is niet zo wettisch als mensen wel eens denken!


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  1.4. Gods vriendelijkheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies