Start    Inhoud    Zoekmogelijkheden  

 

 

1.6.3. God is dienstbaar

 

- God is bescheiden
- God is nederig
- Jezus was gehoorzaam
- Jezus bracht het hoogste offer
- God geeft leven

 

Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

 

God is bescheiden

De allerhoogste God zou het volste recht hebben om zich te laten eren met indrukwekkende ceremonies, imponerende tempels en allerlei andere pracht en praal. Toch komt God erg bescheiden over. Het eerste heiligdom (de tabernakel in de woestijn) was niet meer dan een uitneembare tent met wat spullen, die door de priesters gedragen moesten worden. Deze ontmoetingstent stond in een schril contrast met de prachtige heiligdommen voor de goden van de omwonende volken.

Toen koning David vele jaren later het voornemen kreeg om die oude tabernakel te vervangen door een prachtige tempel, kreeg hij via de profeet Natan te horen dat het voor God eigenlijk niet hoefde. God vond een eenvoudige tent ook wel genoeg. God stelde Davids plan op prijs, maar liet hem weten dat Hij juist een huis voor HEM wilde bouwen, in figuurlijke zin: een eeuwigdurend koningshuis. Als je dat leest in 2 Samuel 7:4-17 kom je onder de indruk van Gods bescheiden opstelling. En als we lezen over de nieuwe aarde, dan lezen we weer zoiets simpels:

"... Zie de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zal zelf bij hen zijn ..." (Openbaring 21:3, NBG1951)

Dat klinkt eerder als kamperen dan als wonen in een imponerend paleis!

De profeet Jesaja profeteerde over de bescheiden manier waarop Jezus zich tegenover de mensen zou opstellen:

"Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, hij roept niet luidkeels in het openbaar." (Jesaja 42:2, NBV2004)

En dat was ook kenmerkend voor het optreden van Jezus. Hij verkondigde niet luidkeels dat Hij de Zoon van God was, omdat Hij wilde dat de mensen dat zelf zouden ontdekken door wat Hij deed en zei.

Persoonlijk vind ik de eenvoud van onze allerhoogste God één van zijn meest indrukwekkende sieraden! God zit niet op indrukwekkende kathedralen of imposante kerkgebouwen te wachten. Die dienen alleen maar tot de glorie van de kerk en om indruk te maken. Het liefst woont God eenvoudigweg in mensenharten waar Hij welkom is. God houdt er andere waarden op na dan de 'groten der aarde'!

 

God is nederig

God stelt zich tegenover zijn schepping niet alleen op als heerser, maar ook als een nederige dienaar. Jezus heeft dat laten zien tijdens zijn verblijf op aarde:

"... Wie van jullie de belangrijkste (leeuw-aspect) wil zijn, zal de anderen moeten dienen (rund-aspect), en wie van jullie de eerste (leeuw-aspect) wil zijn, zal jullie dienaar (rund-aspect) moeten zijn - zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden , maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Matteüs 20:26-28, NBV2004)

Jezus had zich bereid getoond om zijn hemelse glorie af te leggen en vrijwillig een menselijk lichaam aan te nemen en heeft zich dieper vernederd dan wie ook:

" ... Christus Jezus, die, hoewel Hij de gestalte van God had, Zich niet heeft vastgeklampt aan zijn goddelijke rechten. Integendeel. Hij legde Zijn grote macht en heerlijkheid af, nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens. Herkenbaar als mens, vernederde Hij Zich en gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven ..." (Filippenzen 2:6-9, HB2008)

Jezus zei hier zelf het volgende over:

"want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen." (Marcus 10:45, NBV2004)

"... leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel" (Matteüs 11:29, HSV2010)

Jezus, de Leeuw van Juda (Openbaring 5:5) werd het Lam van God (Openbaring 5:6). Van de allerhoogste positie tot de laagste positie. In Johannes 12 lezen we hoe Jezus bij de laatste pesachmaaltijd (dus het EERSTE Heilig Avondmaal!) zijn kleren (=waardigheid) aflegde, en de voeten van zijn discipelen ging wassen om dit te illustreren. Hiermee heeft Jezus HET voorbeeld gegeven van dienend leiderschap: de allerhoogste koning die de laagste plaats inneemt om de mensheid te redden en met God te verzoenen.

 

Jezus was gehoorzaam

Tijdens zijn leven op aarde was Jezus in elk opzicht gehoorzaam aan zijn Vader. Hij deed niets buiten Gods wil om.

Jezus toonde zijn gehoorzaamheid door aan de ene kant Gods levenswet in alle opzichten na te leven en aan de andere kant om de opdracht van zijn Vader uit te voeren door zijn leven op te offeren voor de mensheid. Typerend waren zijn woorden die Hij in de olijfgaard Getsemane tegen zijn Vader zei:

"... niet mijn wil, maar Uw wil geschiede." (Lucas 22:42, NBG1951)

Dat was een levenshouding van volmaakte toewijding en gehoorzaamheid aan zijn Vader. Daarom lezen we in de Bijbel:

"Hoewel Hij Gods Zoon was, heeft Hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd; en toen Hij tot de voleinding was gekomen, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, oorzaak geworden van eeuwige redding." (Hebreeën 5:8-9, WV2012)

Daarmee is Jezus HET voorbeeld van gehoorzaamheid geworden voor alle gelovigen.

 

Jezus bracht het hoogste offer

God heeft bewezen dat Hij het meest kostbaarste, namelijk zijn Zoon over had voor het welzijn van zijn schepping. Dit is één van de meest onbegrijpelijke waarheden over God. God had besloten om maar één Zoon te hebben en daarin alles van Hem zelf te investeren. Die ene Zoon heeft Hij gegeven en daarmee heeft Hij alles gegeven wat er te geven was. Omdat de Zoon niet losstaat van de Vader en er één geheel mee vormt, kunnen we rustig stellen dat God zichzelf gaf. Onbegrijpelijk, wat een offerbereidheid.

 

God geeft leven

De kostbaarste zegen die God aan de mensen heeft gegeven is het leven. We kunnen dan denken dan aan:

  1. het fysieke, aardse leven met alle bijbehorende mogelijkheden, dat we van God de schepper hebben ontvangen
  2. het nieuwe, geestelijke leven dat God de herschepper aan mensen geeft die zich tot Hem bekeren (wedergeboorte)
  3. het eeuwige leven na het leven op aarde (het leven in de hemel, het leven na de opstanding bij de wederkomst van Jezus en het leven op de nieuwe aarde).

Het geschenk van nieuw leven is mogelijk gemaakt door het offer van Jezus. Het is een Bijbels principe dat leven voortkomt uit de dood, hoe vreemd het ook klinkt. De kruisdood van Jezus legde de basis voor het feit dat christengelovigen het eeuwigheidsleven van God ontvangen.

 Volgend onderwerp:  1.6.4. God is werkzaam 

HELPDESK

 

Beschrijving van allerlei bijzonderheden over de Herschepping Bijbelstudies.

- Wat is Herschepping?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Wijzigingen
- Copyright
- Uitleg Herschepping site

 

 

 

 

Helpdesk

Zoekmogelijkheden
- Overzicht zoek­mogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

Helpdesk

Extra

Extra functies naast de hoofdinhoud van de Herschepping site.

- Reageren / vraag stellen
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina
- Vragen voor Bijbelkringen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

Herschepping Bijbelstudies - versie 3.3.