link naar Home Page  Bijbelstudies - startmenu  

 

 Helpdesk    Site info    Zoeken    Extra  

 

 

 

1.8.4. Koninkrijk van de hemel

Inhoud:

- Voorbereidingsfase - Johannes de Doper
- Opstartfase - Jezus' bediening op aarde
- Ontstaan van de Gemeente van Jezus
- Geestelijk koninkrijk
- Toetreding tot het koninkrijk van de hemel
- Strijd door de eeuwen heen
- Vergelijking Israël en het koninkrijk van de hemel


Dit onderwerp sluit nauw aan bij onderwerp 'Het Nieuwe Verbond' in hoofdstuk 'Gods verbonden'.

Voorbereidingsfase - Johannes de Doper

 

Allereerst riep God Johannes de Doper, om het volk Israël voor te bereiden op de komst van de Messias (Lucas 3:1-20). Hij verkondigde een boodschap van inkeer, waarmee hij het volk opriep om in hun hart een keuze te maken voor een levensstijl van gerechtigheid. Mensen die terug wilden keren tot God om met hart en ziel te gaan leven volgens de oorspronkelijke bedoeling van de wet van Mozes, lieten zich door Johannes onderdompelen in de Jordaan. Daarmee bevestigden ze de keuze van hun hart. De zelfingenomen Joodse leiders verwierpen deze boodschap, want met hun dode, wettische godsdienstigheid hadden ze hun hart afgesloten voor de levende woorden van God.

Opstartfase - Jezus' bediening op aarde

 

Kort daarna begon de bediening van Jezus. Ook Hij predikte de weg van bekering tot God en terugkeer naar het hart van Gods levenswet. Tegelijk introduceerde Jezus het koninkrijk van de hemel, dat een nieuwe verschijningvorm van Gods koninkrijk op aarde zou zijn. Veel van Jezus' onderwijs en de meeste van zijn gelijkenissen gaan over het hemelse koninkrijk. Gedurende een periode van ongeveer drie jaar benaderde Jezus de mensen als volgt:

  1. Jezus GING naar de mensen toe en vereenzelvigde zich met de mensen.
  2. Jezus PREDIKTE het evangelie van het koninkrijk.
  3. Jezus GENAS mensen en deed andere wonderen.

Ook trainde Jezus twaalf discipelen die Hij later als apostelen de wereld in zou zenden om hetzelfde te doen: gaan, prediken en genezen.

De satan probeerde Jezus aan het begin van zijn publieke optreden te verleiden om zich onder zijn gezag te plaatsen. Toen dat niet lukte inspireerde hij de Joodse leiders om Hem te doden. Jezus offerde zichzelf vrijwillig op om via zijn lijden en sterven alle mensen de gelegenheid te geven om door geloof in Hem ingelijfd te worden in het koninkrijk van de hemel. Daardoor worden ze verlost uit de macht van de satan. Na zijn opstanding en hemelvaart werd Jezus gekroond in de hemel als de allerhoogste koning over het koninkrijk van de hemel onder het oppergezag van God de Vader.

Ontstaan van de Gemeente van Jezus

 

Na zijn vertrek naar de hemel zond Jezus de Heilige Geest naar zijn volgelingen en daarmee is de wereldwijde Gemeente van Jezus ontstaan. Dat is de Kerk van alle eeuwen, die koning Jezus zou vertegenwoordigen op de aarde. Het doel van de Gemeente is: alle volken bekend maken met het hemelse koninkrijk en hen de gelegenheid geven om toe te treden tot dit koninkrijk.

Geestelijk koninkrijk

 

Israël vormde een aards koninkrijk en de relatie tussen God en zijn volk was vooral een relatie tussen heerser en onderdanen. Het koninkrijk van de hemel is echter een geestelijk koninkrijk. Christengelovigen behoren niet te streven naar wereldse macht of invloed. Wel hebben ze de opdracht om zoveel mogelijk mensen tot volgelingen van Jezus te maken.

Jezus beschreef de relatie van de gelovigen met God als die van een kind met zijn vader (Matteüs 6:9, Johannes 20:17), terwijl ze Jezus erkennen als heer van hun leven.

Toetreding tot het koninkrijk van de hemel

 

De burgers van het koninkrijk van de hemel zijn alle mensen die door bekering en wedergeboorte kinderen van God zijn geworden. God wil hen klaarmaken om (samen met de ware oudtestamentische gelovigen) deel uit te maken van de Bruid van Jezus om later met Jezus over de aarde te regeren in de toekomstige perioden van Gods koninkrijk.

De burgers van het koninkrijk van de hemel kunnen voortdurend op hulp uit de hemel rekenen, zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Geestelijke zegeningen zijn onbeperkt opvraagbaar (Efeziërs 1:3). God geeft aardse zegeningen alleen voor zover God deze noodzakelijk vindt voor ons welzijn op korte of lange termijn.

Strijd door de eeuwen heen

 

Omdat het koninkrijk van de hemel een geestelijk koninkrijk is, hebben de volgelingen van Jezus te maken met een geestelijke vijand, namelijk de satan. Deze doet, samen met zijn demonenleger, voortdurend pogingen om christengelovigen bij Jezus vandaan te halen. Christenen mogen andere mensen nooit als hun vijanden beschouwen. Bij de geestelijke strijd, die elke christen te voeren heeft, gaat het om:

  1. verdedigingsstrijd: om weerstand te bieden tegen leugens en verleidingen van de satan, en om goed om te kunnen gaan met beproevingen
  2. aanvalsstrijd: om demonische machten te bestrijden en om het koninkrijk van de hemel uit te breiden

Jezus heeft zijn volgelingen verteld dat zij geloofsvervolgingen kunnen verwachten, die in hevigheid kunnen toenemen naarmate het tijdstip van zijn wederkomst dichterbij komt.

Zie hiervoor de hoofdstukken:
- 'Geestelijke strijd'
- 'Geloofsvervolging'
- 'Wederkomst van Jezus'

Vergelijking Israël en het koninkrijk van de hemel

 

Laten we enkele kenmerkende verschillen tussen Israël als theocratie en het koninkrijk van de hemel eens naast elkaar op een rijtje zetten:

begrip Israël als theocratie Koninkrijk van de hemel
voorbereidingsfase God riep Abraham en openbaarde zich ook aan Isaak en Jakob. Jakob en zijn nakomelingen vestigden zich in Egypte en groeiden uit tot een talrijk volk. Johannes de Doper bereidde de komst van Jezus voor. Hij riep op tot bekering en velen gaven gehoor aan zijn boodschap en lieten zich dopen.
opstartfase God riep Mozes en zond hem naar het volk Israël om te vertellen van Gods plannen met het volk. God zond Jezus naar de aarde om het volk Israël op een nieuwe manier over God te vertellen. Jezus introduceerde het koninkrijk van de hemel.
ontstaan door bevrijding God bevrijdde het volk Israël uit de slavernij van Egypte waardoor het een zelfstandig volk werd. Jezus stierf aan het kruis en stond op uit de dood. Door geloof in Jezus worden mensen bevrijd uit de macht van de satan.
verschijningsvorm Aards koninkrijk, met het land Kanaän als thuisbasis en Jeruzalem als residentie. Geestelijk koninkrijk, met de hemel als geestelijke thuisbasis en de wereld als tijdelijke verblijfplaats.
strijd Aardse oorlogen met de omliggende volken. Er is geestelijke strijd; de satan en zijn demonen zijn de vijanden.
toekomstverwachting Israël wacht op de Messias en zal daarna met de Messias meeregeren over de aarde De Gemeente wacht op de wederkomst van Jezus; en zal daarna met Hem meeregeren over de aarde

Israël en het koninkrijk van de hemel


Dit is het laatste onderwerp van hoofdstuk

  1.8. Gods koninkrijk 

 

 

 

HELPDESK

 

HELPDESK

Site info
- Wat betekent herschepping?
- Wat vind je op deze site?
- Achtergrond
- Vier aspecten
- Copyright

 

 

 

 

Helpdesk

Zoeken
- Zoekmogelijkheden
- Tips voor zoektermen
- Populaire zoektermen
- Inhoudsopgave (kort)
- Inhoudsopgave (lang)
- Trefwoord index
- Bijbeltekst index

 

 

 

 

 

Extra
- Geloofsvragen
- PDF bestanden downloaden
- Printklare pagina's
- Gespreksvragen
- Thema's voor Bijbelkringen
- Thema's kerkelijk jaar
- Cursus 'Gods karakter'

 

Herschepping Bijbelstudies