link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.3.3. God is rechtvaardig

Inhoud:

- God is betrouwbaar en spreekt de waarheid
- God bepaalt wat goed en slecht is
- God beoordeelt mensen
- Jezus voldeed aan Gods levenswet
- God van gerechtigheid
- Samenvatting


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

"Want de HERE is rechtvaardig, en Hij heeft gerechtigheid lief ..." (Psalm 11:7, NBG1951)

God is betrouwbaar en spreekt de waarheid

 

"Trouw is God, rechtvaardig en zuiver, in hem is geen spoor van kwaad." (Deuteronomium 32:3, NBV2004)

Gods rechtvaardigheid houdt onder meer in dat Hij uitsluitend de zuivere waarheid spreekt en daaruit leeft. Jezus zei zelfs: "Ik BEN de waarheid" (Johannes 14:6). De Heilige Geest wordt de Geest van waarheid genoemd (Johannes 15:26). Al wat God zegt is betrouwbaar.

"God is geen mens, dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Zou hij beloven en niet vervullen, zijn woord geven en het niet gestand doen?" (Numeri 23:19, NBV2004)

God zou wel kunnen liegen, maar Hij doet het niet, want dat staat haaks op zijn persoonlijkheid, op wie Hij altijd wil zijn, en dat is dus ondenkbaar.

God houdt zich aan zijn woord en vervult al zijn beloften. We kunnen Hem ook altijd vertrouwen op wat Hij in zijn Woord heeft beloofd, want tegen zijn eigen beloften ingaan kan Hij niet.

"Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen." (2 Timoteüs 2:13, HSV2010)

God bepaalt wat goed en slecht is

 

God zelf is de norm van rechtvaardigheid. Er is geen hogere wet waaraan God zich dient te onderwerpen. Niemand anders dan de Schepper kan bepalen wat goed en slecht is en rechtvaardige richtlijnen bepalen voor het gedrag van zijn schepselen. God bepaalt wat gerechtigheid is (wat van ons gevraagd wordt) en wat zonde is (wat we niet moeten doen) naar zijn heilige wil zoals die ook is beschreven in Gods Woord, de Bijbel.

De langste Psalm van de Bijbel (Psalm 119) gaat over Gods levenswet. Dit is een bron van blijde verwondering voor ieder die achter die levenswet Gods volmaakte persoonlijkheid ontdekt. Want leven volgens Gods levenswet heeft het hoogste welzijn tot gevolg. Wie tegen Gods levenswet ingaat, kan daar alleen maar ellende van verwachten.

"... Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk." (Jeremia 31:33, NBV2004)

God beoordeelt mensen

 

God is zowel de hoogste wetgever als de hoogste rechter. Omdat God de enige is die alles weet, ook de diepste gedachten, motieven, achtergronden en omstandigheden van de mensen, is Hij de enige die een rechtvaardige beoordeling van hun daden kan geven na hun aardse leven. God is zowel streng als mild. Hij doet recht aan ieder mens.

"Want onze God is een verterend vuur." (Hebreeën 12:29, HSV2010)

"Barmhartig en genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid." (Psalm 103:8, HSV2010)

"De trots van de zondaar zal ik (=God) breken, de rechtvaardige zal worden verheven." (Psalm 75:11, NBV2004)

Gods rechtvaardigheid houdt ook in dat Hij zijn schepselen op een volkomen eerlijke manier kan beoordelen op grond van zijn rechtvaardige normen.

 • God is onpartijdig (Romeinen 2:2,11)
 • God beoordeelt iemand naar wat Hij doet (Romeinen 2:6; Openbaring 20:12)
 • God beoordeelt iemand naar de kennis die hij heeft (Lucas 12:48)

God heeft gerechtigheid lief, maar Hij haat de zonde, de meest verwoestende kracht in het heelal. Tegelijk heeft God de zondaar lief en wijst niemand af die zijn zonden aan Hem belijdt. Goed doet recht aan iedereen.

Bij het laatste oordeel zal Jezus de mensen beoordelen namens God de Vader:

"Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat ... Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan ... De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden." (Openbaring 20:11-13, NBV2004)

"Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil." (Johannes 5:22, HSV2010)

Jezus voldeed aan Gods levenswet

 

Jezus was de enige mens die Gods levenswet volledig in praktijk heeft gebracht.

"En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet." (1 Johannes 3:5, HSV2010)

"Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen." (Matteüs 5:17, HSV2010)

De volgende opmerkelijke uitspraak van Jezus kan gezien worden als een waarmerk voor de echtheid en zuiverheid van zijn bediening:

"... Wat ik onderwijs heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt of dat ik namens mijzelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand." (Johannes 7:16-18, NBV2004)

Jezus leefde niet voor zichzelf, maar deed alles om God de Vader te eren en te dienen. Daarin toonde Hij zijn volstrekte integriteit. Andere stichters van religies hebben hun eigen boodschap gebracht en daar meestal een goddelijke autoriteit aan verbonden. Verder worden deze religies vaak met dwang aan mensen opgelegd. Jezus was totaal anders. Hij leefde zijn boodschap voor. Hij dwong niemand om Hem te accepteren, maar daagde de mensen uit om met een eerlijk, op God gericht hart zelf te proeven of Hij van God kwam of namens zichzelf optrad. Jezus is de meest geloofwaardige persoon die ooit op aarde geleefd heeft.

God van gerechtigheid

 

Gods rechtvaardigheid voldoet aan de hoogst denkbare normen van morele perfectie. Gods gerechtigheid houdt in dat Hij ervoor kiest om altijd het beste te zoeken voor zijn schepping, altijd recht te doen aan iedereen. Het komt niet in God op om de schepping uit te buiten voor eigen belang. God vertegenwoordigt de absolute moraliteit, of anders gezegd: God is goed in de meest volledige betekenis van het woord. In zijn oneindige wijsheid weet God wat goed is voor zijn schepping onder alle omstandigheden.

"... gerechtigheid en recht zijn de grondslag van zijn troon." (Psalm 97:2, NBG1951)

God kan onmogelijk iets zondigs doen (Hebreeën 6:18). Zodra God eenmaal zou zondigen, zou Gods troon wankelen, die immers op gerechtigheid gebaseerd is. Dan zou God ophouden God te zijn. Daarom is het ondenkbaar dat God ook maar de geringste zonde zou bedrijven.

De God van gerechtigheid is ook een God van vergelding, die schuldige mensen ter verantwoording roept en straft. Daarom lezen we in de Bijbel ook uitspraken als:

"God van vergelding, HEER, God van vergelding, verschijn in luister. Verhef u, rechter van de aarde, geef de hoogmoedigen hun loon." (Psalm 94:1-2, NBV2004)

"Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen, die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken ... "(Romeinen 1:18, HSV2010)

Er is erg veel onrecht op de wereld en er zijn talloze voorbeelden te noemen van mensen die lijden onder de terreur van ongerechtigheid. Want, om een paar voorbeelden te noemen, is het eerlijk...

 • ... dat miljoenen ongeboren kinderen worden afgemaakt en geen kans krijgen om te blijven leven?
 • ... dat veel mensen om komen van de honger, terwijl anderen ziek worden van te veel eten?
 • ... dat sommige mensen hun leven lang ellende, vervolging, ziekte of armoede meemaken, terwijl anderen een gemakkelijk leventje hebben?

God weet ook dat dit niet eerlijk is en ik geloof zeker dat God ervoor zal zorgen dat in het hiernamaals recht zal worden gedaan aan iedereen. Ik geloof dat dit ook betekent dat er zoiets als compensatie plaats zal vinden, zoals bijvoorbeeld voor vervolgde gelovigen:

"Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel ..." (Matteüs 5:10-12, NBV2004)

Uiteindelijk zullen er mensen op de nieuwe aarde wonen, terwijl andere mensen de eeuwige dood tegemoet gaan. Na het laatste oordeel al het onrecht van alle voorgaande jaren worden rechtgezet. De satan en zijn aanhangers zullen ook de vernietiging tegemoet gaan. Alle onrecht zal verdwijnen en op de nieuwe aarde zal alleen nog gerechtigheid te vinden zijn. Daarvoor staat Gods rechtvaardigheid garant!

Samenvatting

 

Wat betekent Gods rechtvaardigheid voor gelovigen?

 • God spreekt de waarheid: de volle waarheid en niets dan de waarheid.
 • God vervult al zijn beloften.
 • God bepaalt wat goed en slecht is.
 • God beoordeelt mensen en doet recht aan ieder mens.
 • God doet alleen goede dingen (gerechtigheid).

Kortom: Je kunt ALTIJD op God aan.


Volgend onderwerp:

 1.3.4. God is creatief 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies