link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.3.4. God is creatief

Inhoud:

- God is de schepper
- God is de herschepper
- God houdt van schoonheid
- God is verrassend
- God doet wonderen
- God is idealistisch
- Leuke toekomst?


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

God is de schepper

 

Gods buitengewone creativiteit is voor alle mensen zichtbaar in de schepping.

"Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen." (Romeinen 11:36, NBV2004)

God is het begin en het einde van alles wat bestaat, de oorsprong en het doel van de schepping. Vanaf het eerste tot het laatste hoofdstuk van de Bijbel komen we God als schepper tegen. De Bijbel begint met de oorspronkelijke schepping van de geestelijke wereld en de schepping van de materiële wereld (Genesis 1:1) en eindigt met de laatste schepping die de huidige schepping zal vervangen: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde (Openbaring 21:5).

Zie ook onderwerp 'God de schepper' in hoofdstuk 'Wie is God?'.

In de geschiedenis van de schepping van de aarde komen we ook de Heilige Geest tegen als medeschepper van God de Vader.

"De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water." (Genesis 1:2, HSV2010)

Ook Jezus was betrokken bij de totstandkoming van de schepping.

"zijn Zoon ... door wie Hij (God) de wereld heeft geschapen." (Hebreeën 1:2, NBV2004)

"Want God heeft door hem alles geschapen in de hemel en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, zoals tronen en heerschappijen, overheden en machten. Alles is door hem en voor hem geschapen. Hij bestaat vóór alles en alles bestaat dankzij hem." (Kolossenzen 1:16-17, GNB1996)

Zo zien we globaal het volgende patroon bij de scheppingswerkzaamheden van onze drie-enige God:

  • God de Vader als de initiatiefnemer en bestuurder
  • de Heilige Geest als bedenker en ontwerper
  • Jezus als uitvoerder

God is de herschepper

 

Als we de Bijbel doorlezen zien we dat God steeds nieuwe dingen doet, die tevoren nooit zijn vertoond. God is voortdurend herscheppend bezig in mensenlevens:

"... zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend." (Psalm 103:5, NBG1951)

De arend of adelaar wordt hier als symbool genoemd voor vernieuwing en dat doet ons denken aan de cherub, die Gods wijsheid en creativiteit laat zien. Gods creativiteit uit zich vooral in het geniale herscheppingplan voor de mens, waarbij het plaatsvervangend sterven van zijn Zoon Jezus centraal staat.

Dit plan was zo origineel, dat de satan er volledig door verrast was zonder in staat te zijn een passende tegenzet uit te voeren. In dat herscheppingplan laat God zien dat Hij van een hopeloos verloren mens een nieuwe schepping kan maken.

"Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen." (2 Korintiërs 5:17, NBV2004)

Zie ook onderwerp 'Herschepping van de mens' in hoofdstuk 'Geloofsgroei'.

God houdt van schoonheid

 

Gods schepping is uitbundig in schoonheid, soms bijna overdadig. Als we denken aan de verscheidenheid aan kleuren en geuren in de natuur, en al die soorten planten en dieren: je raakt er nooit op uitgekeken. Als de schepping in haar huidige, gedegenereerde staat al zoveel moois te bieden heeft, hoe schitterend zou de oorspronkelijke schepping dan wel niet geweest zijn?

Toen God de opdracht gaf om de tabernakel te bouwen (Exodus 35-40) als een mobiele minitempel heeft Hij mensen de begaafdheid gegeven om kunstige voorwerpen en veelkleurige gordijnen te maken. God is een kleurrijk God, die van schoonheid houdt en veel schoonheid heeft geschapen. En de God die zoveel schoonheid heeft geschapen, hoe schitterend mooi moet Hij zelf wel niet zijn?

God is verrassend

 

Hoewel we God kunnen leren kennen is Hij niet voorspelbaar en de creativiteit in zijn handelen gaat ons bevattingsvermogen ver te boven. God werkt wel gestructureerd en volgens bepaalde basisprincipes, maar zelden volgens clichés. Daardoor is het leven van een gelovige die met God wandelt altijd spannend: je weet maar nooit wat Hij in je leven gaat doen. Je weet alleen dat het goed is. Je staat geregeld voor verrassingen en telkens weer doet God originele dingen in mensenlevens waarover je verbaasd kunt staan.

In de Bijbel komen we de meest uitlopende manieren tegen waarop God op een verrassende manier te werk gaat. Enkele voorbeelden:

  • God baande een pad door de Rietzee om het volk Israël te laten ontsnappen aan de legermacht van Egypte.
  • God sprak tegen Bileam door de mond van een ezel.
  • God deed zijn Zoon Jezus op aarde geboren worden vanuit het lichaam van een gewone vrouw.
  • God verrichtte talloze opzienbarende wonderen door de hand van profeten en vooral door het optreden van Jezus.

Jezus was zo origineel in zijn optreden dat Hij in geen enkel patroon te vangen was en dat irriteerde zijn tegenstanders mateloos. Ook was Jezus buitengewoon origineel in zijn uitspraken. Hij deed vriend en vijand versteld staan vanwege zijn rake reacties, waartegen niets was in te brengen. Dat deed Jezus bijvoorbeeld als mensen Hem een strikvraag kwamen stellen (bijvoorbeeld Lucas 20:20-26) waarbij Hij hen fijntjes in hun hemd zette. Uit allerlei voorbeelden en gelijkenissen zien we hoe creatief Jezus was om Gods waarheid over te brengen.

Zie bijvoorbeeld in hoofdstuk 'Lijden van Jezus' de volgende onderwerpen:
- Vraag naar Jezus' bevoegdheid
- Belasting voor de keizer
- Vraag over de opstanding
- Davids zoon en Heer

God heeft enorm veel creativiteit in de schepping gelegd. Zo kom je bijvoorbeeld ook veel diersoorten tegen met bijzondere gedragspatronen. En wat te denken van het feit dat onze Schepper nota bene een vogelsoort heeft geschapen dat achteruit kan vliegen (kolibri's). Hoe bedenkt Hij het?

God doet wonderen

 

"Zou voor de HERE iets te wonderlijk zijn? ..." (Genesis 18:14, NBG1951)

De Bijbel staat vol met wonderen die God in het verleden gedaan heeft. Wat opvalt is dat er moeilijk een patroon in te herkennen is. Elke keer weet God op een nieuwe manier iets te doen, waardoor Hij zijn almacht en creativiteit toont. Toen Jezus op aarde was, deed Hij meer wonderen dan dat alle profeten vóór Hem gedaan hadden.

En reken maar dat er bijzondere dingen gaan gebeuren rondom de wederkomst van Jezus. God zal ons beslist verrassen door allerlei onverwachte gebeurtenissen. Jammer voor de mensen die gedetailleerde eindtijd scenario's hebben bedacht door vernuftig geknutsel met Bijbelteksten.

Zie ook hoofdstuk 'Wonderen van Jezus'.

God is idealistisch

 

Al vanaf de schepping van hemel en aarde had God buitengewoon hoge idealen voor zijn schepping. God was en is vastbesloten om tot het uiterste te gaan om het aller-allerhoogste doel met de mensen te bereiken.

  • Gods ideaalplan onder het Oude Verbond was de staat Israël, waar het volk onder zijn persoonlijke leiding de hoogst denkbare vorm van welzijn zou kunnen ervaren.
  • Onder het Nieuwe Verbond is het koninkrijk van de hemel het grote ideaalproject van God. Jezus heeft daar zoveel over gezegd toen Hij op aarde was. Het omvat de samenleving, waarin God en mensen die Hem liefhebben in volkomen harmonie met elkaar samenwerken. Daarin krijgt God de hoogste eer en vindt de mens zijn hoogste vreugde en voldoening.
  • Het uiteindelijke doel zal zijn bereikt als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde met elkaar samensmelten en het koninkrijk van God in volle glorie is verwezenlijkt. Daardoor wordt niet alleen de ellende van de zondeval tenietgedaan, maar gebruikt God de zondeval zelfs als middel om zijn schepping nog tot veel grotere heerlijkheid te brengen dan vóór de zondeval.

Zie meer hierover in onderwerp 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

Leuke toekomst?

 

Daarom mogen we ook verwachten dat we in de hemel en nog later op de nieuwe aarde stomverbaasd zullen staan van al het mooie, het nieuwe en het goede dat we daar zullen aantreffen. Het klinkt misschien raar, maar veel gelovigen zijn diep in hun hart bang dat het een beetje saai zal zijn in de hemel, eenvoudigweg omdat de meeste spannende dingen van het aardse leven er dan niet meer zullen zijn. Want waar gaan de mooiste en meest spannende boeken en films over? Over oorlog, misdaad, bedrog, overspel en ellende. Zal er dan in de hemel nog wel iets spannends gebeuren?

Wie bang is dat hij zich in de hemel of daarna ooit zal vervelen, heeft weinig begrepen van de eindeloze creativiteit van zijn Schepper. Reken maar dat God je op een adembenemende manier zal verrassen!

Zie meer hierover in hoofdstuk 'Hemel'.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  1.3. Gods wijsheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies