banner image

 

1.3.2. God is verstandig

Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

"Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." (Jesaja 55:9, HSV2010)

God weet alles en doorziet alles

Deze eigenschap doet ons denken aan de vliegende adelaar, die vanaf zijn grote hoogte alles kan overzien wat er beneden op aarde gebeurt. God is op de hoogte van alles wat er gebeurt en beschikt over alle informatie die er is. God is immers overal, onbeperkt in ruimte en tijd.

"Want Gods oog is op de wegen van de mens gericht, geen van zijn stappen blijft voor hem verborgen." (Job 34:21, NBV2004)

"De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan ..." (2 Kronieken 16:9, NBV2004)

"... HEER, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet het als ik zit of sta, u doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, met al mijn wegen bent u vertrouwd." (Psalm 139:1-3, NBV2004)
"... Want de HEER onderzoekt alle harten en kent alle verlangens en gedachten ..." (1 Kronieken 28:9, NBV2004)

Niets is voor God verborgen. De overal aanwezige Schepper kent je door en door, tot in de kleinste details.

"Vanaf zijn troon houdt hij (=God) het oog op allen die de aarde bewonen. Hij die de harten van allen vormt, hij doorziet al hun daden." (Psalm 33:14-15, NBV2004)

God weet wat je in het verborgen voor Hem gedaan hebt (Matteüs 6:4). God kent de diepste motieven van je hart en ook je gedachten en gevoelens die je voor de buitenwereld verborgen wilt houden.

"... Hij kent de geheimen van ons hart." (Psalm 44:22, NBV2004)

Voor een ongelovige of een ongehoorzame gelovige kan dit overkomen als een bedreiging, want God ziet elke zonde. Een gelovige weet dat God van hem houdt, ondanks alles wat Hij van hem weet.

God kent je persoonlijk, zelfs beter dan dat je jezelf kent. Hij weet zelfs hoeveel haren je op je hoofd hebt (Matteüs 10:30). Als God zulke onbelangrijke details van je kent, mag je weten dat Hij op de hoogte is van alles wat wel belangrijk voor je is. Voor iedere oprechte gelovige is Gods alwetendheid een grote bemoediging. God kent ook je verborgen pijn, teleurstellingen en mislukkingen. Hij begrijpt je volledig en daarom kan God je helpen als geen ander.

God is intelligent en diepzinnig

"De HEER heeft de aarde met wijsheid gegrondvest, de hemel met inzicht gevestigd." (Spreuken 3:19, NBV2004)

Gods intelligentie is onbeperkt. Dat kunnen we onder meer ontdekken in de schepping die mateloos complex is. Het is niet voor niets dat heel veel wetenschappers uit vorige eeuwen diepgelovige christenen waren, want hoe meer ze de natuur bestudeerden, hoe meer respect ze kregen voor wat de Schepper had gemaakt.

Als mensen proberen we God graag na te rekenen. Als er iets gebeurt in ons leven wat we niet begrijpen, willen we weten waarom God dit laat plaatsvinden. We moeten leren accepteren dat Gods wijsheid dikwijls niet door ons begrepen kan worden. Ondanks dat kunnen we ons gerust toevertrouwen aan een God die zo 'onwijs wijs' is.

"... Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen." (Jesaja 40:28, HB2008)

Alles wat mensen ooit bedacht hebben of ooit zullen bedenken is maar een fractie van wat God allemaal weet. Als ontwikkelaar van computer software kwam ik regelmatig voor problemen te staan waar ik niet uitkwam. Diverse keren vroeg ik God om hulp en kreeg ik op dat moment een ingeving die mij op het juiste spoor bracht. Geen vraagstuk is te ingewikkeld voor Hem. Je kunt het niet zo gek bedenken of onze alwetende Schepper heeft er weet van.

Het wereldrecord wijsheid stond eeuwenlang op naam van koning Salomo. Toen eens de koningin van Scheba bij hem op bezoek kwam, legde zij hem een waslijst vragen voor.

"En Salomo loste al haar vraagstukken op; niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen." (1 Koningen 10:3, NBG1951)

Jezus is de meest wijze persoon, die de aarde ooit gekend heeft en verbeterde daarbij ruimschoots de reputatie van koning Salomo. Hij zei van zichzelf:

"... en zie, meer dan Salomo is hier." (Lucas 11:31, HSV2010)

Dus ook jouw en mijn problemen zijn oplosbaar voor God. Geen enkel probleem!

Al op 12-jarige leeftijd wist Jezus de schriftgeleerden te verbazen door zijn inzicht in de dingen van God.

"Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn verstand en antwoorden." (Lucas 2:47, HSV2010)

En als we het gesprek tussen Jezus en Nikodemus lezen, dan valt op hoe diepzinnig Jezus was bij de beantwoording van de vragen van deze wetgeleerde.

God onderwijst

Het meeste geloofsonderwijs ontvangen we vanuit het geschreven Woord van God, de Bijbel. Een belangrijke plaats neemt daarbij de wet van Mozes in, die in het Hebreeuws de Thora wordt genoemd (dat betekent: onderwijs in de breedst mogelijke betekenis). Ook het onderwijs van Jezus was gebaseerd op de wet van Mozes, waarbij Hij onderwees vanuit het perspectief van het koninkrijk van de hemel.

Toch blijven de woorden van de Bijbel niet meer dan dode letters en nutteloze verstandskennis als ze niet levend worden gemaakt door Gods Geest. Dat begint al bij de wedergeboorte. Jezus zei het op de volgende manier:

"... Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij." (Johannes 6:45, HSV2010)

Dan wordt het licht als het ware aangestoken in je hart en ga je het 'zien' met geestelijke ogen en dan 'weet' je op een heel diepe manier dat het waar en echt en zuiver en kostbaar is. Zo onderwijst de Heilige Geest de gelovige steeds bij het lezen van de Bijbel. Dat is het geheim de verknochtheid aan het Woord van God die je aantreft bij gelovigen die de verbondenheid met God door de Heilige Geest uit ervaring kennen.

Gods onderwijs heeft ook betrekking op het levenslange leerproces dat elke gelovige meemaakt, de leerschool van de geloofspraktijk. De belangrijkste levenslessen leren we in het dagelijkse leven, in de omgang met andere mensen en vooral in moeilijke tijden. Dat wordt ook duidelijk geïllustreerd in de levens van bekende Bijbelse personen als Mozes, Petrus, Paulus en Abraham.

Jezus was een leraar

Jezus werd vaak aangesproken als meester of als rabbi, dat is de gebruikelijke aanspreektitel voor een Joodse schriftgeleerde. Ook zijn twaalf discipelen spraken Hem zo aan. Het onderwijs van Jezus ging vooral over het koninkrijk van de hemel en over wie God de Vader was. Massa's mensen kwamen naar Hem luisteren.

"Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak met gezag." (Lucas 4:32, NBV2004)

Veel van Jezus' onderwijs vinden we in de vier evangeliën.

Zie meer hierover in
- onderwerp 'Jezus de prediker en leraar' in hoofdstuk 'Wie is Jezus?'
- hoofdstuk 'Zaligsprekingen'
- hoofdstuk 'Gelijkenissen van Jezus'

God is opvoeder

In de lange geschiedenis van het volk Israël kunnen we talloze malen zien hoe God zijn volk steeds stimuleert om het goede te doen en de zonde na te laten.

"God, u onderwees mij van jongs af aan ..." (Psalm 71:17, NBV2004)

Als een goede opvoeder beloont God zijn volk met zegeningen als het Hem gehoorzaamt, en laat Hij tegenslagen toe als ze zondigen. Denk aan de toezegging van zegen en vloek aan het volk Israël in Deuteronomium 28. Ook in het Nieuwe Testament lezen we hierover:

"... Mijn zoon, denk er niet te licht over als de Heer je straft, en verlies niet de moed als hij je terechtwijst ..." (Hebreeën 12:5, GNB1996)

Let wel, het gaat hier niet om vergeldingsstraffen, want die horen niet in een opvoeding thuis. Gods opvoedmethoden getuigen van grote wijsheid, bedachtzaamheid en zorgzaamheid. Ze zijn gericht op het allerbeste resultaat op de lange termijn.

God is geen slappe Vader, die zijn kinderen laat aanmodderen met het risico dat ze verkeerd terechtkomen. God gaat zorgvuldig met hen om en laat zo nodig moeilijke levensomstandigheden toe als ze daar uiteindelijk beter van worden. Daarom heeft God bijvoorbeeld de ballingschap van het volk Israël toegelaten als een soort tuchtmaatregel vanwege hun zondige levensstijl en om te voorkomen dat het zou ondergaan in totale goddeloosheid. In de gelijkenis van de verloren zoon zien we hoe de vader de jongste zoon vrijuit liet gaan omdat er geen betere manier was om een indringende levensles te leren (Lucas 15:11-24).