link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.6.4. God is werkzaam

Inhoud:

- God onderhoudt de schepping
- God zorgt voor structuur
- God is praktisch
- God voorziet in alles wat nodig is
- God ondersteunt en helpt


Dit is één van de twaalf karaktereigenschappen van God die we in Herschepping onderscheiden:

cherub die
lijkt op een
Gods
karaktereigenschappen
adelaar wijs verstandig, rechtvaardig, creatief
mens vriendelijk bewogen, relatiegericht, ruimhartig
leeuw krachtig eigenmachtig, gezagvol, daadkrachtig
rund zorgzaam trouw, dienstbaar, werkzaam

 

God onderhoudt de schepping

 

God heeft niet alleen bedacht wat Hij wilde scheppen, maar Hij heeft de schepping ook gemaakt. God maakt niet alleen plannen, maar Hij voert ze ook uit. God is niet alleen een doener, waar vooral een weldoener. Al wat God doet is goed omdat God goed is.

"... God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was ..." (Genesis 1:31, NBV2004)

"Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, en daarom doe ik dat ook.’ " (Johannes 5:17, NBV2004)

In zijn algemeenheid kunnen we zeggen dat onze Schepper zijn schepping onderhoudt en verzorgt. God voorziet bijvoorbeeld mensen en dieren van voedsel.

"Hij geeft voedsel aan alles wat leeft ... " (Psalm 136:25, WV2012)

Wanneer nodig stuurt Hij de loop van de wereldgeschiedenis bij en Hij bestuurt ook de gebeurtenissen en omstandigheden in individuele mensenlevens. De Bijbel staat boordevol met voorbeelden van Gods handelen met betrekking tot de mensen.

God zorgt voor structuur

 

Onze creatieve Schepper heeft gezorgd voor een enorme verscheidenheid van scheppingsvormen, maar tegelijk zijn daarbij duidelijke structuren te zien. Zo zijn bijvoorbeeld alle bladeren van een bepaalde boom verschillend, maar ze vertonen allemaal een vast patroon zodat je aan elk blad kunt zien van welke soort boom het komt. Het resultaat van Gods scheppingswerk (Genesis 1-2) was geen chaos van allerlei levensvormen, maar een harmonisch geheel van planten, dieren en de mens als hoogste scheppingsvorm. Daaruit kunnen we leren dat de Schepper zelf ook ordelijk en gestructureerd is.

God heeft aan zijn volk Israël zijn levenswet gegeven met verordeningen om structuur te geven aan de samenleving. Denk ook aan de sabbatsvieringen, de jaarlijks terugkerende feest- en gedenkdagen, sociale richtlijnen, enzovoort. Ook gaf God inzettingen over de manier waarop het volk de eredienst voor Hem diende te verrichten.

God is praktisch

 

Toen Mozes een dag of veertig op de berg Sinaï was om bij God te zijn, heeft God hem laten zien hoe hij de tabernakel moest bouwen. Deze tabernakel zou een eenvoudige mobiele tempel zijn waar de priesterdienst zou worden uitgevoerd voor God. Tot in de kleinste details liet God aan Mozes zien hoe één en ander vervaardigd moest worden (Exodus 25-27,30). God zei tegen Mozes:

"Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan." (Exodus 25:9, NBV2004)

God had aan alles gedacht: aan de materialen die gebruikt moesten worden, de maten van alle voorwerpen en onderdelen van de tabernakel, de motieven die op de gordijnen moesten worden geborduurd. Verder noemde God aan Mozes wie de technische projectleiders voor de bouw van de tabernakel moesten worden, namelijk Bezaleël en Aholiab.

In die periode maakte God eigenhandig de twee stenen platen, waar Hij persoonlijk de 'tien geboden' graveerde (Exodus 31:18). God gaf het volk Israël ook leefregels voor het dagelijkse leven. Gods voorschriften over hygiëne waren in die tijd revolutionair en gingen tegen alle gangbare ideeën in, maar ze werkten wel. Eeuwen later hebben wetenschappers pas het grote nut van die voorschriften aangetoond. Gods voedingswetten voor het volk Israël hadden gedeeltelijk een godsdienstige functie, maar de meeste waren ook goed voor de gezondheid.

De Bijbel staat vol met wijsheden over de manier waarop mensen met elkaar dienen om te gaan, zoals in de Bijbelboeken Exodus tot en met Deuteronomium en Spreuken. Jezus zelf gaf veel onderwijs over dit onderwerp en in de brieven van Paulus en de andere apostelen lezen we veel praktische aanwijzingen (door God geïnspireerd).

God voorziet in alles wat nodig is

 

God heeft het volk Israël op een wonderlijke manier van voedsel en water voorzien terwijl het door de woestijn trok.

"De HEER uw God heeft alles wat u doet gezegend: Hij heeft voor u gezorgd op uw tocht door die grote woestijn; al die veertig jaar is de HEER uw God met u geweest, zodat het u aan niets heeft ontbroken." (Deuteronomium 2:7, WV2012)

God zorgde dat het zijn volk Israël aan niets ontbrak. De grootste logistieke operatie die ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden was dat God de catering verzorgde voor het volk Israël dat met ruim een miljoen mensen veertig jaar in een woestijn verbleef. God zorgde voor voldoende water, voor manna om er koeken van te bakken en soms kwartels om ook vlees te kunnen eten.

God voorzag Elia van voedsel bij de beek Kerit en gebruikte daar zelfs raven voor (1 Koningen 17:2-6). Deze dieren staan erom bekend dat ze stelen als de raven en nooit uit zichzelf iets afstaan. Later zorgde een engel van God voor krachtvoeding voor Elia, zodat deze helemaal naar de Sinaï kon lopen zonder onderweg 'bij te hoeven tanken' (1 Koningen 19:4-8).

In de allerbekendste Psalm beschreef David Gods zorgzaamheid kort en krachtig:

"De HERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets." (Psalm 23:1, NBG1951)

Ook in het Nieuwe Testament kun je lezen dat God je als gelovige geeft wat je nodig hebt: in de eerste plaats in geestelijke zin (Efeziërs 1:3) maar ook andere opzichten (1 Petrus 5:7; Romeinen 8:32). Paulus, een ervaringskundige op dat gebied, drukte het zo uit:

"Mijn God zal uit zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt." (Filippenzen 4:19, HB2008)

Dit volmaakte offer van Jezus omvat alles wat God uit genade aan zijn kinderen wil geven. Paulus heeft dit als volgt omschreven:

"Hoe zal Hij (=God de Vader), die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?" (Romeinen 8:32, NBG1951)

Deze belofte is zo allesomvattend dat we er als gelovigen nauwelijks raad mee weten. We zullen de omvang van Gods genade ALTIJD onderschatten.

Alles wat God aan mensen geeft wordt in de Bijbel ook vaak aangeduid met woorden als zegen en zegeningen. Gods zegeningen brengen het hoogst denkbare geluk dat mensen kunnen ervaren.

Zie ook hoofdstuk 'Gelukkig leven'.

God ondersteunt en helpt

 

Hierover is ontzettend veel te zeggen. Hier volgen enkele voorbeelden in het kort.

Gods engelen zijn voortdurend bij de gelovigen, door God gestuurd om hen op allerlei gebied te ondersteunen, zichtbaar of onzichtbaar (Psalm 103:20-21; Hebreeën 1:14).

Toen Jezus op aarde was, zette Hij zich op alle fronten in voor het welzijn van mensen. Zo nodig deed Jezus wonderen om daarmee de werkzaamheid van God de Vader te laten zien. Enkele van zijn vele activiteiten waren:

God zorgt als een vader voor mensen die verbonden zijn met Jezus:

"Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden." (Matteüs 6:31-33, HSV2010)

God woont in de harten van wedergeboren gelovigen in de persoon van de Heilige Geest, die ook wel de Helper wordt genoemd. De Heilige Geest geeft inzicht, doet ons de verbondenheid met God ervaren, geeft kracht en levensvernieuwing. Het ontvangen van de Heilige Geest wordt in de Bijbel DE belofte van God aan de gelovigen genoemd.

Samenvattend kan elke gelovige naar waarheid zeggen:

"De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets." (Psalm 23:1, NBV2004)

Want zijn levensgeluk heeft hij gevonden in Jezus.


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  1.6. Gods zorgzaamheid 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies