link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.8.1. Wat is Gods koninkrijk?

Inhoud:

- De Schepper heerst over alles
- Gods koninkrijk is eeuwig
- Koninkrijk van gerechtigheid
- God heerst over de geschiedenis


De term 'Gods koninkrijk' is misschien wel het meest omvattende begrip dat we in de Bijbel tegenkomen. Het gaat over Gods heerschappij over alles wat bestaat en de manier waarop God met zijn schepping omgaat door alle tijden heen. In dit hoofdstuk worden enkele hoofdlijnen besproken, terwijl verdere details in andere hoofdstukken van Herschepping worden uitgewerkt.

De Schepper heerst over alles

 

Omdat God alles heeft geschapen, is Hij ook de eigenaar van de schepping en heeft Hij vanzelfsprekend de volledige heerschappij over zijn schepping:

"God is koning van heel de aarde ... God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon." (Psalm 47:8-9, NBV2004)

"De HEER - zijn troon staat vast in de hemel, als koning heerst hij over alles." (Psalm 103:19, NBV2004)

"Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God ... (Deuteronomium 10:17, NBV2004)

Gods troon is onaantastbaar en zal nooit en te nimmer wankelen. God heeft geen echte rivalen. De satan, Gods tegenstander in de geestelijke wereld, is niet meer dan een geschapen engel en geen partij voor de Almachtige.

Gods koninkrijk is eeuwig

 

Het koninkrijk van God is een eeuwig koninkrijk, vanaf het begin van de schepping tot en met de oneindige eeuwigheid in de verre toekomst.

"Uw koningschap omspant de eeuwen, uw heerschappij omvat alle geslachten." (Psalm 145:23, NBV2004)

"... Want hij is de levende God die bestaat in eeuwigheid. Zijn koningschap gaat nooit te gronde en zijn heerschappij is zonder einde" (Daniël 6:27, NBV2004)

Zie voor details het onderwerp 'Geschiedenis van Gods koninkrijk' in hoofdstuk 'Gods koninkrijk'.

Koninkrijk van gerechtigheid

 

Gods troon (lees: heerschappij) is gefundeerd op recht en gerechtigheid. Het begrip 'gerechtigheid' omvat alles wat in moreel opzicht goed en eerlijk is.

"U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad ..." (Psalm 45:8, NBV2004)

"Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God, u hebt grootse daden verricht. God, wie is aan u gelijk?" (Psalm 71:19, NBV2004)

Het doen van gerechtigheid is Gods rechtvaardige eis voor de mens, die is vastgelegde in Gods levenswet. Onze samenleving is vol met mensen (ook kerkmensen) die allergisch zijn voor het woord 'moeten' en die ogenblikkelijk gaan steigeren als je het hebt over Gods geboden, wet of leefregels. Maar gerechtigheid is een belangrijk thema in de Bijbel en is een voorwaarde voor duurzaam geluk.

"De HEER heeft u gezegd wat goed is, mens, en wat Hij van u verlangt: Hij wil niets anders dan dat u recht doet, dat u de trouw eerbiedigt, en dat u nederig wandelt met uw God." (Micha 6:8, WV2012)

Gerechtigheid betekent in de praktijk dat we recht moeten doen aan (1) God, (2) onze medemensen en (3) aan zijn schepping.

  1. In Gods koninkrijk hebben mensen tegenover God een houding van respect, liefdevolle toewijding en gehoorzaamheid aan zijn levenswet
  2. In Gods koninkrijk hebben mensen elkaar lief als zichzelf en willen elkaar van harte dienen
  3. In Gods koninkrijk gaan mensen respectvol om met de natuur die God gemaakt heeft

Jezus is naar de aarde gekomen om een begin te maken aan het herstel van gerechtigheid op aarde. Daarbij nam Hij het op voor armen en zwakken, genas Hij zieken en droeg Hij zijn volgelingen op om zijn voorbeeld te volgen met het doen van gerechtigheid als topprioriteit:

"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden." (Matteüs 6:33, NBV2004)

Het doen van gerechtigheid is de roeping voor elke christen:

"Want hij (=God) heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid." (Efeziërs 2:10, NBV2004

"en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God." (Efeziërs 5:2, NBV2004)

Wanneer Jezus terug zal komen en het messiaanse vrederijk zal stichten, pas dan zal er gerechtigheid op aarde heersen:

"... Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw." (Psalm 96:13, NBG1951)

God heerst over de geschiedenis

 

Omdat Gods macht onbeperkt is heeft Hij de regie over alles wat er in de hemel en op de aarde gebeurt. Dat houdt in dat Hij als soeverein heerser de geschiedenis beheerst, volgens een eeuwig plan waarin Hij zijn beleid heeft vastgelegd. God heeft de mens vanaf de schepping de verantwoordelijkheid gegeven om over de aarde te heersen (Genesis 1:28) en deze verantwoordelijkheid heeft Hij nooit teruggenomen. Daarom laat God veel aan de mensheid over, maar Hij grijpt in wanneer Hij dat nodig acht.

"De HEER doet de plannen van volken teniet, hij verijdelt wat naties beramen, maar het plan van de HEER houdt eeuwig stand, wat hij beraamt, blijft van geslacht tot geslacht." (Psalm 33:10-11, NBV2004)

In de Bijbel kunnen we talloze voorbeelden van goddelijk ingrijpen vinden. Niets gebeurt zonder Gods toestemming of toelating, maar er blijft een verschil tussen wat God kan doen en wat Hij wil doen. Maar God wordt nooit in zijn plannen belemmerd door wat mensen doen in de wereld.

Door de geschiedenis heen heeft het koninkrijk van God zich op de aarde op verschillende manieren gemanifesteerd, zoals in de volgende onderwerpen in het kort wordt beschreven.


Volgend onderwerp:

  1.8.2. Geschiedenis van Gods koninkrijk 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies