link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.6.2. God is trouw

Inhoud:

- Gods trouw is eindeloos en eeuwig
- God is onveranderlijk
- God is beheerst en geduldig
- God geeft vrede en innerlijke rust
- God komt zijn beloften na


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

Gods trouw is eindeloos en eeuwig

 

In de Bijbel, en vooral in de Psalmen, worden Gods liefde en trouw vaak samen genoemd: deze twee begrippen sluiten geheel bij elkaar aan.

"Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw." (Psalm 57:11, NBV2004)

"de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht." (Psalm 100:4, NBV2004)

De eeuwige trouw van God heeft me gedurende mijn leven vaak bemoedigd en gestimuleerd om Hem te vertrouwen. Gods trouw ervaar ik als een soort fundament onder mijn leven dat me draagt en vooral in moeilijke tijden betrouwbaar is gebleken.

"Mijn hulp is in de naam van de Heer
en uw grote trouw blijft voor eeuwig."
(uit Opwekkingsliederen 634)

God is onveranderlijk

 

Bij God is geen spoor van grilligheid, veranderlijkheid of wispelturigheid.

"... de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer" (Jakobus 1:17, HSV2010)

"Ik, de HEER, ben niet veranderd ..." (Maleachi 3:6, NBV2004)

De Heer is een eeuwige rots, waar je op kunt vertrouwen.

"Vertrouw altijd op de HEER, alleen op hem, want de HEER is een rots sinds mensenheugenis." (Jesaja 26:4, NBV2004)

Mensen veranderen, culturen veranderen, tijden veranderen, de wereld verandert, maar God niet. We kunnen altijd op Hem bouwen.

God is beheerst en geduldig

 

Hoewel God oneindig krachtig is en ook bewogen, heeft God een volkomen beheersing van zijn kracht en zijn gevoelens. Op veel plaatsen lezen we in de Bijbel dat God zijn boosheid inhield als Hij het volste recht had om zeer hard op te treden tegenover mensen of volken die zich schandalig gedroegen.

"De HEER is geduldig en trouw, schuld en misdaad vergeeft hij, al laat hij niet alles ongestraft ..." (Numeri 14:18, NBV2004)

In de Hebreeuwse brontekst staat letterlijk: langzaam tot toorn. In diverse Engelstalige Bijbelvertalingen lezen we: 'slow to anger'. De NBG1951 vertaling geeft het (verouderde) woord 'lankmoedig', dat is: geduld met mensen, ook als ze zich onprettig gedragen. Hierin komt duidelijk de beheerstheid van onze God naar voren.

Ook Jezus toonde steeds een bewonderenswaardige zelfbeheersing, vanaf het moment dat Hij in de woestijn door de satan op de proef werd gesteld tot in de lijdenstijd waarin hij tot het uiterste beproefd werd. Hij liet zich ook niet tot ongehoorzaamheid aan zijn Vader verleiden.

God geeft vrede en innerlijke rust

 

God heeft de oudtestamentische priesters opgedragen het volk te zegenen met de volgende woorden, waarin Gods vrede een belangrijke plaats inneemt:

"Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven." (Numeri 6:24-26, NBV2004)

Je hebt echte vrede in je hart als je vrede hebt met je verleden, je heden en je toekomst. Gods vrede omvat al deze drie levensfasen:

  1. Vrede met je verleden - God wil de zonden vergeven die je in het verleden hebt begaan zodat die je niet langer dwarszitten. Ook je mislukkingen kun je leren loslaten.
  2. Vrede met het heden - God helpt je om een positief zelfbeeld te hebben en je levensomstandigheden te aanvaarden.
  3. Vrede met je toekomst - God belooft je geen kalme levensreis, maar wel een behouden aankomst aan het einde van je leven en een prachtige toekomst bij Hem.

Je kent waarschijnlijk wel de overbekende uitnodiging van Jezus om bij Hem rust te vinden:

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven." (Matteüs 11:28, HSV2010)

Dit Bijbelvers heeft zowel betrekking op de onrust van het ronddolen zonder Hem als op de onrust van het in eigen kracht proberen volmaakt te zijn. Er is nog nooit een tijd geweest waarin zoveel onrust was als nu. Iedereen is druk met van alles dat dringend nodig schijnt te zijn en in ijltempo komt een stortvloed van informatie en impulsen op ons af, die we allemaal denken te kunnen verwerken. Te midden van al die gekte staat Jezus als de bron van rust en vrede.

Zie ook onderwerpen:
- 'Rust vinden bij Jezus' in hoofdstuk 'Geloof en geloofsgroei'
- 'Schuilen bij God' in hoofdstuk 'Beproevingen'

God komt zijn beloften na

 

De Bijbel staat boordevol beloften die er niet om liegen. We mogen van God verwachten dat Hij geen enkele van al die beloften onvervuld laat. God staat volledig achter zijn afspraken.

"God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?" (Numeri 23:19, NBG1951)

God houdt zich aan zijn verbonden:

"Erken dan dat de HEER uw God inderdaad God is, de getrouwe God die zich aan het verbond houdt ..." (Deuteronomium 7:9, NBV2004)

De Bijbel is vol met voorbeelden van vervulde beloften. Maar God vervult zijn beloften niet altijd zoals wij dat graag zouden willen. Hij doet het op zijn manier en op zijn tijd. Ook moeten we bedenken dat we Gods beloften meestal alleen daadwerkelijk ontvangen als we ze in geloof aannemen en in veel gevallen na aanhoudend gebed.

Zo heeft God voor vandaag hulp en kracht beloofd. Hij heeft ons als gelovigen beloofd elke dag bij ons te zijn en dat we eenmaal met Hem verenigd zullen worden, als we naar de hemel gaan. Ook heeft Hij beloofd dat Jezus zal terugkomen om de aarde weer tot een paradijs te maken. Kortom, genoeg beloften om elke dag naar uit te zien.

God maakt af waar Hij mee begonnen is en dat geldt ook voor jouw leven:

"Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus." (Filippenzen 1:6, HSV2010)


Volgend onderwerp:

  1.6.3. God is dienstbaar 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies