banner image

 

1.3.1. Cherub lijkend op een adelaar

Elk van de vier cherubs bij Gods troon laat in zijn uiterlijke verschijning een aspect ziet van Gods volmaakt goede karakter.

het uiterlijk van
de cherub
heeft te maken met ... dus met Gods en is een afbeelding
van Gods
adelaar wat God (BE)DENKT
met betrekking tot zijn schepping
verstand wijsheid

 

Adelaar, beeld van Gods wijsheid

Een van de cherubs in Openbaring 4:7 ziet eruit als een adelaar (of arend). Dat is een beeld van wat God BEDENKT en DENKT met betrekking tot zijn schepping of kort gezegd: Gods wijsheid. Het is de verstandelijke kant van Gods karakter.

Er staat speciaal bij dat het gaat om een VLIEGENDE adelaar en dat spreekt van opstijgen tot in de hemelse sfeer. Daarmee symboliseert hij Gods hemelse wijsheid en gedachten die veel hoger dan die van de mensen.

"Kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen, het wezen van de Ontzagwekkende geheel omvatten?" (Job 11:7, NBV2004)

"aan hem, de enige, alwijze God, komt de eer toe, door Jezus Christus, tot in eeuwigheid. Amen." (Romeinen 11:27, NBV2004)

Drie eigenschappen

Bij Gods wijsheid kunnen we denken aan drie karaktereigenschappen die min of meer in elkaar overvloeien:

  1. verstandig
  2. rechtvaardig
  3. creatief

We gaan nu zien hoe deze drie eigenschappen worden afgebeeld door een adelaar. In de volgende drie onderwerpen worden deze drie eigenschappen verder uitgewerkt.

1. Verstandig

De adelaar is een krachtige vogel en sommige soorten kunnen wel acht kilogram wegen.

"Dit zegt God, de HEER: Eens kwam er een grote adelaar naar de Libanon. Zijn vleugels waren breed en lang ..." (Ezechiël 17:3, NBV2004)

Afhankelijk van de soort kunnen adelaars vleugels hebben met een spanwijdte van wel drie meter en kunnen ze maar liefst tot elf kilometer hoog vliegen, onzichtbaar vanaf de grond. Men zegt dat ze zo hoog kunnen vliegen dat ze ijsafzetting krijgen op hun kop en vleugels. Dit zegt iets van de onnavolgbaarheid van Gods gedachten. De hoog vliegende adelaar heeft ook een uitstekend overzicht over wat er zich op de grond afspeelt. Zo beeldt de adelaar iets uit van God, namelijk dat Hij alles onderzoekt, alles opmerkt en alles weet. Adelaars bouwen hun nesten meestal op grote hoogte.

"... Je kunt je nestelen zo hoog als de adelaar ..." (Jeremia 49:16, GNB1996)

2. Rechtvaardig

De hoog vliegende adelaar kan ook in verband worden gebracht met Gods waarachtigheid, gerechtigheid en oordeel. Het begrip 'hoog' kan namelijk geassocieerd worden met hoge morele normen, en het begrip 'laag' met morele verdorvenheid. We kennen dat ook in ons eigen spraakgebruik, want we spreken over hoogstaand en laag-bij-de-gronds gedrag. God houdt er zeer hoge standaards of normen op na. Bij de uitvoering van Gods strafgerichten wordt de adelaar soms ook als beeld gehanteerd.

De apostel Johannes beschrijft de aankondiging van een godsoordeel op de volgende manier:

"In mijn visioen hoorde ik de luide roep van een adelaar die hoog in de lucht vloog: 'Wee! Wee! Wee de mensen die op aarde leven! Want dadelijk klinken de bazuinen van de drie engelen die nog niet geblazen hebben.' " (Openbaring 8:13, NBV2004)

3. Creatief

De adelaar is ook een beeld van creativiteit en vernieuwing. Als een adelaar ongeveer veertig jaar oud is maakt hij een soort verjongingsproces mee. Hij trekt zich dan lange tijd terug en krijgt dan nieuwe veren, een nieuwe snavel en nieuwe nagels. Hij komt dan als een herboren vogel tevoorschijn.

"... uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar." (Psalm 103:5, NBV2004)

"maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar ..." (Jesaja 40:31, NBV2004)

Dat is een prachtig beeld van de vernieuwing van een mensenleven door de kracht van de Heilige Geest als hij in geestelijke zin wordt wedergeboren. Door wedergeboorte word je een ander mens, waarbij je beseft dat je je vorige leven hebt afgelegd en een nieuw leven hebt ontvangen.

"Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korintiërs 5:17, GNB1996)

Als het goed is blijft de herscheppende werking van de Heilige Geest ook na die tijd doorgaan, voor zover de gelovige daarvoor open blijft staan. Dan hebben we het over de verdere geloofsgroei van de gelovige gedurende de rest van zijn leven. Op die manier is de adelaar dus een beeld van Gods scheppingsvermogen en herscheppingsvermogen.